Prezentacje maturalne chętnie napiszemy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Poniżej przedstawiam nową listę prac maturalnych z języka polskiego, których chętnie się podejmiemy.

 

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem jednej z poniższych prac napisz na email

Cenę znajdziesz tutaj

 


Oto lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego które chętnie przygotujemy.

MATURA 2012/2013 LITERATURA

1.        Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż charakterystyczne motywy tej twórczości na wybranych przykładach.    
2.        Funkcja podróży w życiu bohaterów. Omów problem na wybranych przykładach z literatury.    
3.        Przedstaw różnorodne ujęcia motywu władzy w utworach literackich wybranych epok. Posłuż się odpowiednimi przykładami.    
4.        Małżeństwa w literaturze. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach różnorodność kreacji.    
5.        Powstania narodowe jako źródło dramatów życiowych bohaterów literackich. Rozważ problem na wybranych przykładach.    
6.        Dramat emigranta polskiego w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady literackie.    
7.        Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów.    
8.        Obłąkani i szaleni w dramatach Williama Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów na podstawie wybranych przykładów.     
9.        Sposób przedstawiania natury w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.    
10.        Systemy totalitarne i ich wpływ na osobowość człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literatury XX wieku.    
11.        Konflikt rodzice – dzieci w literaturze. Rozważ jego przyczyny i konsekwencje, posłuż się odpowiednimi przykładami.    
12.        Utopia i antyutopia jako model państwa i społeczeństwa. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury różnych epok.    
13.        Omów różnorodną funkcję kreacji kobiecych w literaturze wybranych epok.    
14.        Przedstaw różne ujęcia literackiego wizerunku Sarmaty. Omów ich genezę i funkcję.    
15.        Funkcja motywu snu i konwencji onirycznej w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.     
16.        Miłość jako żywioł budujący i niszczący w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów rolę miłości na wybranych przykładach z literatury.      
17.        Przedstaw literacki wizerunek bohatera zbuntowanego. Porównaj wybrane przez siebie postaci.    
18.        Sens cierpienia w życiu człowieka. Omów zagadnienie, przywołując wybranych bohaterów literackich.    
19.        Relacja człowiek – Bóg. Przedstaw różne sposoby literackich ujęć tego zagadnienia.    
20.        Przedstaw różnorodność kreacji bohaterów żydowskich w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.      
21.        Człowiek – kreator własnego losu czy marionetka w teatrze życia? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich oraz ich kontekstu filozoficznego.    
22.        Zaprezentuj bohatera tragicznego na przykładzie literatury antycznej, romantycznej i współczesnej.    
23.        Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu w wybranych tekstach literackich różnych epok.    
24.        Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj i przedstaw złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich.    
25.        Bóg, świat i człowiek. Określ wzajemne relacje w wybranych tekstach literackich (i filozoficznych) różnych epok.    
26.        Literackie modele rodziny. Porównaj ujęcie tradycyjne ze sposobem kreowania tego motywu w twórczości W. Gombrowicza, S.I. Witkiewicza i S. Mrożka.    
27.        Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu szatana w dziełach różnych epok literackich.    
28.        Przedstaw literackie obrazy zaświatów w wybranych utworach z różnych epok. Określ ich genezę i funkcję.    
29.        Literackie portrety matek. Określ funkcję i sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.    
30.        Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze wybranych epok.    
31.        Zanalizuj literacki obraz pokolenia Kolumbów, odwołując się do wybranych tekstów różnych twórców.    
32.        Motyw tańca w literaturze. Omów jego znaczenie i funkcję na wybranych przykładach z różnych epok.    
33.        Omów różnorodne funkcjonowanie motywu winy i kary, odwołując się do wybranych przykładów literackich.     
34.        Paraboliczność jako sposób prezentowania rzeczywistości. Omów przyczyny i funkcje takiego przedstawienia świata, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.    
35.        Dialog twórców literatury z tekstami wcześniejszych epok. Przedstaw na wybranych przykładach funkcję aluzji literackiej w interpretacji tekstu.    
36.        Przedstaw różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze i określ ich znaczenie.    
37.        Omów funkcję literackich wizji miejsc szczęśliwych, odwołując się do wybranych dzieł twórców różnych epok.    
38.        Przedstaw różne ujęcia motywu samotności w wybranych dziełach literackich.    
39.        Przedstaw różnorodne koncepcje poety. Odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok.    
40.        Etos rycerza średniowiecznego i jego funkcjonowanie w dziełach literackich późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.    
41.        Na wybranych przykładach literackich z różnych epok objaśnij funkcję postaci fantastycznych.    
42.        Człowiek wobec śmierci. Zaprezentuj różne sposoby literackich i filozoficznych ujęć tego zagadnienia.    
43.        Rozważ na wybranych przykładach różnorodność literackich ujęć motywu ojczyzny. Odwołaj się do kontekstu historycznego.    
44.        Przedstaw różnorodne ujęcia motywu rewolucji w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.    
45.        Obraz natury i jej funkcje w utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.    
46.        Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej.    
47.        Bunt jako postawa wobec rzeczywistości. Określ źródła i różne jego formy w oparciu o wybrane utwory literackie.    
48.        Człowiek w konfrontacji z historią. Zaprezentuj różnorodność literackich ujęć tego problemu.    
49.        Zanalizuj różnorodne ujęcia totalitaryzmu w wybranych utworach literatury współczesnej.    
50.        Komiczna deformacja świata w literaturze. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw genezę i funkcję komizmu jako kategorii estetycznej.    
51.        Bajka jako gatunek wypowiedzi o charakterze dydaktycznym. Na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw ewolucję tego gatunku.

52.        Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby portretowania i ich funkcje.    
53.        Na podstawie wybranych tekstów polskich i obcych omów literackie przykłady legendy „poetów przeklętych”.    
54.        Ocena współczesnego świata w poezji. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw różne ujęcia tego problemu.    
55.        Konflikt pokoleń jako motyw powtarzający się w literaturze. Omów jego funkcje i różnorodne ujęcia.     
56.        Motyw kłamstwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do  tekstów literackich różnych epok.    
57.        Motyw Arkadii w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.    
58.        Ewolucja bohatera literackiego. Omów problem na przykładzie wybranych lektur.    
JĘZYK
1    Od sztuki pisania listów do SMS-ów oraz internetowych czatów. Analizując język powyższych form wypowiedzi, przedstaw ewolucję funkcji komunikatu językowego.     
2    Sposoby i funkcje archaizacji w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy językowej wybranych tekstów.    
3    Dokonaj analizy nazw miejscowych wybranego regionu. Wskaż na ich związek z historią.    
4    Scharakteryzuj język i styl utworów wybranej epoki literackiej. Omów zjawisko na przykładach.    
5    Analizując, celowo dobrane przykłady wypowiedzi bohaterów współczesnych polskich seriali telewizyjnych, omów zagadnienie poprawności języka.    
6    Polisemia i frazeologia jako źródła dowcipu językowego
w tekstach skeczy i piosenek kabaretowych. Przedstaw
w oparciu o zebrany materiał.     
7    Cytaty z literatury w języku potocznym. Dokonaj analizy wybranych przykładów, uwzględniając kontekst użycia.    
8    Zbadaj, jakie są przyczyny zapożyczeń językowych i oceń ich przydatność w języku współczesnym.    
9    Impresywna funkcja języka w reklamie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.    
10    Język bohaterów literackich jako jeden ze sposobów  ich charakteryzowania. Przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady.    
11    Na wybranych przykładach omów zagadnienie poprawności języka współczesnej prasy.    
12    Na podstawie zebranego materiału językowego dokonaj analizy frazeologii dziennikarzy sportowych.     
13    Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Dokonaj analizy tego zjawiska na wybranych przykładach.    
14    Scharakteryzuj język poezji wybranej epoki literackiej i określ jego funkcję.    
15    Analizując język wybranych tekstów literackich, omów funkcje stylizacji biblijnej.    
16    Scharakteryzuj zjawisko stylizacji językowej na przykładzie twórczości wybranego pisarza np. H. Sienkiewicza,
Wł. St. Reymonta, K. Przerwy - Tetmajera.    
17    Zbadaj i określ funkcję neologizmów jako sposobu tworzenia odrębnego języka poetyckiego (na przykładzie twórczości wybranego poety).    
18    Na podstawie analizy wybranych przykładów reportażu literackiego, omów charakterystyczne cechy stylu omawianych utworów.    
20    Analizując język wybranych tekstów literackich, omów funkcje stylizacji modlitewnych.    
21    Dokonaj analizy języka różnych reklam. Przedstaw obraz świata, jaki one kreują.    
22    Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zebranego materiału.    

ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI    
1.        Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw podobieństwa i różnice w sposobie ujmowania tego tematu
w wybranych lekturach i dziełach plastycznych.    
2.        Renesansowy ideał piękna w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na przykładzie wybranych dzieł.    
3.        Przedstaw podobieństwa i różnice w impresjonistycznych wizjach przyrody w literaturze i malarstwie na przełomie XIX i XX wieku.    
4.        Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne sposoby filmowej adaptacji dzieła literackiego. Odwołaj się do literackich pierwowzorów i ich ekranizacji.    

5.        Motyw miasta jako „asfaltowej dżungli” we współczesnej  literaturze i filmie. Zaprezentuj odpowiednie przykłady.    
6.        Portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Porównaj różnorodność kreacji na podstawie wybranych dzieł.    
7.        Różnorodność kreacji motywu czarownicy w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł.    
8.        Losy Śląska i Ślązaków jako temat literatury i filmu. Przedstaw i porównaj różne ujęcia artystyczne.    
9.        Różnorodne formy artystyczne przekazu literackiego
i scenicznego. Omów na przykładzie wybranego dramatu.    
10.        Przedstaw różny sposób podejmowania tematyki narodowej. Omów zagadnienie, przywołując dzieła literackie i malarskie.     
11.        Sposób przedstawiania historii Polski w literaturze i filmie. Porównaj adaptacje z literackimi pierwowzorami.    
12.        Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Omów temat, przywołując odpowiednie przykłady.    
13.        Przedstaw talent artystyczny St. Wyspiańskiego. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.    
14.        Literackie i malarskie wizje wsi. Analiza porównawcza wybranych dzieł.    
15.        Różnorodność ujęć motywu tańca śmierci oraz jego funkcja
w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw w oparciu
o wybrane dzieła.    
16.        Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywu Madonny
w literaturze i sztukach plastycznych.     
17.        Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywu Ikara w literaturze i sztukach plastycznych.    
18.        Fascynacja pięknem Tatr w sztuce. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji na wybranych przykładach z literatury
i malarstwa.    
19.        Impresjonistyczne obrazy natury. Omów i porównaj na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.    
20.        Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł.    
21.        Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł.     
22.        Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.    
23.        Przedstaw i porównaj wizje Sądu Ostatecznego. Odwołaj się do przykładów z literatury i malarstwa.    
24.        Inspiracje biblijne w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Dokonaj analizy porównawczej.    
25.        Inspiracje mitologiczne w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Dokonaj analizy porównawczej.    
26.        Literackie i filmowe wizje przyszłości. Dokonaj analizy porównawczej.    
27.        Różnorodne ujęcie motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.    
28.        Tragedia narodu żydowskiego w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej.    
29.        Sposób funkcjonowania motywu Boga w literaturze i malarstwie wybranych epok. Porównaj różnorodność ujęć.    
30.        Portret dziecka w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj analizy porównawczej.    
31.        Prześledź zmiany konwencji w portretowaniu kobiety
w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.     
32.        Literatura i film wobec systemów totalitarnych. Porównaj na podstawie wybranych przykładów.    
33.        Porównaj wizerunek Śląska jako „małej ojczyzny”
w wybranych dziełach literackich, plastycznych i filmowych.     
34.        Powstania narodowe w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza wybranych tekstów kultury.    
35.        Porównaj wybrane dzieła W. Szekspira i ich filmowe adaptacje.    
36.        Porównaj różne sposoby realizacji motywu Stabat Mater
w literaturze, malarstwie i rzeźbie.    
37.        Porównaj poetyckie i malarskie obrazy natury, odwołując się do wybranych dzieł I połowy XIX wieku.    
38.        Różne modele rodziny w literaturze, filmie i serialu telewizyjnym. Porównaj w oparciu o wybrane przykłady.    
39.        Motyw rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza wybranych tekstów kultury.    
40.        Karykatura jako sposób prezentacji człowieka. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.    


1. Porównaj róŜne wizje młodości ukazane w literaturze wybranych epok i
oceń je z punktu widzenia współczesnego młodego człowieka.
2. Scharakteryzuj i oceń, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczali inteligencji
twórcy wybranych utworów z róŜnych epok
3. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw róŜne sposoby ujęcia tematu,
odwołując się do wybranych utworów literackich.
4. Motyw ojca i jego artystyczne ukształtowanie. Przedstaw kreację motywu,
odwołując się do wybranych tekstów literackich.
5. Motyw labiryntu, jego róŜnorodne realizacje i funkcje w literaturze.
6. Opozycja miasto - wieś w literaturze. Przedstaw na podstawie analizy
wybranych przykładów.
7. Mistyczne widzenie świata, człowieka i Boga. Omów problem, odwołując
się do przykładów literackich z róŜnych epok.
8. RóŜne sposoby kreacji postaci outsidera w literaturze polskiej. Omów na
przykładach z literatury polskiej.
9. Romantyczny rodowód bohaterów literatury współczesnej. Omów,
wykorzystując dowolne teksty literackie.
10. RóŜne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.
Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.
11. Motyw miłości i jego artystyczne ukształtowanie w twórczości wybranego
poety. Omów na dowolnych przykładach.
12. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca… Do jakich refleksji na
ten temat skłaniają Cię poznane dzieła literackie? Odwołaj się do
wybranych utworów.
13. Fascynacja psychoanalizą. Odwołując się do wybranych utworów, omów
formy, jakie to zjawisko przybrało w literaturze polskiej.
14. Motyw matki i jego artystyczne ukształtowanie w literaturze. Przedstaw
kreację tego motywu, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
15. Niepokoje ludzi przełomu wieków. Zaprezentuj na przykładzie twórczości
wybranych autorów.
16. Analizując wybrane przykłady literackie, omów specyfikę romantycznych
i pozytywistycznych ujęć motywu miłości.
17. Fascynacja górami w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując
się do utworów pochodzących z róŜnych epok.
18. Archetyp uczuć rodzicielskich w literaturze róŜnych epok. Omów,
odwołując się do wybranych przykładów.
19. Na wybranych przykładach dokonaj analizy przeobraŜeń powieści jako
gatunku literackiego w XIX i XX wieku.
2
20. Motyw zagłady i jego artystyczna kreacja w literaturze współczesnej.
Omów na wybranych przykładach.
21. Ewolucja postaw patriotycznych ukazanych w literaturze polskiej XIX
wieku. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.
22. Konflikt pokoleń w utworach literackich. Przedstaw róŜne ujęcia tematu na
wybranych przykładach.
23. Rewolucja i rewolucjoniści w literaturze polskiej. Omów i oceń idee i
postawy, zaprezentowane w utworach literackich dwóch epok.
24. Motyw winy i kary, jego funkcje w literaturze róŜnych epok. Omów
na wybranych przykładach.
25. Motywy szekspirowskie w literaturze i ich funkcje. Przedstaw na
wybranych przykładach
26. Obraz mieszczan w literaturze. Omów jego ewolucję na wybranych
przykładach.
27. Motyw samotności i jego funkcje. Omów, odwołując się do róŜnych
utworów literackich.
28. śycie literackie regionu. Wykorzystaj dowolne teksty literackie twórców
regionu częstochowskiego.
29. RóŜne sposoby funkcjonowania tradycji romantycznej w literaturze
następnych epok. Odwołaj się do tekstów literackich.
30. Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów na podstawie
wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku.
31. Modlitwa jako temat i motyw w poezji polskiej róŜnych epok.
Wykorzystaj dowolnie wybrane teksty poetyckie.
32. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów
na wybranych przykładach.
33. RóŜne ujęcia motywu dzieciństwa w literaturze. Analiza porównawcza na
przykładzie wybranych tekstów literackich.
34. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów róŜne funkcje zwierząt w
wybranych utworach.
35. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem,
odwołując się do wybranych tekstów XIX lub XX wieku.
36. Wieś – kraina szczęścia czy miejsce konfliktów? RozwaŜ problem na
dowolnie wybranych przykładach literackich.
37. Poeta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
38. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Przedstaw je i omów
ich funkcje.
39. Norwid wobec romantycznych poprzedników. RozwaŜ, w jakim stopniu
jego twórczość jest zaprzeczeniem romantyzmu, a w jakim nawiązaniem
do tej epoki. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.
40. Tematyka Ŝydowska w literaturze polskiej. Omów zagadnienie,
charakteryzując zachowania i przeŜycia wybranych bohaterów literackich.
41. Rola sztuki i artysty w świetle publicystycznych i poetyckich manifestów
róŜnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
42. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
43. Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych
utworach literackich.
44. Motywy antyczne i ich funkcje w twórczości poetów współczesnych.
3
Omów na wybranych przykładach.
45. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu trwałych wartości. Zinterpretuj
temat, odwołując się do wybranych przykładów literatury XX wieku.
46. Duchowni jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych
przykładach z róŜnych epok.
47. Polskie wady i zalety w literaturze dwu dowolnie wybranych epok
literackich. Omów na dowolnych przykładach.
48. Motywy metafizyczne w poezji wybranych twórców współczesnych.
Wykorzystaj dowolne teksty poetyckie.
49. Obraz domu i ojczyzny. Scharakteryzuj problem, interpretując teksty
staropolskie i współczesne.
50. Córki – bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat, odwołując się do
wybranych przykładów literackich.
51. Dawne i współczesne pamiętniki. Przedstaw podobieństwa i róŜnice,
wykorzystując dowolnie wybrane teksty.
52. Motyw buntu na przykładach biografii literackich bohaterów wybranej
epoki. Wykorzystaj dowolne teksty literackie.
53. RóŜne obrazy prowincji w wybranych utworach XIX i XX wieku.
Przedstaw je i porównaj ich funkcje.
54. Bohaterowie narodowi i sposób ich kreacji w twórczości wybranych
pisarzy. Odwołaj się do utworów z róŜnych epok.
55. Autobiografia jako tworzywo literackie w prozie XX wieku. Omów
zjawisko na wybranych przykładach.
56. Motyw ogrodu i jego artystyczne ukształtowanie. Omów na wybranych
przykładach.
57. Demaskacja mitów narodowych w twórczości wybranych pisarzy. Omów
na przykładach dowolnych utworów.
58. Metamorfoza bohatera i jej sens. Przedstaw na przykładzie wybranych
utworów literackich.
59. Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Przedstaw róŜne
rodzaje narracji i narratora w prozie, opowiadającej o wojnie i okupacji.
60. Paraboliczność jako sposób prezentacji świata. Omów na przykładach
prozy współczesnej.
61. Kicz i arcydzieło. Wyjaśnij na wybranych przykładach sposób
funkcjonowania w kulturze literackiej utworów o róŜnej wartości
artystycznej.
62. Miłość, śmierć w poezji wybranego twórcy. Omów te zagadnienia,
interpretując teksty poetyckie.
63. Tradycja poezji tyrtejskiej i jej funkcjonowanie w utworach. Omów
na wybranych przykładach.
64. Omów problem kształtowania się i obalania stereotypów innych
narodowości w literaturze polskiej róŜnych epok.
65. Motyw szaleństwa. Omów sposoby kreowania i jego funkcje w literaturze.
Odwołaj się do dowolnych przykładów literackich.
66. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem
na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.
67. PodróŜ jako metafora dojrzewania. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów.
4
68. Wielkie monologi romantyczne – forma, bohater, tematyka. Rozwiń temat,
wykorzystując wybrane teksty literackie.
69. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego jako kontynuacja i polemika
z romantyzmem. Omów na wybranych przykładach.
70. Sposoby ujmowania motywu tęsknoty w literaturze. Omów zagadnienie na
dowolnych przykładach.
71. Omów funkcje nawiązań biblijnych w literaturze róŜnych epok.
72. Motywy mitologiczne oraz ich artystyczne ukształtowanie
w twórczości dowolnego poety. Omów na wybranych przykładach.
73. RóŜnorodne ujęcia motywu utopii. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
74. Rola motta w interpretacji utworu. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów z róŜnych epok.
75. Obrazowanie ekspresjonistyczne w twórczości wybranego pisarza. Omów
na dowolnych przykładach
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Motyw smoka i jego artystyczne ukształtowanie. Omów zagadnienie
odwołując się do literatury i malarstwa.
2. RóŜne funkcje opisu dzieła sztuki (ekfrazy). Omów, odwołując się do
wybranych wierszy polskich poetów współczesnych.
3. Oblicza rewolucji. Zanalizuj sposób funkcjonowania motywu w
literaturze i innych dziedzinach sztuki.
4. Motywy apokaliptyczne i ich artystyczna kreacja w literaturze i innych
dziedzinach sztuki XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
5. Motyw poŜegnania w literaturze XX wieku, malarstwie i filmie.
Porównaj sposoby kreacji. Wykorzystaj teksty kultury i zinterpretuj je.
6. Obrazy Ŝywiołów i ich funkcje. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów literackich i malarskich romantyzmu.
7. RóŜne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem,
odwołując się do literatury i malarstwa.
8. Motyw chleba w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje, odwołując
się do wybranych tekstów kultury.
9. RóŜnorodne formy artystyczne przekazu literackiego i scenicznego.
Omów na przykładzie wybranego dramatu.
10. Literatura i muzyka. ZaleŜności między tymi dziedzinami sztuki omów
na wybranych przykładach.
11. Motywy wampiryczne i ich artystyczne ukształtowanie. Omów temat
odwołując się do wybranych tekstów literackich i filmowych.
12. Wędrowcy w filmie i literaturze. Omów wybranych bohaterów,
zwracając uwagę na funkcje motywu.
13. Filozoficzne inspiracje współczesnego dramatu europejskiego
i polskiego. Analiza wybranych zjawisk artystycznych na dowolnych
przykładach.
14. Literatura i malarstwo – wzajemne wpływy i paralele. Przedstaw
na wybranych przykładach.
15. Na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych
dziedzin sztuki omów róŜnice w sposobie krytykowania i uświęcania
codzienności w sztuce XIX wieku.
5
16. Mitologizacja Tatr i jej funkcja w literaturze, sztukach plastycznych
i muzyce. Omów na wybranych przykładach.
17. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i malarstwie
polskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z dowolnej
epoki literackiej.
18. Impresjonistyczna wizja świata w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat
na wybranych przykładach.
19. Realizm w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując
się do przykładów z wybranej epoki.
20. Symbolizm w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów z jednej epoki.
21. Motywy kultury mniejszości narodowych. Przedstaw ich
funkcjonowanie, interpretując teksty literackie i inne z wybranej epoki.
22. Zjawiska: kiczu i arcydzieła w sztuce współczesnej. Omów, odwołując
się do wybranych przykładów.
23. Świat wartości człowieka w literaturze, malarstwie, filozofii
i/lub muzyce wybranej epoki literackiej. Przedstaw zagadnienie
na przykładach.
24. Motywy mitologiczne, ich róŜnorodne realizacje i funkcje w literaturze
i malarstwie.
25. Motyw biesiady w literaturze i filmie. Porównaj sposoby
funkcjonowania.
26. Motyw tańca i jego artystyczne ukształtowanie. Omów, odwołując się do
utworów literackich i filmowych.
27. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową
adaptację.
28. Artysta jako prowokator – omów problem, przywołując wybrane
przykłady literackie i malarskie.
29. Obrzędy ludowe jako źródło róŜnorodnych inspiracji artystycznych.
Omów problem na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
30. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
31. Eros i Tanatos – motyw miłości i śmierci. Omów zagadnienie, odwołując
się do dowolnych dzieł literackich, malarskich i/lub filmowych.
32. Rodzaje i funkcje komizmu. Omów zagadnienie, odwołując się do
wybranych tekstów literackich i filmowych.
33. Kobieta w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby
kreowania motywu w dziełach literackich i plastycznych
34. Mityzacja rzeczywistości w literaturze i malarstwie. Przedstaw
funkcjonowanie mitu na wybranych przykładach tekstów kultury.
35. Obraz miasta jako przestrzeni Ŝyciowej. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych dzieł literackich i filmowych.
36. Omów na wybranych przykładach związki literatury z surrealizmem.
Wykorzystaj teksty kultury: malarstwo, literatura.
37. Omów na wybranych przykładach związki literatury z kubizmem.
Wykorzystaj teksty kultury: malarstwo, literatura.
38. Motywy maryjne i ich artystyczne ukształtowanie na przykładzie tekstów
literackich, ikonografii i muzyki wybranej epoki literackiej.
39. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie
6
wybranych dziel literackich i plastycznych.
40. Symbolika pionu w literaturze i architekturze średniowiecza. Zinterpretuj
wybrane teksty kultury.
41. Realizm jako metoda twórcza w literaturze i malarstwie drugiej połowy
XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
42. Teoria „czystej formy” w malarstwie i dramaturgii Witkacego. Omów
zagadnienie, interpretując wybrane dzieła Witkacego.
43. Motywy przyrodnicze w literaturze, malarstwie. Porównaj róŜne sposoby
ujęcia tematu.
JĘZYK
1. Opisz trzy-cztery postaci literackie, których język wskazuje na ich
przynaleŜność środowiskową. Omów środki językowe, jakie
wykorzystuje autor dla podkreślenia związku postaci ze środowiskiem.
2. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.
Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.
3. Dokonaj analizy językowej tekstów piosenek wybranego autora.
4. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie,
porównując róŜne przekłady tych samych tekstów.
5. Stylizacja biblijna i jej funkcje w wybranych utworach z róŜnych epok.
Odwołaj się do wybranych przykładów.
6. Humor z zeszytów szkolnych. Omów rodzaje błędów językowych,
występujących w wybranych przykładach.
7. Język mediów wobec zasad poprawności językowej. Przeprowadź
analizę wybranych zjawisk.
8. Język mówiony jako tworzywo literackie. Omów na wybranych
przykładach.
9. Ekspresja i impresja – właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy
i odbiorcy. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
10. Język i styl epoki średniowiecza. Omów na wybranych przykładach.
11. Język i styl epoki renesansu. Omów na wybranych przykładach.
12. Język i styk epoki baroku. Omów na wybranych przykładach.
13. Język i styl epoki oświecenia. Omów na wybranych przykładach.
14. Język i styl epoki romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
15. Język i styl epoki pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.
16. Język i styl epoki modernizmu. Omów na wybranych przykładach.
17. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Zanalizuj
wybrane przykłady, zwracając uwagę na grę nadawcy z odbiorcą.
18. Jak mówią uczniowie? Omów „gwarę” uczniowską ze szczególnym
uwzględnieniem cech języka, wskazujących na przynaleŜność
środowiskową jego uŜytkowników.
19. W kręgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat. Omów
źródła popularności i znaczenie imion.
20. Język jako narzędzie kłamstwa i manipulacji. Omów to zagadnienie
na wybranych przykładach.
7
21. Język klasyczny – język romantyczny. Przeprowadź analizę
porównawczą na wybranych przykładach.
22. Funkcje stylistyczne i światopoglądowe neologizmów w poezji
Bolesława Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.
23. Nazwiska znaczące bohaterów literackich z róŜnych epok. Dokonaj ich
analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją
bohatera lub ideą utworu.
24. śarty językowe w komedii i/lub innych gatunkach literackich. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
25. Krasicki i Skarga – dwa sposoby perswazji. Omów, na wybranych
przykładach, językowe mechanizmy tzw. „konstrukcji perswazyjnej”.
26. Stylistyczne funkcje dialektyzacji. Przedstaw zagadnienie na wybranych
przykładach.
27. Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
28. Cechy języka i stylu wybranego twórcy. Omów problem na dowolnych
przykładach.
29. Przekształcenia frazeologii we współczesnej prasie. Omów problem,
odwołując się do przykładów z prasy codziennej.
30. Źródła błędów językowych w prasie lokalnej. Omów na wybranych
przykładach.
31. Przyczyny i następstwa mody językowej. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów z zakresu fonetyki, leksyki i składni.
32. Istota sloganu reklamowego. Omów zagadnienie, odwołując się
do tekstów reklam radiowych, prasowych i telewizyjnych.
33. Funkcja języka środowiskowego. Omów na wybranych przykładach.
34. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego,
potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych
przykładach.
Wybrany temat naleŜy zgłosić do 28.09.2012r. do:
1. prof. Marty Wręgi – tematy literackie, (sala 2B),
2. prof. Izabeli Skabek – związki literatury z innymi dziedzinami
sztuki, (1C),
3. prof. Karoliny Mizery – tematy językowe, (sala 19).


1. Analizując wybrane utwory, przedstaw niezwykłość świata prozy wybranego polskiego pisarza XX lub XXI w.
2. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów problem, interpretując wybrane utwory literatury różnych epok.
3. Miłość romantyczna i współczesna. Porównaj sposób mówienia o niej w XIX wieku i dziś.
4. Franciszkanizm jako nurt w literaturze XX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
5. Nurt klasyczny w poezji XX wieku. Analizując wybrane teksty, przedstaw cechy poetyki i postawę podmiotu lirycznego,
6. Rola tradycji w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
7. Herosi i zwykli „zjadacze chleba” jako bohaterowie utworów literackich. Porównaj ich postawy, analizując dzieła z różnych epok.
8. Kat i ofiara w literaturze. Omów funkcje tego motywu na podstawie analizowanych tekstów.
9. „Sen o Polsce” i „sąd nad Polską”. Przedstaw zagadnienie, interpretując przykłady z różnych epok.
10. Biblijny motyw pokory. Omów jego funkcje, interpretując utwory literackie różnych epok.
11. Antyk odrodzony. Omów sposoby wykorzystania tradycji antycznej w twórczości wybranych autorów.
12. Poezja religijna – wczoraj i dziś. Przedstaw charakterystyczne gatunki i sposoby wyrażania uczuć.
13. Motyw śmierci i jego funkcje w literaturze staropolskiej i poezji współczesnej. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
14. Eros i Tanatos. Omów współistnienie motywów miłości i śmierci, analizując przykłady tekstów z różnych epok.
15. Porównaj różne spojrzenia na sarmatyzm w literaturze polskiej, analizując wybrane utwory.
16. Arkadia, Eldorado, „wyspy szczęśliwe”. Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią krainy szczęścia w utworach literackich różnych epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
3
17. Czy utwory napisane przez kobiety mają cechy wspólne? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady poezji lub prozy.
18. Totalitarne zagrożenia XX wieku. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady dzieł literackich.
19. Wizje, sny i zjawy… Określ ich funkcje w literaturze różnych epok.
20. Poeta jako twórca własnego świata i języka. Omów problem, odwołując się do tekstów Twoich ulubionych autorów.
21. Bohater literacki z książką w ręku. Omów funkcje przywołania lektur w wybranych utworach z różnych epok.
22. Literackie portrety ludzi szczęśliwych. Omów problem, interpretując wybrane utwory z różnych epok.
23. Młodość jako problem w literaturze XIX wieku i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
24. Literackie zainteresowania ludowością. Przedstawiając zagadnienie, wskaż różne funkcje i sposoby nawiązań do folkloru.
25. Drogi wygnańców. Literatura o losach Polaków bez ojczyzny. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
26. Rewolucja - konieczność, ocalenie czy zagłada? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do trzech utworów literackich prezentujących ten motyw.
27. Historia Polski jako inspiracja dla twórców romantyzmu, pozytywizmu lub Młodej Polski. Porównaj nawiązania, wykorzystując wybrane utwory z dwóch epok.
28. Czy biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza? Uzasadnij swoje stanowisko na podstawie wybranych przykładów.
29. „Swój” i „obcy” w prozie polskiej XIX wieku i współczesnej. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady.
30. Sensacyjna fabuła w literaturze „wysokiej” i popularnej. Omów jej funkcję, analizując wybrane utwory.
31. Prawda historyczna a fikcja literacka. Porównaj zależności na przykładzie wybranych utworów.
32. Rola i funkcja tajemnicy w utworze literackim. Omów ten problem, analizując wybrane dzieła.
33. Interpretując wybrane teksty, przedstaw, na czym polega oryginalność twórczości C.K. Norwida na tle polskiej poezji romantycznej.
34. Pejzaż romantyczny i pejzaż modernistyczny. Porównaj sposoby przedstawienia przyrody w wybranych utworach.
35. Porównaj różne koncepcje roli poety i poezji w wybranych utworach dwóch epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
4
36. Utwory awangardowe wobec tradycji. Omów zagadnienie, interpretując przykłady powieści lub dramatów.
37. Romans w literaturze „wysokiej” i popularnej. Omów sposoby funkcjonowania tego schematu fabularnego na podstawie wybranych utworów.
38. Przedstaw literackie portrety artystów i ich związek z ideologią czasów, analizując teksty z dwóch różnych epok.
39. Rola tytułu lub motta jako znaku literackiego służącego interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok.
40. Motywy chrześcijańskie i biblijne w twórczości J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa. Porównaj realizację motywu w wybranych utworach.
41. Przedstaw dwa lub trzy dzieła polskiej literatury współczesnej, które nominowałbyś do literackiej nagrody Nike.
42. Wykorzystanie tradycji literackiej w kreacji świata przedstawionego w literaturze fantasy. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
43. Porównaj funkcje różnego przedstawienia szkoły w literaturze XIX i XX wieku.
44. Literatura faktu jako współczesne zjawisko kulturowe. Omów problem, interpretując wybrane utwory.
45. Scharakteryzuj wartości etyczne bohaterów współczesnej prozy i poezji.
46. Od Sofoklesa do Mrożka. Przedstaw ewolucję dramatu, odwołując się do czterech reprezentatywnych przykładów.
47. Bohater zdeterminowany przez swoje otoczenie. Zanalizuj wpływ różnorodnych czynników na postawy bohaterów literackich różnych epok .
48. Świat jako teatr. Omów sposoby funkcjonowania toposu, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.
49. Język miłosny w poezji. Przedstaw zagadnienie, interpretując utwory wybranego autora.
50. Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów.
51. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. Omów jego funkcje, analizując wybrane przykłady.
52. Utopie i antyutopie w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych dziełach.
53. Doświadczenie nicości i absurdu w literaturze Młodej Polski i współczesnej. Porównaj wybrane przykłady..
54. Święty i świętość w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, porównując utwory z różnych epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
5
55. Okiem poety i reportera. Konflikty i cierpienia współczesnego świata w literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
56. Strategie narracyjne i sposoby opisu rzeczywistości w literaturze obozowej. Porównaj te zabiegi, analizując wybrane utwory literackie...
57. Światowa sława utworów Stanisława Lema. Analizując wybrane dzieła, omów przyczyny niezwyklej popularności jego powieści science-fiction.
58. Obrazy zaświatów w literaturze. Porównaj realizacje motywu w wybranych utworach różnych epok.
59. Reportaż jako gatunek z pogranicza literatury i publicystyki. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
60. Każda epoka ma swoją „Odę do młodości”. Porównaj utwory programowe różnych epok, interpretując wybrane teksty.
61. Satyra, kpina, żart… Omów różne funkcje komizmu, analizując wybrane utwory.
62. Sposoby opisywania i postrzegania natury. Zaprezentuj zagadnienie, interpretując utwory literackie z dwóch – trzech epok.
63. Obraz rodziny w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj funkcje i sposób portretowania, analizując wybrane utwory.
64. Literackie historie niedopowiedziane do końca. Omów funkcje takiego zabiegu w wybranych dziełach.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
6
ZWIĄZKI LITERATURY
Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
65. „Inni’ w literaturze i filmie. Omów problem, interpretując wybrane utwory.
66. Wielcy ludzie jako bohaterowie literatury, sztuki i filmu. Przedstaw różne sposoby prezentacji sylwetek wybitnych jednostek.
67. „Życie po życiu...” . Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze, sztuce i filmie.
68. Sztuka gotycka jako inspiracja dla literatury i kultury wieków późniejszych. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty kultury.
69. Estetyka brzydoty w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.
70. Baśniowe światy i ich bohaterowie w literaturze, filmie i sztuce różnych epok. Przedstaw funkcje wykorzystania elementów baśniowości w wybranych tekstach kultury.
71. Twórcy współczesnej literatury wobec kultury baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackich odniesienia i ich funkcje.
72. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów problem, odwołując się do przykładów literackich i filmowych.
73. Nawiązania do antyku w literaturze i kulturze epok późniejszych. Omów zagadnienie na podstawie analizowanych dzieł.
74. Obraz miasta jako odbicie świadomości człowieka. Prezentując zagadnienie, odwołaj się do utworów literackich, plastycznych i filmowych.
75. Motywy biblijne w literaturze, sztuce i filmie. Pokaż sposób ich wykorzystania na podstawie wybranych dzieł.
76. Film i literatura fantasy jako reinterpretacja tradycji kulturowej. Omów zjawisko, analizując wybrane dzieła.
77. Góry w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj wybrane przykłady, zwracając uwagę na sposób prezentacji motywu.
78. Mistrz i uczeń, pan i sługa… Porównaj literackie i filmowe kreacje pary bohaterów.
79. Melancholia jako temat inspirujący plastyków i literatów. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
80. Dramaty Szekspira i adaptacje filmowe lub teatralne jego dzieł jako studium różnych stron psychiki człowieka. Omów problem, interpretując wybrane utwory .
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
7
81. Czytanie listu. Przedstaw różne ujęcia i funkcje tego motywu w literaturze i malarstwie.
82. Wojna w literaturze i filmie. Porównaj wybrane obrazy literackie i filmowe, zwracając uwagę na sposób ich prezentacji.
83. Różne ujęcia motywu vanitas w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury.
84. Malarstwo holenderskie i flamandzkie źródłem inspiracji dla współczesnych twórców literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane przykłady.
85. Wskaż i porównaj różnorodne sposoby interpretacji historii w literaturze i malarstwie.
86. Obraz pielgrzyma i tułacza w literaturze i sztuce XIX wieku. Porównaj wybrane dzieła.
87. Fotografia w literaturze i filmie. Przedstaw realizacje i funkcje motywu, interpretując wybrane utwory.
88. Świat metafizyczny, tajemniczość i groza jako inspiracje literatury, sztuki i filmu. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane przykłady.
89. Artyści jako bohaterowie dzieł literackich i filmowych. Porównaj różne środki wyrazu służące kreowaniu bohaterów.
90. Realizm i naturalizm w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej różnych tekstów kultury.
91. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
92. Ekspresjonizm w literaturze , sztukach plastycznych lub filmie. Porównaj środki wyrazu w różnych tekstach kultury.
93. Symbolizm w sztukach plastycznych, literaturze i filmie . Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
94. Surrealizm w sztukach plastycznych i literaturze. Porównaj środki wyrazu w różnych tekstach kultury.
95. Symbolika wody – jej miejsce i funkcja w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady .
96. Wędrówka w literaturze i kino drogi . Porównaj sposoby wykorzystania tego toposu przez różne dziedziny sztuki.
97. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj funkcje motywu w wybranych dziełach.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
8
98. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Omów, analizując różnorodne teksty.
99. Rola i funkcja prowokacji w dziele literackim, plastycznym lub filmowym.. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
100. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka współczesnego. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
101. Droga do wolności ze świata łagrów. Przedstaw problem na podstawie analizowanych przykładów literackich i filmowych.
102. Pacyfizm w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
103. Przedstaw wykorzystanie motywu labiryntu w literaturze, sztuce i filmie, interpretując odpowiednie przykłady.
104. Czy śmiech może być manifestacją wolności? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe .
105. Jak żyć w mrocznym świecie pozornej równości? Omów sposoby ukazania tego problemu w literaturze i filmie.
106. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji ,,ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury. Uwzględnij kontekst historyczny i biograficzny.
107. Kulinaria w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj wybrane przykłady.
108. Na czym polega oryginalność twórczości Jacka Kaczmarskiego w polskiej kulturze współczesnej? Zanalizuj wybrane utwory.
109. Inspiracje malarstwem w literaturze. Omów wybrane przykłady.
110. Omów motywy pasyjne i ich funkcje w literaturze i sztuce wybranych epok.
111. Motyw samobójstwa w literaturze i filmie. Porównaj funkcje i sposób jego prezentacji, analizując wybrane dzieła.
112. Motywy maryjne w literaturze i sztuce różnych epok. Omów ich funkcje, interpretując wybrane teksty kultury.
113. Współczesność – epoka nadziei czy zwątpienia?. Odpowiedz na pytanie na podstawie analizowanych utworów literackich i innych tekstów kultury.
114. Literackie i malarskie obrazy powstania styczniowego. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.
115. Portrety kobiet w różnym wieku. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w literaturze i wybranych tekstach kultury.
116. Dokonaj analizy porównawczej twórczości Nikifora i Mirona Białoszewskiego, interpretując wybrane utwory obu artystów.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
9
117. Marc Chagall i Bruno Schulz – podobni czy różni? Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.
118. Różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze i filmie. Porównaj wybrane przykłady.
119. PRL w groteskowym ujęciu. Porównaj przykłady literackie i inne teksty kultury.
120. Motyw pór roku w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw jego różne realizacje, zwracając uwagę na specyfikę środków wyrazu.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
10
NAUKA O JĘZYKU
121. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do fraszek, aforyzmów lub tekstów kabaretowych.
122. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesów komunikacji. Zaprezentuj zagadnienie na wybranym materiale językowym.
123. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
124. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów jego funkcję na podstawie analizowanych tekstów.
125. Przedstaw odmiany komizmu słownego w tekstach piosenek lub w tekstach kabaretowych wybranych autorów.
126. Analizując środki stylistyczne, omów ich rolę w budowaniu nastroju tekstu literackiego.
127. Teksty grup hiphopowych jako językowy znak kultury pokolenia (np. odniesienie do Boga, świata, systemu wartości…). Zanalizuj dobór środków językowych i określ ich funkcje.
128. Oceń poprawność języka prasy współczesnej. Dokonaj klasyfikacji błędów pojawiających się w wybranych przez Ciebie czasopismach.
129. Od makaronizmów do e-maila. Zapożyczenia językowe - konieczność czy plaga? Zaprezentuj swoje stanowisko.
130. Przysłowia i aforyzmy (sentencje) w utworach literackich. Omów ich funkcje w tekście.
131. Eksperymenty językowe w polskiej poezji współczesnej. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
132. Eksperymenty językowe we współczesnym dramacie i prozie polskiej. Omów problem na podstawie analizowanych tekstów.
133. Omów funkcje kolokwializmów i wulgaryzmów we współczesnych tekstach literackich.
134. Jak mówili i pisali nasi przodkowie? Omów charakterystyczne cechy języka i stylu tekstów wybranej epoki.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
11
135. Stylizacja środowiskowa i jej funkcje w twórczości różnych autorów. Przedstaw, analizując wybrane utwory .
136. Stylizacja archaiczna i jej funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na podstawie analizowanych tekstów.
137. Gwara jako tworzywo różnych tekstów kultury (np. utworów literackich, tekstów piosenek itp.). Zanalizuj wybrane przykłady.
138. Oryginalność czy maniera stylistyczna? Scharakteryzuj i oceń styl twórców literatury barokowej na podstawie wybranych przykładów.
139. Język reklamy wczoraj i dziś. Porównaj wybrane przykłady z tekstów prasowych czasów PRL i współczesnych.
140. Nowomowa, czyli język władzy. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady (np. literatura, teksty prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne, programy kabaretowe...).
141. Pisma użytkowe (np. życiorys, kwestionariusz, testament) jako konteksty utworów poetyckich. Omów sposoby ich wykorzystania w wybranych wierszach.
142. Omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie fonetyki, słowotwórstwa i składni .
143. Nazwiska i nazwy znaczące w wybranych utworach literackich. Zanalizuj je słowotwórczo i znaczeniowo.
144. Określ funkcje zastosowania mowy niezależnej, zależnej i pozornie zależnej w wybranych utworach literackich.
145. Zanalizuj, jaką funkcję pełnią neologizmy i wyrazy nacechowane emocjonalnie w języku współczesnej młodzieży. W prezentacji wykorzystaj różnorodny materiał (np. przykłady z języka potocznego, teksty piosenek, artykuły z prasy młodzieżowej...).
146. Rola frazeologizmów w poezji współczesnej. Omów problem, analizując wybrane utwory.
147. Omów rolę środków językowych w kreowaniu groteskowych wizji świata w tekstach wybranego autora.
148. Scharakteryzuj i oceń pod względem poprawności formę językową kilkunastu nowych nazw sklepów, firm i instytucji w Twoim otoczeniu. Jakie tendencje przejawiają się obecnie w tej dziedzinie nazewnictwa?
149. Język instrukcji. Dokonaj analizy wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności.
150. Przedstaw język internautów i omów jego praktyczne zastosowanie.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
12
151. Omów sposoby realizowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, liryka apelu). Porównaj środki językowe służące oddziaływaniu na odbiorcę.
152. Scharakteryzuj poetykę aforyzmu na podstawie analizy „Myśli nieuczesanych” Stanisława Jerzego Leca lub epigramatów innych autorów.
153. Naśladowanie literatury przez literaturę, czyli parodia i pastisz. Omów cechy języka, analizując wybrane utwory.


Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
MATURA 2012/2013
LITERATURA
1. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych
przykładach literackich.
2. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka wpływająca na jego egzystencję. Omów na
przykładzie literatury XIX i XX wieku.
3. Odwieczna walka dobra ze złem. Zaprezentuj problem na podstawie wybranych utworów
literackich.
4. Bunt jako wyraz odwiecznego pragnienia wolności. Omów różne oblicza zbuntowanego
bohatera literackiego na wybranych przykładach.
5. Od realizmu do karykatury Polaka portret własny. Omów sposoby kreowania wizerunku
bohatera literackiego na przestrzeni epok.
6. Wpływ rodziny na kształtowanie jednostki. Zanalizuj celowo dobrane teksty literackie z
różnych epok.
7. Obraz powrotu w literaturze, omów różne jego wersje w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej. Uwzględnij właściwe konteksty.
8. Pieniądze - siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo?
Wpływ pieniądza na człowieka i jego życie ukazany przez pisarzy różnych epok.
Omów na wybranych przykładach.
9. Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie
różnych epok.
10. Obraz samotności w literaturze. Analizując celowo wybrane teksty, omów sposoby jego
prezentowania.
11. Obraz pracy w literaturze, Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do
pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.
12. Ucieczki bohaterów literackich - przed karą, przed sobą, przed rzeczywistością...
Omów obraz ucieczki w wybranych przez siebie utworach.
13. Literackie portrety matek różnych epok. Omów sposoby portretowania i pisania o nich.
Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
14. Obraz ojca w literaturze różnych epok literackich. Omów sposoby portretowania i pisania o
nim. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
15. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
16. Być poetą - nie tylko w rozumieniu romantyków. Omów temat na przykładzie utworów
romantycznych i współczesnych.
17. Człowiek i świat w wierszach polskich poetów noblistów. Omów problem, przywołując
wybrane przez siebie teksty.
18. Literackie świadectwa wadzenia się człowieka w Bogiem. Przedstaw problem na podstawie
utworów z różnych epok literackich.
19. Różne sposoby funkcjonowania motywu wsi w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych
przykładach.
20. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Zaprezentuj problem w
literaturze różnych epok.
21. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Oceń wybrane przez
siebie postacie literackie z punktu widzenia człowieka początku XXI wieku.
22. Literackie portrety" ludzi ze skazą". Na wybranych przykładach przedstaw swoje refleksje na
temat ułomności ludzkiej natury.
23. Codzienność jako źródło refleksji literackiej. Analizując celowo dobrane teksty, przedstaw
sposoby jej funkcjonowania w literaturze polskiej (i obcej).
24. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych
przykładach.
25. Zaprezentuj i oceń z perspektywy człowieka XXI wieku propozycje postaw moralnych w
twórczości dwóch wybranych autorów z różnych epok.
26. Przedstaw i zanalizuj tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze
związanej z wojną i okupacją.
27. "Docere ludens" w literaturze oświecenia. Omów na wybranych (co najmniej dwóch) tekstach
literatury powszechnej.
28. Przedstaw odwieczne zmagania dobra ze złem w oparciu o wybrane przykłady literatury
fantastycznej.
29. Spotkanie z Innym. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
30. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Określ jego charakter na podstawie
wybranych przykładów z literatury.
31. "Ja" w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej.
Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
32. Kobieta w podróży. Relacje XIX i XX wieczne. Przedstaw temat na podstawie wybranych
przykładów z literatury.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Autoportret - klucz do odczytanie twórczości pisarza i malarza. Omów, analizując po dwa
przykłady w wybranych przez siebie tekstach kultury.
2. "Biblia" w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
3. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach istotne
elementy różnicujące.
4. Historia źródłem natchnienie w literaturze i malarstwie. Dokonując analizy porównawczej obu
dzieł, omów artystyczne interpretacje w dziełach wybranych twórców (np. Orzeszkowej i
Grottgera; Sienkiewicza i Matejki; pisarzy II wojny światowej i Wróblewskiego; Hemingwaya
i Picasso lub innych).
5. Jak twórcy literatury i sztuki patrzą na przyrodę? Omów sposoby spojrzenia na przyrodę w
oparciu o wybrane przez siebie przykłady.
6. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje, odwołując
się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.
7. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych dzieł literackich i plastycznych.
8. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski.
Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
9. Analizując wybrane dzieło literackie i film, przedstaw funkcje motywu drogi w duchu
artystycznym.
10. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych
dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
11. Wojna i okupacja w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła XX wieku , omów sposoby
mówienia o nich.
12. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie ( na
wybranych przykładach).
13. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
14. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przez siebie teksty kultury, omów
wpływ kobiety na życie twórcy (poety, malarza, kompozytora).
15. Wieś w literaturze i jej malarskie wcielenia. Omów na wybranych przykładach.
16. Malarstwo, architektura i literatura - odbicie obowiązującego w danej epoce kanonu piękna.
Omów na wybranych przykładach.
17. Sceniczne interpretacje dramatów antycznych. Omów na wybranych przykładach.
18. Macierzyństwo - jego obraz i funkcje w literaturze, filmie, sztukach plastycznych. Omów na
wybranych przykładach.
19. Kreacja matki w literaturze i sztuce filmowej. Omów na wybranych przykładach.
20. Portret Madonny w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
21. Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i dzieł malarskich.
22. Socrealizm w języku, literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
23. Awangarda w teatrze polskim XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych
przykładów.
JĘZYK
1. Nazwiska i nazwy znaczące w literaturze. Określ ich funkcję i rolę.
2. Liryka barokowa. Dokonaj analizy ulubionych środków językowych poetów baroku na
wybranych przykładach.
3. Jaki obraz świata kreują współczesne reklamy? Wyjaśnij, dokonując analizy wybranych
tekstów różnych reklam.
4. Reklama jako wytwór współczesnej kultury. Omów cechy strukturalne i wartości artystyczne
reklam, w których wykorzystano materiał literacki (bohaterowie, język, stylizacja).
5. Wpływ literatury i filmu na współczesną frazeologię polską. Zanalizuj zgromadzony materiał i
scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
6. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej
tematyce).
7. Zapożyczenia językowe. Oceń ich przydatność we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
zgromadzonego materiału językowego).
8. Dokonaj analizy języka młodzieżowych zespołów muzycznych i tekstów ich piosenek.
Wyjaśnij zasadność doboru środków stylistycznych.
9. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w poezji współczesnej. Zaprezentuj problem w
oparciu o wybrane przykłady.
10. Określ właściwości języka i stylu wybranej epoki literackiej (na przykładzie dwóch
reprezentatywnych dla niej pisarzy).
11. Neologizmy, język nauki i techniki w wybranych tekstach fantastyczno-naukowych. Dokonaj
analizy przykładów i określ ich funkcję w utworze.
12. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).
13. Cechy języka wybranej grupy społecznej lub zawodowej. Przedstaw zagadnienia w oparciu o
zebrany przez siebie materiał językowy.
14. Istota i funkcja stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów
literackich.
15. Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych przedstaw
zjawisko i dokonaj oceny.
16. Funkcja stylizacji biblijnej w wybranych utworach literackich. Omów problem, odwołując się
do tekstów z różnych epok.
17. Język mieszkańców Twojej miejscowości. Omów zagadnienie, badając język różnych grup
pokoleniowych.
18. Rola frazeologizmów w poezji, np. Stanisława Barańczaka lub Wisławy Szymborskiej. Omów
problem, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Cechy języka przemówień sejmowych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i wypowiedzi polityków współczesnych.
8

1. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych
przykładach literackich.
2. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka wpływająca na jego egzystencję. Omów na
przykładzie literatury XIX i XX wieku.
3. Odwieczna walka dobra ze złem. Zaprezentuj problem na podstawie wybranych utworów
literackich.
4. Bunt jako wyraz odwiecznego pragnienia wolności. Omów różne oblicza zbuntowanego
bohatera literackiego na wybranych przykładach.
5. Od realizmu do karykatury Polaka portret własny. Omów sposoby kreowania wizerunku
bohatera literackiego na przestrzeni epok.
6. Wpływ rodziny na kształtowanie jednostki. Zanalizuj celowo dobrane teksty literackie z
różnych epok.
7. Obraz powrotu w literaturze, omów różne jego wersje w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej. Uwzględnij właściwe konteksty.
8. Pieniądze - siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo?
Wpływ pieniądza na człowieka i jego życie ukazany przez pisarzy różnych epok.
Omów na wybranych przykładach.
9. Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie
różnych epok.
10. Obraz samotności w literaturze. Analizując celowo wybrane teksty, omów sposoby jego
prezentowania.
11. Obraz pracy w literaturze, Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do
pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.
12. Ucieczki bohaterów literackich - przed karą, przed sobą, przed rzeczywistością...
Omów obraz ucieczki w wybranych przez siebie utworach.
13. Literackie portrety matek różnych epok. Omów sposoby portretowania i pisania o nich.
Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
14. Obraz ojca w literaturze różnych epok literackich. Omów sposoby portretowania i pisania o
nim. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
15. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
16. Być poetą - nie tylko w rozumieniu romantyków. Omów temat na przykładzie utworów
romantycznych i współczesnych.
17. Człowiek i świat w wierszach polskich poetów noblistów. Omów problem, przywołując
wybrane przez siebie teksty.
18. Literackie świadectwa wadzenia się człowieka w Bogiem. Przedstaw problem na podstawie
utworów z różnych epok literackich.
19. Różne sposoby funkcjonowania motywu wsi w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych
przykładach.
20. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Zaprezentuj problem w
literaturze różnych epok.
21. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Oceń wybrane przez
siebie postacie literackie z punktu widzenia człowieka początku XXI wieku.
22. Literackie portrety" ludzi ze skazą". Na wybranych przykładach przedstaw swoje refleksje na
temat ułomności ludzkiej natury.
23. Codzienność jako źródło refleksji literackiej. Analizując celowo dobrane teksty, przedstaw
sposoby jej funkcjonowania w literaturze polskiej (i obcej).
24. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych
przykładach.
25. Zaprezentuj i oceń z perspektywy człowieka XXI wieku propozycje postaw moralnych w
twórczości dwóch wybranych autorów z różnych epok.
26. Przedstaw i zanalizuj tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze
związanej z wojną i okupacją.
27. "Docere ludens" w literaturze oświecenia. Omów na wybranych (co najmniej dwóch) tekstach
literatury powszechnej.
28. Przedstaw odwieczne zmagania dobra ze złem w oparciu o wybrane przykłady literatury
fantastycznej.
29. Spotkanie z Innym. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
30. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Określ jego charakter na podstawie
wybranych przykładów z literatury.
31. "Ja" w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej.
Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
32. Kobieta w podróży. Relacje XIX i XX wieczne. Przedstaw temat na podstawie wybranych
przykładów z literatury.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Autoportret - klucz do odczytanie twórczości pisarza i malarza. Omów, analizując po dwa
przykłady w wybranych przez siebie tekstach kultury.
2. "Biblia" w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
3. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach istotne
elementy różnicujące.
4. Historia źródłem natchnienie w literaturze i malarstwie. Dokonując analizy porównawczej obu
dzieł, omów artystyczne interpretacje w dziełach wybranych twórców (np. Orzeszkowej i
Grottgera; Sienkiewicza i Matejki; pisarzy II wojny światowej i Wróblewskiego; Hemingwaya
i Picasso lub innych).
5. Jak twórcy literatury i sztuki patrzą na przyrodę? Omów sposoby spojrzenia na przyrodę w
oparciu o wybrane przez siebie przykłady.
6. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje, odwołując
się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.
7. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych dzieł literackich i plastycznych.
8. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski.
Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
9. Analizując wybrane dzieło literackie i film, przedstaw funkcje motywu drogi w duchu
artystycznym.
10. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych
dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
11. Wojna i okupacja w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła XX wieku , omów sposoby
mówienia o nich.
12. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie ( na
wybranych przykładach).
13. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
14. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przez siebie teksty kultury, omów
wpływ kobiety na życie twórcy (poety, malarza, kompozytora).
15. Wieś w literaturze i jej malarskie wcielenia. Omów na wybranych przykładach.
16. Malarstwo, architektura i literatura - odbicie obowiązującego w danej epoce kanonu piękna.
Omów na wybranych przykładach.
17. Sceniczne interpretacje dramatów antycznych. Omów na wybranych przykładach.
18. Macierzyństwo - jego obraz i funkcje w literaturze, filmie, sztukach plastycznych. Omów na
wybranych przykładach.
19. Kreacja matki w literaturze i sztuce filmowej. Omów na wybranych przykładach.
20. Portret Madonny w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
21. Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i dzieł malarskich.
22. Socrealizm w języku, literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
23. Awangarda w teatrze polskim XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych
przykładów.
JĘZYK
1. Nazwiska i nazwy znaczące w literaturze. Określ ich funkcję i rolę.
2. Liryka barokowa. Dokonaj analizy ulubionych środków językowych poetów baroku na
wybranych przykładach.
3. Jaki obraz świata kreują współczesne reklamy? Wyjaśnij, dokonując analizy wybranych
tekstów różnych reklam.
4. Reklama jako wytwór współczesnej kultury. Omów cechy strukturalne i wartości artystyczne
reklam, w których wykorzystano materiał literacki (bohaterowie, język, stylizacja).
5. Wpływ literatury i filmu na współczesną frazeologię polską. Zanalizuj zgromadzony materiał i
scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
6. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej
tematyce).
7. Zapożyczenia językowe. Oceń ich przydatność we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
zgromadzonego materiału językowego).
8. Dokonaj analizy języka młodzieżowych zespołów muzycznych i tekstów ich piosenek.
Wyjaśnij zasadność doboru środków stylistycznych.
9. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w poezji współczesnej. Zaprezentuj problem w
oparciu o wybrane przykłady.
10. Określ właściwości języka i stylu wybranej epoki literackiej (na przykładzie dwóch
reprezentatywnych dla niej pisarzy).
11. Neologizmy, język nauki i techniki w wybranych tekstach fantastyczno-naukowych. Dokonaj
analizy przykładów i określ ich funkcję w utworze.
12. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).
13. Cechy języka wybranej grupy społecznej lub zawodowej. Przedstaw zagadnienia w oparciu o
zebrany przez siebie materiał językowy.
14. Istota i funkcja stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów
literackich.
15. Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych przedstaw
zjawisko i dokonaj oceny.
16. Funkcja stylizacji biblijnej w wybranych utworach literackich. Omów problem, odwołując się
do tekstów z różnych epok.
17. Język mieszkańców Twojej miejscowości. Omów zagadnienie, badając język różnych grup
pokoleniowych.
18. Rola frazeologizmów w poezji, np. Stanisława Barańczaka lub Wisławy Szymborskiej. Omów
problem, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Cechy języka przemówień sejmowych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i wypowiedzi polityków współczesnych.

 

pornobolota sexoperrito pornotouro pornoatum pornopoleiro pornocorvo