Prezentacje maturalne, które chętnie napiszemy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Poniżej przedstawiam nową listę prac maturalnych z języka polskiego, których chętnie się podejmiemy.

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem jednej z poniższych prac napisz na email

Cenę znajdziesz tutaj

 MATURA 2013/2014 LITERATURA

1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
2. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
3. Różnorodne portrety kobiet w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
4. Różne oblicza Boga w literaturze polskiej. Omów problem analizując wybrane utwory z dwóch – trzech epok literackich.
5. „Tragedia jest tam, gdzie jest wybór”. Przedstaw motyw wyboru bohaterów utworów literackich na podstawie 2 -3 epok.
6. „Wędrówką życie jest człowieka”. Omów temat przywołując materiał literacki różnych epok.
7. Motyw maryjny w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
8. Wieś – polska arkadia. Scharakteryzuj obrazy wsi polskiej w wybranych utworach dwóch -trzech epok literackich.
9. Miejsce listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady literackie, przedstaw sposoby wykorzystywania listu w dziele literackim i omów jego rolę.
10. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem odwołaj się do wybranych przykładów.
11. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
12. Kobieta – jej kreacja, problemy i pragnienia. Omów na przykładach wybranych utworów.
13. Różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń literaturze. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
14. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw różne postawy młodego pokolenia na podstawie wybranych utworów literackich XIX i XX wieku.
15. Dawna kultura zapisana w języku. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane przykłady.
16. Zjawy, duchy, sny, wizje…. Jaką funkcję pełnią w utworach literackich różnych epok? Omów na wybranych przykładach.
17. Źródła i sens buntu bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory.
18. Wygnaniec, ciekawy świata, pielgrzym, poszukiwacz sensu życia. Omów motyw wędrowca w wybranych utworach literackich.
19. Motyw franciszkański w literaturze. Przywołując właściwe przykłady, omów jego funkcję i sposób funkcjonowania w utworach różnych epok.
20. O przyrodzie inaczej niż na lekcjach biologii. Omów funkcjonowanie motywu natury w poezji ks. Jana Twardowskiego.
21. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i filmu.
22. Moje „przygody człowieka myślącego” – przedstaw swoje fascynacje literackie, analizując wybrane przykłady.
23. Wizerunek śmierci. Przedstaw jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok.
24. Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie. Omów, analizując wybrane przykłady.
25. Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
2
26. Słowa „memento mori” uczyń kluczem do odczytania wybranych tekstów kultury.
27. Przedstaw postaci pielgrzymów analizując odpowiednie przykłady dwóch-trzech epok literackich.
28. Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie różnych epok.
29. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory (np. T. Borowskiego, J. Czapskiego, G. Herlinga - Grudzińskiego, K. Moczarskiego, Z. Nałkowskiej).
30. „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozważ myśl Jana Pawła II, odwołując się do wybranych dzieł literackich i własnych przemyśleń.
31. Na podstawie wybranych przykładów omów związek między baśniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną.
32. Postać kobiety fatalnej w literaturze polskiego pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Omów, analizując wybrane przykłady.
33. Przedstaw różne oblicza miłości w twórczości A. Mickiewicza i A. Fredry.
34. Poczynając od „Antygony” Sofoklesa, omów wyobrażenia o winie i karze w wybranych utworach literackich dwóch-trzech epok.
35. Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.
36. „Mickiewicz a Słowacki – walka na pióra”. Omów temat, przywołując odpowiednio dobrane utwory.
37. Bohaterowie narodów i sposób ich kreacji w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów.
38. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
39. Dekalog „człowieka wojny”. Przedstaw swoje rozważania na temat losów bohaterów literackich wybranych utworów.
40. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
41. „Jej wiersze mają ton całkowicie własny”. Zinterpretuj tę myśl krytyka w oparciu o wybrane utwory Wisławy Szymborskiej i innych poetów XX wieku.
42. Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady różnych epok.
43. Obraz Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
44. Toposy, metafory i obrazy świata w literaturze staropolskiej. Analiza przykładów.
45. Motyw vanitas w literaturze polskiej i obcej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.
46. Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza; omówienie na przykładzie analizy utworów wybranego autora.
47. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych epok.
48. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch lub trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat wykorzystując wybrane utwory różnych autorów, np. W. Whartona, P. Coelho, J. Caroll, A. Libera, J. Pilch .
49. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
50. Miłość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
3
51. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na celowo wybranych tekstach literackich i dziełach kultury; uwzględnij, jeżeli to możliwe, zabytki architektoniczne swojego regionu.
52. Motywy religijne w literaturze, malarstwie, rzeźbie, filmie. Analiza i interpretacja różnych tekstów literackich i kultury na przykładzie wybranego motywu (np. stworzenie świata, narodzenie i dzieciństwo Chrystusa, Pieta itp.).
53. Portrety kobiet i mężczyzn w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów zmieniający się kanon piękna i kategorii estetycznych w sztuce; analiza celowo wybranych tekstów.
54. Różne przykłady funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
55. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Wata, F. Dostojewskiego, F. Kafki, M. Bułhakowa). Przeanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
56. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości Brunona Schulza. Przedstaw na wybranych przykładach.
57. Dekalog bohaterów utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
58. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów problem na wybranych przykładach.
59. Prawda historyczna a fikcja literacka. Omów problem na przykładzie dwóch – trzech wybranych utworów literackich różnych epok.
60. Przedstaw portrety młodych żon i kawalerów oraz omów ich funkcje w literaturze polskiej.
61. Dokonując analizy wybranych przykładów, rozważ czy polski dramat romantyczny stworzył swój typ bohatera.
62. „Kobiety o kobietach” w świetle polskiej literatury współczesnej. Omówienie i analiza wybranych przykładów.
63. Współczesna literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
64. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
65. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
66. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
67. Duchy, zjawy, diabły w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach z różnych epok omów sposoby ich kreacji oraz pełnione funkcje.
68. Motyw domu w literaturze polskiej. Rozważ temat na wybranych przykładach, począwszy od twórczości Mikołaja Reja, po „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego.
69. Literackie portrety człowieka zlagrowanego i złagrowanego. Zaprezentuj i skomentuj wybrane przykłady.
70. Portret sarmaty w literaturze baroku i oświecenia. Porównaj sposoby przedstawienia go, analizując wybrane przykłady.
71. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
72. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu tańca – analiza wybranych przykładów.
73. Dwór szlachecki w literaturze polskiej. Omów, analizując wybrane przykłady.
74. Topos ogrodu. Omów problem, analizując wybrane przykładów literackie.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
4
75. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu przemijania – analiza wybranych przykładów.
76. Obrazu szkoły w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.
77. Motyw prometejski w literaturze. Omawiając, wykorzystaj analizę wybranych przykładów.
78. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu sądu i procesu. Analiza wybranych przykładów.
79. Sen, halucynacja, wizja – różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
80. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu labiryntu – analiza wybranych przykładów.
81. Obraz rewolucji na przykładnie wybranych utworów literackich. Analiza porównawcza przykładów z różnych epok.
82. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa – różnorodne sposoby ujęcia tego motywu w literaturze polskiej.
83. Miasto – przestrzeń, która kształtuje człowieka i jego losy Rozwiń temat na dowolnie wybranych przykładach literackich.
84. Samotność wśród ludzi. Na wybranych przykładach literackich zbadaj przyczyny i skutki samotności jednostki w grupie społecznej.
85. „Zbrodnia to niesłychana...” – odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcje wątków kryminalnych w klasyce.
86. Przyroda jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze.
87. Społeczeństwo i jednostka wobec państwa despotycznego i totalitarnego. Dokonaj porównania ujęcia tego problemu w literaturze XIX i XX wieku.
Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
88. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
89. Narodowi bohaterowie przez pryzmat literatury i malarstwa. Przedstaw różne spojrzenia na znane postaci z historii Polski.
90. Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
91. Groteska jako środek wyrazu artystycznego we współczesnej sztuce literackiej i teatralnej lub filmowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
92. Tatry malarzy i Tatry poetów. Analiza porównawcza ma wybranych przykładach epoki modernizmu.
93. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim, Omów sposoby kreowania postaci historycznej.
94. Powstanie styczniowe w dziełach literackich pozytywizmu i Młodej Polski oraz na A. Grottgera. Analiza porównawcza.
95. Buntownicy i outsiderzy w literaturze dziewiętnastowiecznej i współczesnym kinie. Przedstaw i porównaj wybrane kreacje.
96. Motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki – analiza wybranych przykładów z różnych epok.
97. Impresjonizm jako metoda twórcza w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych przykładów.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
5
98. Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł („Komediantka” W.S. Reymonta, serialu „Komediantka” i serialu „Modrzejewska”).
99. „Ikar wzlatuje, Ikar upada” w obrazach literackich i malarskich. Podejmij próbę interpretacji wybranych dzieł wykorzystujących motyw ikaryjski.
100. Kicz jako „raj dla mało wymagających”. Odwołując się do przykładów z literatury i innej dowolnie wybranej dziedziny sztuki, przedstaw problemy związane z tą kategorią estetyczną.
101. Ekspresjonizm jako „krzyk duszy”. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, odwołując się do dzieł literackich i plastycznych.
102. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów na przykładzie wybranych filmów jednego z reżyserów: A. Wajdy (np.: „Wesele”, „Pan Tadeusz”, itp.), J. Hoffmana (np.: „Potop”, „Pan Wołodyjowski” itp.).
103. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach: S. Żeromski „Przedwiośnie”, F. Bajona, „Przedwiośnie”, lub B. Prus „Lalka”, W. Has „Lalka”.
104. Motywy maryjno-pasyjne. Wskaż i omów sposób ich ujęcia w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
105. Różnorodność sposobów ukazywania ciała ludzkiego w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
106. Wzory kobiecej urody w różnych epokach. Odwołaj się do utworów literackich, dzieł plastycznych i filmowych.
107. Różne obrazy powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
108. Parodystyczne sposoby ujmowania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach z literatury współczesnej i filmu.
109. Samotność – sposób ukazywania i wartościowania zjawiska w literaturze oraz sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
110. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np.: H. Sienkiewicza i J. Matejki).
111. Motyw Tatr i folkloru tatrzańskiego w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski. Analizując wybrane teksty literackie i kultury, omów sposoby przedstawiania i opisywania Tatr oraz funkcję inspiracyjną sztuki podhalańskiej.
112. Bohaterowie filmowi i literaccy w poszukiwaniu prawdy o sobie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
113. Krajobraz tatrzański w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
114. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przeanalizuj wybrane dzieła.
115. Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, analizując teksty literackie i obrazy.
116. Antyk i Biblia jako źródło motywów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując przykłady z dwóch wybranych epok.
117. Motyw Stabat Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów, analizując wybrane przykłady.
118. Koniec i początek – wizja stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie filmie. Omów problem, analizując właściwe przykłady.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
6
119. Inspiracje średniowieczne w literaturze i sztuce późniejszych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.
120. Motywy biblijne jako temat różnych dziedzin sztuki. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane utwory (literackie i z innych dziedzin sztuki).
121. Motyw powstania (np. styczniowego, listopadowego, warszawskiego) w malarstwie i utworach literackich i/lub filmie. Omów, analizując wybrane przykłady.
122. Którą z adaptacji filmowych znanych klasyków uważasz za najbardziej udaną? Uzasadnij swój sąd, analizując wybrane przykłady.
123. Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe.
124. Historia jako inspiracja literatury i malarstwa (np. Sienkiewicza i Matejki lub innych). Analizując, porównaj wybrane dzieła.
Język
125. Komizm słowny w wybranych dramatach XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
126. Gwara ludowa i stylizacja gwarowa w tekstach piosenek współczesnych zespołów i solistów. Zanalizuj na wybranych przykładach.
127. Perswazyjna funkcja środków językowych we współczesnej reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.
128. Różne czy takie same? - językowe środki perswazji w publicystyce dawnej i współczesnej? Zbadaj problem, analizując język kilku wybranych tekstów publicystycznych.
129. Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
130. Elementy turpizmu w stylistyce literatury współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
131. Emocje w języku wybranego bohatera literackiego. Przedstaw językowe środki ekspresji w dziełach literackich wybranej epoki.
132. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
133. Funkcje środków językowych w reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej. Analiza wybranych przykładów.
134. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, określ funkcje językowe.
135. Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty kabaretowe.
136. Język wiadomości tekstowych SMS telefonii komórkowej. Analiza wybranych przykładów.
137. Frazeologia biblijna we współczesnej muzyce religijnej. Analiza języka tekstów wybranych utworów.
138. Tak mówią znani Polacy. Scharakteryzuj język wybranych przedstawicieli świata: kultury, polityki, sportu. Odwołaj się do publikacji prasowych lub nagrań własnych (audycji, wywiadów, itd.) . Zwróć uwagę na poprawność, przynależność środowiskową mówiącego, cechy specyficzne stosowanego języka.
139. Dosłowność i metaforyczność nagłówków prasowych. Omów zagadnienie analizując tytuły z wybranej gazety.
140. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
141. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
7
142. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
143. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej.
144. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich – renesans, barok, oświecenie.
145. Język prasy. Omów na konkretnych przykładach różne odmiany stylu publicystycznego.
146. Dokonaj analizy języka różnych reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
147. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i wskaż ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej.
148. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
Tematy zaproponowane przez uczniów
1. Motyw miłości w literaturze. Omów różne oblicza miłości przywołując przykłady z wybranych dwóch – trzech epok.
2. Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce. Interpretując problem, uwzględnij przykłady z trzech wybranych epok.
3. Bóg – Stwórca świata, kochający ojciec....Obraz Boga w dziełach literackich, filozoficznych i malarskich. Omów problem na wybranych przykładach.
4. Miłość i śmierć jako najbardziej popularne motywy literackie. Omów sposób przedstawiania tych problemów w dziełach z różnych epok.
5. Motyw utopii w utworach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
6. Obraz Boga w tekstach literackich, filozoficznych i dziełach sztuki. Omów, analizując wybrane przykłady z kilku epok.
7. Ludowość w tekstach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z dwóch-trzech epok.
8. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposób ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
9. Piękno świata i człowieka w dziełach filozofów, pisarzy i malarzy. Omów zagadnienie odwołując się do przykładów z różnych epok.
10. Wolność w ujęciu filozofów i pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty z różnych epok.
11. Początek i koniec świata w literaturze i sztuce. Omów, analizując i interpretując przykłady z wybranych epok.
12. Obraz totalitaryzmu w literaturze. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.
13. Cierpienie rodziców po śmierci dziecka w literaturze różnych epok. Analizując wybrane teksty literackie, omów sposoby przedstawiania problemu.
14. Fakty historyczne w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania oraz ich funkcje w wybranych utworach literackich.
15. Miłość niejedno ma imię - niezwykli kochankowie. W jaki sposób literatura kreuje ich portrety? Omów na przykładach literatury polskiej i obcej.
16. Miłość jako siła budująca i destrukcyjna. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
17. Motyw wędrówki i tułaczki w literaturze. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach, np. „ Odyseja” Homera, „Eneida” Wergiliusza, „Biblia”.
18. Holokaust w literaturze i filmie. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku
8
19. Komiks jako tekst kulturowy. Przedstaw tożsamość kulturową zawartą w tekstach komiksowych na przykładzie japońskiej mangi i wybranego komiksu europejskiego.
20. Przemiana bohaterów komiksów japońskiej mangi. Omów na wybranych przykładach literackich.
21. Rewolucja - idea a rzeczywistość. Omów problem na przykładzie utworów literackich z różnych epok.
22. Wpływ biografii Eminema na jego twórczość. Omów, analizując teksty wybranych piosenek.
23. Język kibiców piłki nożnej. Omów, analizując przykłady wypowiedzi, haseł, tekstów piosenek kibiców „ Lecha” Poznań.
24. Wpływ biografii Magika na jego twórczość. Omów analizując treść i formę wybranych teksów piosenek.
25. To się czyta dzisiaj. Modni pisarze, modne książki,. Omów przyczyny popularności niektórych utworów.
26. Wierzenia starożytnych Greków w literaturze epoki. Omów na wybranych przykładach.
27. Problem obrzezania jako tragedia afrykańskich kobiet. Omów problem na przykładach literackich i filmowych.
28. Historia nazwisk. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
29. Gwara środowiskowa w Dąbrówce Wlkp.. Omów problem na przykładach tekstów piosenek, rozmów, i innych źródeł.
30. Różne portrety Niemców w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
31. Charakterystyka socjolektu myśliwskiego. Dokonaj analizy językowej wybranych przykładów.
32. Przeanalizuj środki językowe charakterystyczne dla gwary środowiskowej myśliwych. Wskaż charakterystyczne cechy formy i treści.
33. Filozofie twórców polskiej muzyki reggae jako wyzwolenie, radość i poczucie miłości młodych ludzi.
34. Znaki charakterystyczne kultury reggae. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady twórczości polskiej.
35. Filozofia miłości i szczęścia w tekstach muzyki reggae i kulturze Rastafari. Analizując wybrane utwory, wskaż w nich podstawowe wartości humanistyczne.
36. Rastafarianizm to już nie ruch religijny, a część kultury masowej. Ustosunkuj się do powyższego stwierdzenia, wykorzystując przykłady z kultury współczesnej.
37. W baśniowym świecie.- omów kreację postaci z wybranych baśni lub legend.
38. Bohaterowie baśniowi i światy baśniowe. Omów zagadnienia, odwołując się do literatury i sztuki.
39. Postaci fantastyczne w poezji i prozie baśniowej dla dzieci. Omów temat wykorzystując wybrane przykłady.
40. Literacka, filmowa i muzyczna wizja PRL-u. Omów na wybranych przykładach.
41. Krytyka komunizmu w literaturze, muzyce i filmów. Omów temat na wybranych przykładach.
42. Obraz świata i jednostki ludzkiej w literaturze PRL-u. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady.
43. Koncepcja życia i miłości według Nicholasa Sparks’a. Omów zagadnienie na przykładach wybranych powieści.
44. Różnorodne kreacje kobiet w literaturze romantycznej – analiza porównawcza.
45. Poezja jako narzędzie walki z systemem. Omów zagadnienie na podstawie wybranej twórczości poetyckiej oraz muzycznej.MATURA 2013
LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2012/2013: 160
Liczba przygotowanych tematów: 196
LITERATURA
1. Objaśnij sposoby funkcjonowania motywu arkadyjskiego w literaturze
(na wybranych przykładach).
2. Kostium, maska, przebranie. Scharakteryzuj bohaterów literackich, ukrywających swą tożsamość.
3. Obraz dworku szlacheckiego – przedstaw różne jego ujęcia w literaturze polskiej.
4. Postaci historyczne bohaterami dramatu. Rozwiń temat, sięgając do wybranych przykładów.
5. Opracuj słownik najbardziej znanych w literaturze toposów i archetypów. Wykaż ich rolę w wybranych przykładach.
6. W jaki sposób utwory R.R. Tolkiena wpisują się w tradycję literacką? Omów na wybranych przykładach.
7. Pory roku jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcję opisów przyrody.
8. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa – ukaż różne sposoby ujęcia tego motywu w literaturze polskiej.
9. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji epok późniejszych. Wykaż funkcjonowanie mitu czarnoleskiego.
10. Człowiek współczesny – egzystencjalista, humanista, „ludożerca”...? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane postaci literackie.
11. Idealizm życiowy – pomaga czy przeszkadza w osiąganiu zamierzonych celów? Rozważ problem, analizując postawy wybranych bohaterów literatury.
12. Przeznaczenie, przypadek, świadomy wybór – co decyduje o losie człowieka? Rozwiń temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich.
13. „Zdaję mi się, że widzę...
Gdzie? Przed oczyma duszy mojej...” (W. Szekspir)
Zjawy, duchy, sny, wizje... Omów funkcje świata pozazmysłowego w wybranych utworach różnych epok.
14. Sarmata sam o sobie i inni o Sarmacie. Na podstawie wybranych utworów przedstaw wizerunek bohatera w literaturze XVII, XVIII i XIX wieku.
15. Buntownik czy nieudacznik? Dokonaj osądu bohaterów romantycznych i ich duchowych spadkobierców (na podstawie kilku wybranych utworów).
16. Scharakteryzuj motyw powstań narodowych w wybranych utworach różnych epok.
17. Wykaż, że sen jest elementem kompozycyjno – treściowym w wybranych utworach literackich.
18. Literatura faktu – na wybranych przykładach przedstaw jej gatunki i cechy.
19. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Przedstaw bohaterów literackich, dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej.
20. Wątek miłosny – wyjaśnij jak jest prezentowany w wybranych utworach romantycznych i innej epoki.
21. Scharakteryzuj motyw Boga w wybranych utworach różnych epok.
22. Odszukaj i scharakteryzuj motyw matki w wybranych utworach różnych epok.
23. Zaprezentuj mężczyznę – typ bohatera literackiego – od średniowiecznego rycerza do współczesnego macho (na podstawie wybranych utworów).
24. Tematyka wsi – na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby jej obrazowania.
25. Wykaż, w jaki sposób biografia wpływa na twórczość wybranych przez Ciebie pisarzy.
26. Dokonaj analizy zjawiska zbrodni i kary przedstawianego w literaturze (na wybranych przykładach).
27.Literatura o mezaliansach. Wyjaśnij, co skłania bohaterów do takich wyborów
i oceń ich konsekwencje.
28. W jaki sposób twórcy różnych epok kreują model bohatera literackiego? Wskaż na wybranych przykładach.
29. Czego boi się człowiek? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane przez Ciebie utwory literackie XX wieku.
30. Rozważ genezę i obecną pozycję fantastyki w literaturze polskiej (na wybranych przykładach).
31. Motyw buntu w literaturze różnych epok. Wskaż jego przyczyny i skutki.
32. Przyroda ojczysta jako temat, motyw i źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do znanych Ci utworów.
33. Człowiek i Bóg – przedstaw różne relacje człowieka z Bogiem na wybranych przykładach literackich.
34. Rola szatana w utworach literackich. Przeanalizuj wybrane przykłady.
35. Analizując wybrane teksty literackie, objaśnij motyw wędrówki.
36. Taniec w literaturze polskiej – omów jego funkcje i sposoby przedstawiania w wybranych utworach.
37. Obrazy stworzenia – powstania świata oraz człowieka. Omów na przykładach wybranych utworów.
38. Młody człowiek poszukujący miejsca w życiu. Scharakteryzuj różne jego kreacje na wybranych utworach literatury.
39. Żądza pieniądza i jej konsekwencje. Przeanalizuj wybrane utwory literackie.
40. Woda – jakie sensy nadaje literatura temu motywowi? Przeanalizuj wybrane utwory.
41. Literatura wzrusza, uczy, bawi... Przywołując własny wybór tekstów objaśnij, które
z funkcji literatury cenisz najbardziej.
42. Polaków portret własny – wizerunki rodaków w literaturze. Przeanalizuj wybrane utwory.
43. Rola satyry w literaturze różnych epok. Objaśnij na wybranych przykładach.
44. Motyw rycerza w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia w wybranych utworach.
45. Scharakteryzuj obraz miasta przedstawiony w literaturze europejskiej (na wybranych przykładach).
46. Motywy muzyczne w utworach literackich. Określ ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
47. „Nasza świadomość wszystkich nas przemienia w tchórzy” (W. Szekspir). Scharakteryzuj różne postawy bohaterów literackich w obliczu zagrożenia, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
48. Przedstaw swoje zainteresowania literaturą fantastyczną XX wieku (na podstawie wybranych utworów).
49. Omów motyw tułacza, pielgrzyma, emigranta w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
50. Marzyciele, idealiści – zmieniają świat, czy świat ich zmienia? Odpowiedz, sięgając do wybranych utworów literackich.
51. Mistrzowie współczesnej powieści – reportażu. Dokonaj analizy wybranych utworów. Uzasadnij, którego autora uważasz za mistrza gatunku.
52. Co charakteryzuje reportaże R. Kapuścińskiego, H. Krall...? Objaśnij na tle rozwoju gatunku.
53. Sięgając do celowo wybranych przykładów, omów katastrofizm w literaturze polskiej.
54. Objaśnij rolę groteski w wybranych utworach literackich.
55. Na wybranych przykładach scharakteryzuj twórczość polskich poetek XIX i XX wieku.
56. Wskaż i scharakteryzuj prądy dwudziestolecia międzywojennego na celowo dobranych przykładach.
57. Wpływ światopoglądu epoki na wizerunek dziecka w utworach literackich różnych epok. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
58. Jak funkcjonuje topos domu rodzinnego w literaturze polskiej? Przedstaw na wybranych przykładach.
59. Biografia jako klucz do interpretacji tekstu literackiego. Omów związki między życiem artysty i jego twórczością.
60. Przeanalizuj różne przykłady motywu obłąkania w literaturze romantycznej.
61. Omów postać syna marnotrawnego w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
62. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienia.
63. Szkoła i środowisko uczniowskie – jako inspiracja twórców literackich. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów.
64. Relacje miedzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych utworów autorów literatury współczesnej (np. P. Huelle, A. Stasiuk,
W. Kuczok).
65. Literackie portrety ojca. Przedstaw temat na wybranych przykładach, uwzględniając kontekst epoki.
66. Symbolika grobów w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
67.Fantastyka i realizm w twórczości J. R.R. Tolkiena. Omów temat na wybranych powieściach.
68.Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska .
69.Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
70.Szekspiryzm w literaturze romantycznej. Omów na przykładach wybranych utworów.
71.Obraz epoki wiktoriańskiej w twórczości pisarek XIX i XX wieku. Omów na przykładach wybranych utworów.
72.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze- omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.
73. Omów funkcjonowanie elementów kultury słowiańskiej w literaturze polskiej (na wybranych przykładach).
74. Wizerunek Polaków w literaturze obcej. Przeanalizuj wybrane przykłady.
75. Rozważ problemy współczesnego człowieka w oparciu o twórczość Barbary Rosiek.
JĘZYK
1. Dokonaj analizy językowej tekstów propagandowych PRL -u. Wskaż, na czym polega manipulacja językiem.
2. Co charakteryzuje język polskich sportowców np. piłkarzy, siatkarzy, skoczków...? Omów na celowo dobranych przykładach.
3. Omów zagadnienie zderzenia dwóch światów w „Weselu” S. Wyspiańskiego na przykładzie języka wybranych postaci (Pan Młody i Panna Młoda, Klimina i Radczyni, Czepiec i Dziennikarz...).
4. Scharakteryzuj błędy językowe w Twoim otoczeniu, dokonując analizy celowo zgromadzonego materiału.
5. Zapożyczenia językowe – konieczność czy snobizm? Omów zjawisko, wskazując na konkretne przykłady z Twojego otoczenia.
6. Wpływ mitologii starożytnych Greków i Rzymian oraz Biblii na słownictwo i frazeologię języka polskiego. Zanalizuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
7. „Nasamprzód dróżką przebiegła drużka, lada co przebiegnie ladaco tak, że Finka z
finką także zechce pobiec na sam przód” - objaśnij homonimy w polszczyźnie, ich pochodzenie, zapis i znaczenie (na celowo dobranych przykładach).
8. Sztuka przemawiania. Zanalizuj wybrane teksty z epoki oświecenia i współczesne teksty prasowe.
9. Zbadaj poprawność językową wystąpień polskich polityków.
10. Omów funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
11. Gra językowa w kabarecie. Scharakteryzuj zjawisko na podstawie zgromadzonego materiału.
12. Omów zagadnienie gry słów jako przejawu kunsztu literackiego.
13. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na wybranych tekstach.
14. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe.
15. Scharakteryzuj język wybranego pisarza/pisarzy.
16. Dokonaj analizy języka wybranych czasopism młodzieżowych.
17. Rozważ na celowo dobranych przykładach przyczyny powstawania nowych wyrazów w gwarze młodzieżowej.
18. Scharakteryzuj eksperymenty lingwistyczne w polskiej poezji współczesnej.
19. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj polszczyznę używaną w środkach masowego przekazu. Objaśnij kryteria, którymi się posłużyłeś/aś.
20. Co charakteryzuje język komentarzy sportowych? Przeanalizuj przygotowany materiał. Wyjaśnij , jakimi kryteriami się posłużyłeś/aś w jego doborze.
21. Rola stylizacji językowej w literaturze. Omów różne jej rodzaje na przykładzie wybranych utworów.
22. Oceń celowość zapożyczeń w polszczyźnie dawnej i współczesnej (analizując zgromadzony materiał).
23. W czym przejawia się i czemu służy indywidualizacja języka postaci literackich? Przeanalizuj celowo dobrane przykłady.
24. Przedstaw etymologię nazwisk koleżanek i kolegów z klasy.
25. Etymologia nazw miejscowych w Zagłębiu Dąbrowskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
26.Co charakteryzuje język SMS -ów? Objaśnij na celowo dobranych przykładach. Jakimi kryteriami posłużyłeś/aś się w doborze materiału?
27. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
28. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami omów charakterystyczne cechy dzienników internetowych.
ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. W literaturze i innych sztukach odszukaj motywy florystyczne. Wskaż ich rolę i znaczenie w wybranych tekstach kultury.
2. Czemu służy motyw lustra w wybranych przez Ciebie tekstach kultury (także literatury).
3. Jak realizują motyw bramy, przejścia... różne teksty kultury? Wyjaśnij, celowo dobierając przykłady również literackie.
4. Jakie zmiany zaszły w teatrze europejskim od antyku po współczesność? Wybierz najważniejsze tendencje i twórców.
5. Przedstaw historię dziesiątej Muzy i jej związki z literaturą.
6. Wieczne marzenie o lataniu – scharakteryzuj motyw ikaryjski na przykładzie wybranych tekstów kultury (w tym literatury).
7. Dworek szlachecki jako motyw literacki i malarski. Przedstaw jego różne konkretyzacje w wybranych dziełach.
8. Katastroficzne wizje, obrazy zagłady tematem dzieł literackich i filmowych. Objaśnij ich rolę na wybranych przykładach.
9. Sens cierpienia Chrystusa wyrażony w różnych dziełach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach (również literackich).
10. Kazika Staszewskiego różne sposoby wyrażania polskiej rzeczywistości. Przedstaw, dokonując analizy jego tekstów muzycznych.
11. Polskie pieśni narodowe – ich dzieje i znaczenie omów na wybranych przykładach.
12. Brzydota jako kategoria estetyczna. Rozważ problem, sięgając po przykłady z literatury, filmu i innych sztuk.
13. Dziecko – istota bezbronna, czy mały buntownik? Przedstaw problem na wybranych przykładach literatury i innych sztuk.
14. Moje fascynacje twórczością Jacka Kaczmarskiego. Dokonaj analizy wybranych tekstów artysty.
15. Taniec jako życie – taniec jako śmierć. Zinterpretuj topos tańca w kategorii symboliki życia i śmierci na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych i innych.
16. Wizerunek kobiety w reklamie i literaturze XX wieku. Omów i porównaj oba środki przekazu.
17. Książę ciemności, szatan, diabeł. Wykaż celowość uosobienia w literaturze, sztukach plastycznych i/lub filmie.
18. Różne sposoby prezentowania postaci św. Franciszka w literaturze, malarstwie i filmie.
19. Motyw tańca w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje w oparciu o kilka wybranych przykładów.
20. Porównaj obraz miasta w „Lalce” B. Prusa i malarstwie braci Gierymskich.
21. Scharakteryzuj różne oblicza kobiecego piękna zawarte w literaturze i innych sztukach (na wybranych przykładach).
22. Oceń filmową adaptację dzieła literackiego jako przykład interpretacji pierwowzoru
(np. „Wesele” S. Wyspiańskiego i „Wesele” A. Wajdy).
23. Surrealizm w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj wybrane dzieła i wskaż cechy nurtu.
24. Przedstaw sposoby wyrażania Bożego Narodzenia w różnych dziełach sztuki (także literatury).
25. Porównaj różne sposoby interpretacji Sądu Ostatecznego w wybranych tekstach kultury (też literatury).
26. Pokaż funkcje i sposoby realizacji motywów muzycznych w literaturze np. romantycznej, młodopolskiej...
27. Rozpatrz motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie.
28. Zaprezentuj artystyczną interpretację krajobrazu wiejskiego jaką dostrzegasz w literaturze i malarstwie (na wybranych przykładach).
29. Oceń karykaturę jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury (także literatury).
30. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.
31. Sztuka wobec niewyrażalnego. Dokonaj analizy symbolu jako środka wyrazu w poezji i malarstwie (na wybranych przykładach).
32. Porównaj miłość w literaturze i filmie - „Romeo i Julia” W. Szekspira a filmowe adaptacje dzieła.
33. Sztuki plastyczne inspiracją dla poezji współczesnej (np. S. Grochowiak „Płonaca żyrafa”, „Ikar”...) Zinterpretuj temat na podstawie analizy porównawczej dwóch dzieł.
34. Porównaj i oceń impresjonistyczny obraz Tatr w twórczości
K. Przerwy – Tetmajera oraz obrazach S. Witkiewicza.
35. Wykaż różne ujęcia motywu miłości i pożegnania w literaturze i innych sztukach. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś/aś przy wyborze.
36. Przedstaw narodziny i rozwój teatru i dramatu greckiego.
37. Porównaj wybranych bohaterów literackich z ich kreacjami filmowymi i/lub teatralnymi.
38. Motyw upadku i nawrócenia. Omów problem, odwołując się do różnych tekstów kultury (także literatury).
39. Rola collage w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach także z literatury.
40. Wyszukaj i zanalizuj światy baśniowe w literaturze i innych sztukach.
41. Różne sposoby interpretacji motywu czasu w literaturze i innych sztukach. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś/aś.
42. Zaprezentuj różne ujęcia postaci anioła w literaturze i innych sztukach.
43. Tradycja biesiadowania przedstawiona w różnych tekstach kultury. Przeanalizuj i porównaj celowo dobrane przykłady (w tym literackie).
44. Rozważ dosłowne i metaforyczne ujęcia tematu labiryntu w tekstach kultury (też literatury).
45. Wykaż, że pejzaż jest tematem literackim i malarskim. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś/ aś w wyborze przykładów.
46. Przedstaw klasycyzm jako sposób ukazania świata w literaturze i innych sztukach (na wybranych przykładach).
47. Wyjaśnij rolę inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych.
48. Przedstaw celowość deformacji świata w różnych tekstach kultury (w tym literatury).
49. Scharakteryzuj symbolizm w malarstwie i literaturze Młodej Polski (na wybranych przykładach).
50. Awangarda w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jej rolę i znaczenie w wybranych tekstach kultury.
51. Rozwój kabaretu w kulturze polskiej. Objaśnij rolę kabaretu, analizując wybrane przykłady.
52. Dlaczego kabarety nas bawią? Wskaż cechy widowiska, analizując różne przykłady.
53. Biblijny dekalog inspiracją dla filmów K. Kieślowskiego. Dokonaj analizy i interpretacji wskazanych tekstów kultury.
54. Motyw obłąkania w literaturze i filmie. Przeanalizuj wybrane przykłady.
55. Polskie dramaty i ich teatralne realizacje. Na czym polega siła oddziaływania teatru? Omów na wybranych przykładach.
56. Literatura cyberpunk i jej filmowe adaptacje. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach.
57. Artystyczne realizacje powstań narodowych w literaturze i filmie. Omów temat, analizując celowo dobrane przykłady.
58. Impresjonizm i jego rola w malarstwie oraz literaturze Przeanalizuj wybrane teksty kultury.
59. Geniusz artystów renesansowych objawia się ...Dokonaj analizy celowo dobranych dzieł sztuki (w tym literatury). Objaśnij kryteria, którymi się posłużyłeś/aś.
60. Co charakteryzuje europejski teatr i dramat epoki romantyzmu? Omów na wybranych przykładach.
61. Literackie inspiracje malarstwem, rzeźbą, architekturą. Przedstaw temat, analizując celowo dobrane teksty kultury.
62. „Morderca w płaszczu nocy” - postać wampira w literaturze i filmie. Scharakteryzuj motyw na wybranych przykładach.
63. Zaprezentuj różne ujęcia motywu dziecka w literaturze i malarstwie XIX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
64. Chleb i stół rodzinny w tradycji polskiej, literaturze i innych sztukach. Zaprezentuj motyw, odwołując się do przykładów z różnych epok.
65. Motyw zwierciadła w wierzeniach ludowych, literaturze i innych sztukach. Rozważ temat, odwołując się do wybranych przykładów.
66. Mąż i żona. Przedstaw zabawne portrety małżeństw, wykorzystując wybrane przykłady utworów literackich i filmowych.
67. Motyw dusz potępionych rozwiń na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych.
68. Poetyka tekstów A. Osieckiej. Scharakteryzuj wybrane utwory.
69. Fizyka w literaturze i sztuce. Podaj przykłady wykorzystania wybranych zjawisk fizycznych w różnych tekstach kultury i zinterpretuj je.
70. Pokaż jak literatura i film ostrzegają przed wpływem nazizmu na społeczeństwo.
71. W oparciu o literaturę i sztukę przedstaw obraz życia bohemy artystycznej we Francji na przełomie XIX i XX wieku.
72. Związek liryki z muzyką. Wskaż cechy charakterystyczne poezji śpiewanej na wybranych przykładach.
73. Inspiracja literaturą minionych epok we współczesnej muzyce i tekstach piosenek. Omów temat na wybranych przykładach.
74. Wizja przyszłości w literaturze, sztuce i/lub filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
75. Światy baśniowe w literaturze i filmie. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przykładach.
76. Adaptacje książkowe filmów. Omów nowe zjawisko w kulturze, opierając się na wybranym przykładzie literackim i filmowym.
77. Początek i rozwój wielkich uniwersów fantastycznych. Omów na wybranym przykładzie.
78. Przedstaw różne etapy rozwoju miłości w oparciu o wybrane utwory literackie i filmowe.
79. Motyw snu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
80. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne ( np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
81. Rola tańca w literaturze, przedstawieniach teatralnych i filmowych. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
82. Mesjanizm narodu polskiego. Przeanalizuj wybrane przykłady literackie i innych sztuk.
83. Omów funkcjonowanie motywu drzewa w wybranych dziełach literatury i innych sztuk.
84. Świat widziany oczami dziecka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.
85. Żydzi w twórczości pozytywistów – omów na wybranych przykładach literackich i malarskich.
86. Omów wpływ tekstów i muzyki utworów punkowych na zmiany sytuacji społeczno - politycznej w drugiej połowie XX wieku.
Sosnowiec, dnia 11.04.2011 r. Podpis Przewodniczącego ZE
1
................................... strona nr 1 z 9 (liczba stron)
pieczęć szkoły
2
4
7
4
0
1
-
A
6
1
0
J
Identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole
Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
Planowana liczba zdających w roku szk. 2012/2013
Liczba przygotowanych tematów
Nr tematu
Uwagi OKE
LITERATURA
1.
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literackich.
2.
Motyw człowieka szczęśliwego w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane przykłady z różnych epok literackich.
3.
Rola strachu w życiu bohaterów literackich. Omów temat na przykładzie literatury różnych epok.
4.
Trudny wybór drogi życiowej w prozie międzywojennej. Rozważ problem na wybranych przykładach.
5.
Nurt klasyczny w poezji XX-wiecznej. Omów najważniejsze cechy poetyki i postawę podmiotu lirycznego wybranych utworów.
6.
Koncepcja bohatera pozytywnego, jego geneza i literacka kreacja. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
7.
Literatura jako odzwierciedlenie niepokojów współczesnego świata. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
8.
Sytuacja pisarza niezależnego w latach PRL-u. Zaprezentuj temat. Uwzględniając funkcje literatury niezależnej.
9.
Różne obrazy rodzin w literaturze. Przedstaw sposoby kreacji rodzin na przykładach literackich kilku epok.
10.
Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł - jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
11.
Przedstaw i opisz przemiany wybranego gatunku literackiego na przykładzie dzieł literatury różnych epok.
12.
„Młodzi” i „starzy”, czyli pokoleniowe zmiany warty w literaturze polskiej XX wieku. Porównaj postawy zbuntowanych debiutantów lat 1918, 1956 i 1989.
13.
Problematyka etyczna we współczesnej literaturze. Przedstaw, jak twórcy odpowiadają na pytanie o związek między poczuciem stałej hierarchii wartości moralnych a ludzkim działaniem.
14.
Obrazy miejsc sakralnych w literaturze pozytywizmu. Przedstaw je i określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieła literackiego.
60
121
2
15.
Realizm i deformacja świata. Porównaj te dwie kategorie twórcze na podstawie dowolnie wybranych motywów.
16.
Pejzaż ojczysty jako źródło twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na dowolnych przykładach.
17.
Poezja religijna wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.
18.
Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych epok.
19.
Jaką miłością kochali bohaterowie powieści pozytywistycznych? Omów na wybranych przykładach literackich.
20.
Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze wybranych epok. Przedstaw na dowolnych przykładach.
21.
Porównaj sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w wybranych tekstach literatury współczesnej.
22.
Literatura erotyczna jako specyficzny sposób mówienia o miłości. Przeanalizuj wybrane teksty literackie.
23.
Tragiczne pokolenia w literaturze epoki romantyzmu, lat wojny i okupacji oraz współczesności. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
24.
Apoteoza buntu i młodości w literaturze romantycznej. Przedstaw na wybranych przykładach.
25.
Poezja współczesna wobec doświadczenia wiary i świętości. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty.
26.
Funkcjonowanie motywu pana i sługi w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
27.
Różne barwy poezji po 1918 roku i ich kontynuacja w drugiej połowie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
28.
Motyw snu w kreacji świata przedstawionego. Omów różne sposoby prezentacji tego motywu na wybranych przykładach literackich.
29.
Przemiana bohatera literackiego. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok.
30.
Różne funkcje podróży w literaturze. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.
31.
Wpływ wydarzeń politycznych na literaturę polską po roku 1945. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
32.
Młodość i młodzież w literaturze polskiej. Aktualizując temat, odwołaj się do wybranych przykładów.
33.
Rola artysty w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
34.
Motyw rozstania w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
35.
Mój ulubiony poeta współczesny. Dokonując interpretacji wybranych tekstów, wskaż cechy charakteryzujące jego poezję.
36.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
3
37.
Afirmacja i negacja – dwie różne postawy wobec życia zobrazowane w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury co najmniej dwu epok.
38.
Różne przedstawienia choroby duszy i ciała w literaturze. Porównaj wybrane przykłady z literatury dwu epok.
39.
Sposoby ukazywania walki o wolność w utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
40.
Poetów rozmowy. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw problem wpływu na dzieło literackie innych utworów.
41.
Idea piękna jako przedmiot sporu. Porównaj estetykę klasyczną i antyklasyczną na podstawie wybranych utworów literackich. Rozważ możliwość syntezy.
42.
Koncepcja theatrum mundi w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie tekstów renesansu i wybranych utworów innych epok.
43.
Autor – narrator – bohater -podobieństwa i różnice postaw. Zaprezentuj temat na podstawie znanych Ci utworów XIX i XX wieku.
44.
Artystyczne wyzyskiwanie wyobrażeń i tematów ludowych w twórczości wybranych pisarzy i poetów. Przedstaw na wybranych przykładach.
45.
Rola absurdu w dramacie współczesnym. Omów na wybranych przykładach.
46.
Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, analizując wybrane utwory autorów literatury drugiej połowy XX wieku (P. Huelle, A. Stasiuk, W. Kuczok).
47.
Literackie powroty do Arkadii młodości. Zanalizuj temat, odwołując się do znanych Ci utworów literackich XIX i XX wieku.
48.
Pomyłka jako temat literacki. Przedstaw na wybranych 3-4 przykładach.
49.
Konflikty pokoleń- od starożytności do współczesności. Omów temat, prezentując przykłady z kilku epok literackich.
50.
Poezja jako sąd wewnętrzny, rozterka i nieustanny dialog sumienia. Omów temat na przykładzie tekstów z różnych epok.
51.
Sposoby funkcjonowania motywu anioła i diabła w literaturze. Omów temat na przykładach literatury polskiej i obcej.
52.
Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości w literaturze lat pięćdziesiątych. Omów na wybranych przykładach.
53.
Literatura satyryczna w walce z wadami Polaków: od Krasickiego do Młynarskiego. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz ich oddziaływanie.
JĘZYK
1.
Różne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism.
2.
Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu.
4
3.
Gwara śląska obecna w codziennym języku. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do sytuacji z życia.
4.
Językowe środki ekspresji w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
5.
Opisz mechanizmy powstawania błędów językowych na podstawie analizy przykładów radiowych, telewizyjnych, prasowych.
6.
Perswazja językowa jako narzędzie gry politycznej. Dokonaj analizy wybranych materiałów wyborczych.
7.
Nowomowa jako zjawisko językowe współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach zaczerpniętych z prasy, radia, TV i literatury.
8.
Archaizacja. Omów jej cechy i znaczenie w wybranych utworach literackich.
9.
Gwara - żargon - slang. Zanalizuj materiał językowy, zgromadzony na podstawie obserwacji języka współczesnej młodzieży.
10
Polaków błędy językowe. Podaj i omów przyczyny ich powstawania oraz kryteria poprawności.
11.
Język prasy młodzieżowej. Dokonaj jego analizy, odwołując się do wybranych przykładów.
12.
Wpływ poprawności politycznej na język. Przedstaw zjawisko i dokonaj jego oceny na przykładach wybranych tekstów prasowych.
13.
Język mediów wobec zasad poprawności językowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
14.
Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Zanalizuj wybrane przykłady.
15.
Dokonaj analizy języka wybranej grupy zawodowej lub pokoleniowej (do wyboru).
16.
Dokonaj analizy językowej kultowych piosenek zespołów muzycznych.
17.
Mody językowe. Dokonaj analizy tego zjawiska kulturowego na wybranych przykładach. Zaproponuj terapię językową.
18.
Neologizmy jako środki wyrazu artystycznego. Omów to zjawisko na wybranych przykładach.
19.
Różne sposoby budowania definicji pojęć. Określ je, analizując artykuły hasłowe wybranych słowników.
20.
Maniery stylistyczne w utworach literackich różnych epok. Omów to zjawisko na wybranych przykładach.
21.
Określ funkcje retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej.
5
22.
Język instrukcji. Analiza wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności.
23.
Język dawnej i współczesnej epistolografii. Przedstaw problem na podstawie wybranych przykładów korespondencji XIX, XX, XXI wieku. Omów specyfikę języka wyrażającego i nazywającego emocje na przestrzeni wieków.
24.
Eksperymenty językowe w poezji XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
25.
Przedstaw charakterystyczne cechy języka internautów, analizując przykłady wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
26.
Manipulacja językowa. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady przemówień lub reklam.
27.
Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka. Zanalizuj celowo dobrane utwory.
28.
Magia i tabu w języku. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów zjawisko funkcji magicznej języka.
29.
Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
30.
Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1.
Bohater- buntownik w utworach literackich i w filmie. Przedstaw, dobierając przykłady .
2.
Kategorie piękna i brzydoty w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie, interpretując wybrane dzieła.
3.
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
4.
Czy zgodzisz się z określeniem piękna barokowego jako „piękna w ruchu”, renesansowego jako „piękna w trwaniu”? Odwołaj się w swojej odpowiedzi do tekstów literackich i dzieł plastycznych.
5.
Sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie. Omów na odpowiednio dobranych przykładach.
6.
Impresja jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów , odwołując się do wybranych przykładów.
7.
Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
8.
Sztuka jako dokument dramatycznych przeżyć wojennych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
6
9.
Na czym polega fenomen utworu kultowego? Uzasadniając, odwołaj się do literatury i filmu.
10.
Literackie inspiracje twórców sztuki na przestrzeni dziejów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
11.
Literatura jako inspiracja w świecie muzyki. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich oraz muzycznych.
12.
Omów motyw wesela i jego funkcje w znanych Ci utworach literackich i filmowych.
13.
Cztery pory roku w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów sposoby ich kreacji i funkcje w wybranych przykładach różnych epok.
14.
Motyw przemijania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i sztuki XIX i XX wieku.
15.
Język teatru i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego sceniczną adaptację.
16.
Wpływ harcerstwa na kształtowanie się postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich i filmowych.
17.
W jaki sposób ludzie sztuki wywodzący się z Twojego regionu wzbogacają kulturę narodową i europejską? Odwołaj się do znanej Ci twórczości literackiej, muzycznej, plastycznej i ludowej.
18.
Rodzice i dzieci w literaturze, filmie lub sztukach plastycznych XIX i XX wieku. Przedstaw zmieniający się obraz rodziny.
19.
Analiza i interpretacja tekstów piosenek zespołu młodzieżowego jako próba opisania rzeczywistości . Zespół Happysad – poeci XXI wieku?
20.
Świat groteski w literaturze i malarstwie. Rozpoznaj to zjawisko na wybranych przykładach.
21.
Symbolika lustra w różnych tekstach kultury. Omów wykorzystanie tego motywu, analizując dzieła różnych epok.
22.
Różne pojęcia motywu zła w literaturze, filmie i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
23.
Fascynacja ciałem ludzkim w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych tekstach kultury.
24.
Żywotność motywów biblijnych w literaturze malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przez siebie przykładach.
25.
Funkcje nocy w literaturze i filmie. Zestaw wybrane teksty kultury.
26.
Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, analizując teksty literackie i obrazy.
7
27.
Pojedynek jako temat filmowy i literacki. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
28.
Różne kreacje mężczyzny w literaturze, malarstwie i w reklamach. Omów, analizując przykłady z różnych dziedzin.
29.
Archetyp matki radosnej i cierpiącej w kulturze. Przedstaw na przykładzie różnych tekstów kultury.
30.
Motyw wampira w tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
31.
Literackie i fotograficzne świadectwa czasów wojny. Porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.
32.
Czy zgadzasz się ze zdaniem Emila Ciorana: „Społeczeństwo niezdolne do wydawania na świat utopii i do poświęcenia się jej zagrożone jest sklerozą i ruiną”? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do wybranych tekstów literackich i filmowych.
33.
Piękno i szpetota kobiecego ciała. Zaprezentuj różne ujęcia tematu w wybranych tekstach kultury.
34.
Różnorodne ujęcia motywu zdjęcia z krzyża Jezusa. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich i malarskich różnych epok.
35.
Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film.
36.
Żydzi – swoi czy obcy? Przedstaw relacje polsko – żydowskie w XIX i XX wieku na przykładzie wybranych tekstów kultury.
37.
Raj poetycki, malarski lub muzyczny. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
38.
Różne ujęcia motywu tańca. Zaprezentuj temat odpowiednio dobranymi przykładami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
..............................................
podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Siemianowice Śląskie, 10.04.2012r.1
................................... strona nr 1 z 9 (liczba stron)
pieczęć szkoły
2
4
7
4
0
1
-
A
6
1
0
J
Identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole
Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
Planowana liczba zdających w roku szk. 2012/2013
Liczba przygotowanych tematów
Nr tematu
Uwagi OKE
LITERATURA
1.
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literackich.
2.
Motyw człowieka szczęśliwego w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane przykłady z różnych epok literackich.
3.
Rola strachu w życiu bohaterów literackich. Omów temat na przykładzie literatury różnych epok.
4.
Trudny wybór drogi życiowej w prozie międzywojennej. Rozważ problem na wybranych przykładach.
5.
Nurt klasyczny w poezji XX-wiecznej. Omów najważniejsze cechy poetyki i postawę podmiotu lirycznego wybranych utworów.
6.
Koncepcja bohatera pozytywnego, jego geneza i literacka kreacja. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
7.
Literatura jako odzwierciedlenie niepokojów współczesnego świata. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
8.
Sytuacja pisarza niezależnego w latach PRL-u. Zaprezentuj temat. Uwzględniając funkcje literatury niezależnej.
9.
Różne obrazy rodzin w literaturze. Przedstaw sposoby kreacji rodzin na przykładach literackich kilku epok.
10.
Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł - jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
11.
Przedstaw i opisz przemiany wybranego gatunku literackiego na przykładzie dzieł literatury różnych epok.
12.
„Młodzi” i „starzy”, czyli pokoleniowe zmiany warty w literaturze polskiej XX wieku. Porównaj postawy zbuntowanych debiutantów lat 1918, 1956 i 1989.
13.
Problematyka etyczna we współczesnej literaturze. Przedstaw, jak twórcy odpowiadają na pytanie o związek między poczuciem stałej hierarchii wartości moralnych a ludzkim działaniem.
14.
Obrazy miejsc sakralnych w literaturze pozytywizmu. Przedstaw je i określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieła literackiego.
60
121
2
15.
Realizm i deformacja świata. Porównaj te dwie kategorie twórcze na podstawie dowolnie wybranych motywów.
16.
Pejzaż ojczysty jako źródło twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na dowolnych przykładach.
17.
Poezja religijna wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.
18.
Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory z różnych epok.
19.
Jaką miłością kochali bohaterowie powieści pozytywistycznych? Omów na wybranych przykładach literackich.
20.
Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze wybranych epok. Przedstaw na dowolnych przykładach.
21.
Porównaj sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w wybranych tekstach literatury współczesnej.
22.
Literatura erotyczna jako specyficzny sposób mówienia o miłości. Przeanalizuj wybrane teksty literackie.
23.
Tragiczne pokolenia w literaturze epoki romantyzmu, lat wojny i okupacji oraz współczesności. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
24.
Apoteoza buntu i młodości w literaturze romantycznej. Przedstaw na wybranych przykładach.
25.
Poezja współczesna wobec doświadczenia wiary i świętości. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty.
26.
Funkcjonowanie motywu pana i sługi w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
27.
Różne barwy poezji po 1918 roku i ich kontynuacja w drugiej połowie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
28.
Motyw snu w kreacji świata przedstawionego. Omów różne sposoby prezentacji tego motywu na wybranych przykładach literackich.
29.
Przemiana bohatera literackiego. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok.
30.
Różne funkcje podróży w literaturze. Zanalizuj temat na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.
31.
Wpływ wydarzeń politycznych na literaturę polską po roku 1945. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
32.
Młodość i młodzież w literaturze polskiej. Aktualizując temat, odwołaj się do wybranych przykładów.
33.
Rola artysty w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
34.
Motyw rozstania w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
35.
Mój ulubiony poeta współczesny. Dokonując interpretacji wybranych tekstów, wskaż cechy charakteryzujące jego poezję.
36.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
3
37.
Afirmacja i negacja – dwie różne postawy wobec życia zobrazowane w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury co najmniej dwu epok.
38.
Różne przedstawienia choroby duszy i ciała w literaturze. Porównaj wybrane przykłady z literatury dwu epok.
39.
Sposoby ukazywania walki o wolność w utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
40.
Poetów rozmowy. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw problem wpływu na dzieło literackie innych utworów.
41.
Idea piękna jako przedmiot sporu. Porównaj estetykę klasyczną i antyklasyczną na podstawie wybranych utworów literackich. Rozważ możliwość syntezy.
42.
Koncepcja theatrum mundi w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie tekstów renesansu i wybranych utworów innych epok.
43.
Autor – narrator – bohater -podobieństwa i różnice postaw. Zaprezentuj temat na podstawie znanych Ci utworów XIX i XX wieku.
44.
Artystyczne wyzyskiwanie wyobrażeń i tematów ludowych w twórczości wybranych pisarzy i poetów. Przedstaw na wybranych przykładach.
45.
Rola absurdu w dramacie współczesnym. Omów na wybranych przykładach.
46.
Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, analizując wybrane utwory autorów literatury drugiej połowy XX wieku (P. Huelle, A. Stasiuk, W. Kuczok).
47.
Literackie powroty do Arkadii młodości. Zanalizuj temat, odwołując się do znanych Ci utworów literackich XIX i XX wieku.
48.
Pomyłka jako temat literacki. Przedstaw na wybranych 3-4 przykładach.
49.
Konflikty pokoleń- od starożytności do współczesności. Omów temat, prezentując przykłady z kilku epok literackich.
50.
Poezja jako sąd wewnętrzny, rozterka i nieustanny dialog sumienia. Omów temat na przykładzie tekstów z różnych epok.
51.
Sposoby funkcjonowania motywu anioła i diabła w literaturze. Omów temat na przykładach literatury polskiej i obcej.
52.
Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości w literaturze lat pięćdziesiątych. Omów na wybranych przykładach.
53.
Literatura satyryczna w walce z wadami Polaków: od Krasickiego do Młynarskiego. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz ich oddziaływanie.
JĘZYK
1.
Różne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism.
2.
Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu.
4
3.
Gwara śląska obecna w codziennym języku. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do sytuacji z życia.
4.
Językowe środki ekspresji w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
5.
Opisz mechanizmy powstawania błędów językowych na podstawie analizy przykładów radiowych, telewizyjnych, prasowych.
6.
Perswazja językowa jako narzędzie gry politycznej. Dokonaj analizy wybranych materiałów wyborczych.
7.
Nowomowa jako zjawisko językowe współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach zaczerpniętych z prasy, radia, TV i literatury.
8.
Archaizacja. Omów jej cechy i znaczenie w wybranych utworach literackich.
9.
Gwara - żargon - slang. Zanalizuj materiał językowy, zgromadzony na podstawie obserwacji języka współczesnej młodzieży.
10
Polaków błędy językowe. Podaj i omów przyczyny ich powstawania oraz kryteria poprawności.
11.
Język prasy młodzieżowej. Dokonaj jego analizy, odwołując się do wybranych przykładów.
12.
Wpływ poprawności politycznej na język. Przedstaw zjawisko i dokonaj jego oceny na przykładach wybranych tekstów prasowych.
13.
Język mediów wobec zasad poprawności językowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
14.
Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Zanalizuj wybrane przykłady.
15.
Dokonaj analizy języka wybranej grupy zawodowej lub pokoleniowej (do wyboru).
16.
Dokonaj analizy językowej kultowych piosenek zespołów muzycznych.
17.
Mody językowe. Dokonaj analizy tego zjawiska kulturowego na wybranych przykładach. Zaproponuj terapię językową.
18.
Neologizmy jako środki wyrazu artystycznego. Omów to zjawisko na wybranych przykładach.
19.
Różne sposoby budowania definicji pojęć. Określ je, analizując artykuły hasłowe wybranych słowników.
20.
Maniery stylistyczne w utworach literackich różnych epok. Omów to zjawisko na wybranych przykładach.
21.
Określ funkcje retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej.
5
22.
Język instrukcji. Analiza wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności.
23.
Język dawnej i współczesnej epistolografii. Przedstaw problem na podstawie wybranych przykładów korespondencji XIX, XX, XXI wieku. Omów specyfikę języka wyrażającego i nazywającego emocje na przestrzeni wieków.
24.
Eksperymenty językowe w poezji XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
25.
Przedstaw charakterystyczne cechy języka internautów, analizując przykłady wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
26.
Manipulacja językowa. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady przemówień lub reklam.
27.
Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka. Zanalizuj celowo dobrane utwory.
28.
Magia i tabu w języku. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów zjawisko funkcji magicznej języka.
29.
Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
30.
Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1.
Bohater- buntownik w utworach literackich i w filmie. Przedstaw, dobierając przykłady .
2.
Kategorie piękna i brzydoty w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie, interpretując wybrane dzieła.
3.
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
4.
Czy zgodzisz się z określeniem piękna barokowego jako „piękna w ruchu”, renesansowego jako „piękna w trwaniu”? Odwołaj się w swojej odpowiedzi do tekstów literackich i dzieł plastycznych.
5.
Sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie. Omów na odpowiednio dobranych przykładach.
6.
Impresja jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów , odwołując się do wybranych przykładów.
7.
Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
8.
Sztuka jako dokument dramatycznych przeżyć wojennych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
6
9.
Na czym polega fenomen utworu kultowego? Uzasadniając, odwołaj się do literatury i filmu.
10.
Literackie inspiracje twórców sztuki na przestrzeni dziejów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
11.
Literatura jako inspiracja w świecie muzyki. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich oraz muzycznych.
12.
Omów motyw wesela i jego funkcje w znanych Ci utworach literackich i filmowych.
13.
Cztery pory roku w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów sposoby ich kreacji i funkcje w wybranych przykładach różnych epok.
14.
Motyw przemijania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i sztuki XIX i XX wieku.
15.
Język teatru i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego sceniczną adaptację.
16.
Wpływ harcerstwa na kształtowanie się postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich i filmowych.
17.
W jaki sposób ludzie sztuki wywodzący się z Twojego regionu wzbogacają kulturę narodową i europejską? Odwołaj się do znanej Ci twórczości literackiej, muzycznej, plastycznej i ludowej.
18.
Rodzice i dzieci w literaturze, filmie lub sztukach plastycznych XIX i XX wieku. Przedstaw zmieniający się obraz rodziny.
19.
Analiza i interpretacja tekstów piosenek zespołu młodzieżowego jako próba opisania rzeczywistości . Zespół Happysad – poeci XXI wieku?
20.
Świat groteski w literaturze i malarstwie. Rozpoznaj to zjawisko na wybranych przykładach.
21.
Symbolika lustra w różnych tekstach kultury. Omów wykorzystanie tego motywu, analizując dzieła różnych epok.
22.
Różne pojęcia motywu zła w literaturze, filmie i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
23.
Fascynacja ciałem ludzkim w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych tekstach kultury.
24.
Żywotność motywów biblijnych w literaturze malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przez siebie przykładach.
25.
Funkcje nocy w literaturze i filmie. Zestaw wybrane teksty kultury.
26.
Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, analizując teksty literackie i obrazy.
7
27.
Pojedynek jako temat filmowy i literacki. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
28.
Różne kreacje mężczyzny w literaturze, malarstwie i w reklamach. Omów, analizując przykłady z różnych dziedzin.
29.
Archetyp matki radosnej i cierpiącej w kulturze. Przedstaw na przykładzie różnych tekstów kultury.
30.
Motyw wampira w tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
31.
Literackie i fotograficzne świadectwa czasów wojny. Porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.
32.
Czy zgadzasz się ze zdaniem Emila Ciorana: „Społeczeństwo niezdolne do wydawania na świat utopii i do poświęcenia się jej zagrożone jest sklerozą i ruiną”? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do wybranych tekstów literackich i filmowych.
33.
Piękno i szpetota kobiecego ciała. Zaprezentuj różne ujęcia tematu w wybranych tekstach kultury.
34.
Różnorodne ujęcia motywu zdjęcia z krzyża Jezusa. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich i malarskich różnych epok.
35.
Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film.
36.
Żydzi – swoi czy obcy? Przedstaw relacje polsko – żydowskie w XIX i XX wieku na przykładzie wybranych tekstów kultury.
37.
Raj poetycki, malarski lub muzyczny. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
38.
Różne ujęcia motywu tańca. Zaprezentuj temat odpowiednio dobranymi przykładami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.
..............................................
podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Siemianowice Śląskie, 10.04.2012r.1
Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
Planowana liczba zdających w roku szk.2012/2013
Liczba przygotowanych tematów :
Nr te-matu
TEMAT
Uwagi OKE
LITERATURA
1.
Dramat człowieka uwikłanego w historię. Przedstaw te-mat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
2.
Omów stosunek człowieka do Boga, życia i śmierci na podstawie wybranych utworów literatury staropolskiej.
3.
Na podstawie wybranych utworów literackich scharakte-ryzuj „światy nieludzkie” w prozie współczesnej.
4.
Na podstawie wybranych utworów różnych epok wykaż, że Biblia jest źródłem wielu motywów literackich.
5.
Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw pro-blem,analizując utwory z różnych epok.
6.
Przedstaw wizję kondycji człowieka w wybranych utwo-rach Wisławy Szymborskiej i księdza Jana Twardowskie-go.
7.
Miasto - przestrzeń wroga i przyjazna? Dokonaj analizy dzieł pisarzy trzech różnych epok, pod kątem obecności tego motywu oraz sposobu jego prezentacji w wybranych utworach.
8.
Literackie portrety matki. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych utworów.
9.
Udowodnij, że „każda epoka ma swe cele”, odwołując się do założeń filozoficznych, estetycznych oraz przykładów
112
102
2
literackich wybranych epok.
10.
Outsiderzy polskiej literatury. Poczucie alienacji w twór-czości Edwarda Stachury, Andrzeja Bursy, Rafała Wojacz-ka. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów.
11.
Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia ta-kiego obrazu.
12.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharaktery-zuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
13.
Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkie-go istnienia, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
14.
Od Reja do Redlińskiego ; obraz wsi w literaturze pol-skiej. Omów temat na wybranych przykładach.
15.
Gatunki z pogranicza literatury, np. reportaż, felieton, esej. Omów cechy gatunkowe na przykładzie wybranych utworów z zakresu jednego gatunku; uwzględnij relacje między warstwą informacyjną a autorską interpretacją i oceną przedstawianych faktów.
16.
Rosja w oczach pisarzy. Przeanalizuj i porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie.
17.
Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza. Omó-wienie na przykładzie analizy utworów wybranego autora.
18.
Polscy pisarze o podróżach do Ameryki. Analiza wybra-nych utworów z uwzględnieniem sposobu opisywania po-dróży do Ameryki, gatunków literackich służących opisowi i wyrażaniu emocji.
19.
Jaka jest rola książek w kształtowaniu charakterów i po-stępowania postaci literackich ? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych przykładów.
20.
Twórcy emigracyjni – Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując wybrane teksty literatury ro-mantycznej i współczesnej.
21.
Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie różnych utworów.
3
22.
Pojedynek jako motyw literacki. Przedstaw temat ,odwołując się do utworów różnych epok.
23.
Realistyczna, fantastyczna, magiczna. Omów różne spo-soby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.
24.
Subiektywne spostrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze. Zanalizuj temat, odwołu-jąc się do wybranych utworów.
25.
Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcję arty-styczną w wybranych utworach literackich.
26.
Przedstaw literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń ich wymowę ideowo-artystyczną. Odwołaj się do wybranych utworów.
27.
Literackie wizerunki ludzi niepokornych. Omów na wy-branych przykładach.
28.
„Krzepiąca serca” i „rozdrapująca rany” – zinterpretuj te metaforyczne określenia literatury polskiej, odnosząc się do wybranych utworów.
29.
Człowiek jako adwokat sprawy ludzkiej wobec Boga. Omów problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
30.
Twórczość przedstawicieli kleru jako świadectwo wiary. Omów wybrane utwory literackie.
31.
Literatura science-fiction jako wizja przyszłego świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
32.
Romans w literaturze pięknej i popularnej. Omów różne sposoby funkcjonowania tego schematu fabularnego w wybranych utworach.
ZWIĄZKI LITERATURY
Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1.
Przedstaw motyw anioła i szatana, analizując dzieła lite-rackie i z innych dziedzin sztuki.
2.
Przedstaw motyw walki narodowowyzwoleńczej, odno-sząc się do dzieł literackich i malarskich.
4
3.
Różnorodne ujęcia motywu tańca w literaturze i malar-stwie lub filmie. Omów na wybranych przykładach.
4.
Ideał urody kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
5.
Kicz a arcydzieło. Czy kultura współczesna jest terenem ekspansji kiczu? Rozważ problem, odwołując się do przy-kładów literackich i wybranej dziedziny sztuki współcze-snej.
6.
Wiersze o obrazach. Przeanalizuj poetyckie spojrzenia na arcydzieła malarstwa, wykorzystując wybrane dzieła z li-teratury i malarstwa.
7.
Dramat Szekspirowski w adaptacjach filmowych. Porów-naj wybrane teksty z filmami.
8.
Przedstaw funkcjonowanie motywów maryjnych w litera-turze i innych dziedzinach sztuki na przykładach wybra-nych dzieł.
9.
Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze ,Twoim zdaniem, wykorzysta-nia. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.
10.
Artystyczna interpretacja historii w literaturze i malar-stwie. Rozwiń temat, odwołując się do dzieł Matejki i Sienkiewicza.
11.
Tekst literacki w teatrze: adaptacje, interpreta-cje,odrzucenie zasady historycznej itp. Przedstaw ,analizując celowo wybrane przykłady realizacji scenicz-nych.
12.
Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji bi-blijnych w literaturze, malarstwie , filmie, muzyce.
13.
Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla litera-tury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory.
14.
Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie).Dokonaj analizy wybranych dzieł i po-równaj sposoby ukazywania rewolucji.
15.
Artystyczne interpretacje pejzażu wiejskiego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównaw-
5
czej dzieł.
16.
Omów istotę realizmu magicznego w literaturze i filmie XX wieku (np.: G.G. Marquez, O. Tokarczuk, J.J. Kolski).
17.
Literatura i film świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych.
18.
Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i w ha-bicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
19.
Otaczająca nas rzeczywistość przedmiotem zaintereso-wania dokumentalistów literackich i filmowych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.
20.
Moralność człowieka końca wieku. Omów problem opie-rając się na wybranych dziełach literackich oraz filmo-wych końca wieku XIX i XX.
21.
Wymowa stroju w dziełach literackich, plastycznych, tea-tralnych. Omów problem opierając się na wybranych przykładach.
22.
Postmodernizm w literaturze i filmie. Omów temat wyko-rzystując wybrane dzieła.
23.
Motywy infernalne w literaturze i sztuce. Analizując wy-brane dzieła sztuki,ukaż sposoby ukazywania piekła i rozważ, czemu to służy.
24.
Zjawisko subkultur młodzieżowych. Przeanalizuj sposób ukazania i jego ocenę w literaturze ,filmie ,mediach.
25.
"Nie zabijaj" - zaprezentuj sposób funkcjonowania biblij-nego nakazu etycznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki współczesnej.
26.
Dworek szlachecki - specyfika architektury i wizje literac-kie. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przy-kładami.
27.
Kobiety modernizmu. Analizując i interpretując wybrane dzieła,przedstaw malarskie i literackie obrazy kobiet w sztuce przełomu XIX/XX w.
28.
Motyw labiryntu w architekturze, sztuce ogrodów i litera-turze wybranych epok. Scharakteryzuj zjawisko na wy-
6
branych przykładach.
29.
Rozważ na wybranych przykładach, w jaki sposób mala-rze i pisarze przedstawiają szaleńców i obłąkanych.
30.
Okrucieństwa wojny jako motyw plastyczny i literacki. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł.
31.
Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
32.
Mitologiczni bogowie i bohaterowie starożytnej Grecji w interpretacji autorów różnych dziedzin sztuki. Omów te-mat na wybranych przykładach z literatury i malarstwa lub rzeźby.
33.
Anioły i demony. Analizując wybrane dzieła sztuki, przed-staw sposób ukazywania kobiet w literaturze i malar-stwie.
34.
Motywy alternatywnych światów w kulturze (np. tajemni-cze wyspy, baśniowe krainy, mityczne miejsca, utopie...). Rozwiń temat, odwołując się do wybranych dzieł literac-kich i filmowych .
35.
Motyw władzy w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
36.
Tradycja i obyczaj polski w literaturze i innych dziedzi-nach sztuki. Rozwiń temat na przykładzie wybranych dzieł.
37.
Od matki-Polki do feminizmu. Analizując wybrane dzieła , przedstaw i porównaj portret kobiety w sztuce różnych epok oraz felietonistyce współczesnej.
38.
Adaptacja utworów literackich jako sposób ich interpreta-cji przez reżysera, scenarzystę. Dokonaj próby porówna-nia dzieła literackiego i jego wersji filmowej, języka filmu i literatury.
39.
Śladami św. Franciszka z Asyżu. Rozważ istotę motywu franciszkańskiego na przykładzie malarstwa i literatury wybranych epok.
40.
Bunt-anarchia czy zwiastun przemian? Rozstrzygnij ów dylemat, odwołując się do wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
7
41.
Karykatura i groteska jako kategorie estetyczne XX wie-ku. Omów zagadnienie na przykładach literackich, filmo-wych i plastycznych.
42.
Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów zagad-nienie, dokonując analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych.
43.
Model rodziny w literaturze i malarstwie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.
44.
Motyw powstania listopadowego i/ lub styczniowego i je-go funkcja w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
45.
Obrazy trudnej miłości w literaturze i filmie. Omów temat na podstawie literatury polskiej i europejskiej oraz filmu.
46.
Obraz trudnego dorastania w literaturze i filmie. Omów temat posługując się wybranymi przykładami literackimi i filmowymi.
47.
Współczesne problemy kobiet ukazywane przez kobiety w literaturze i filmie. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
48.
Pojedynki literackie i filmowe wszech czasów. Ukaż tech-niki walki, typy broni, kreacje bohaterów walczących, po-równaj je ze sobą, wykorzystując poznane dzieła.
JĘZYK
1.
Życie wyrazów. Omów zmiany znaczeń wybranych wyra-zów na przestrzeni dziejów języka.
2.
Przeanalizuj i omów przyczyny i wpływ cenzury na język literacki wybranych dwóch epok.
3.
Język prasy. Omów odmiany stylu publicystycznego na wybranych przykładach. Oceń poprawność językową wy-branych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, któ-rymi się posłużyłeś.
4.
Omów zjawisko nowomowy, odnosząc się do tekstów propagandowych lub innych.
8
6.
Na wybranych przykładach scharakteryzuj język i styl wybranej przez siebie epoki literackiej (od baroku do mo-dernizmu).
7.
Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Ana-lizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
8..
Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowi-skową i charakter.
9.
Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. listów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskie-go, C. Norwida, F. Chopina).
10.
Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie pod względem komunikatywności i poprawności językowej.
11.
Ekspresja i impresja – analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świad-czące o nadawcy i odbiorcy.
12.
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porów-naj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych i re-klamowych.
13.
Język polityki. Omów problem, analizując styl i popraw-ność językową współczesnych dyskusji oraz przemówień politycznych.
14.
Analizując zgromadzony materiał językowy, scharaktery-zuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
15.
Frazeologizmy i ich funkcje w poezji współczesnej. Zana-lizuj zjawisko na wybranych przykładach.
16.
Neologizmy artystyczne. Omów ich strukturę i funkcje, analizując przykłady z literatury.
17.
Styl artystyczny i jego historyczna zmienność. Dokonaj analizy procesu na wybranych przykładach z dwóch epok.
18.
Analizując język artykułów prasy młodzieżowej oraz słownictwo subkultur; oceń jego wpływ na kulturę języka młodego czytelnika.
9
19.
Funkcje stylizacji biblijnych w literaturze dwóch epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
20.
Komizm słowny. Przedstaw jego sposoby realizacji w wy-branych utworach różnych autorów i epok.
21.
Manga- oryginalny sposób wizualnej narracji. Omów zja-wisko, charakteryzując język obrazu i słowa.
22.
Językowy obraz świata. Omów temat wykorzystując język wybranej grupy społecznej.

 
Prezentacje maturalne chętnie napiszemy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Poniżej przedstawiam nową listę prac maturalnych z języka polskiego, których chętnie się podejmiemy.

 

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem jednej z poniższych prac napisz na email

Cenę znajdziesz tutaj

 


Oto lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego które chętnie przygotujemy.

MATURA 2012/2013 LITERATURA

1.        Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż charakterystyczne motywy tej twórczości na wybranych przykładach.    
2.        Funkcja podróży w życiu bohaterów. Omów problem na wybranych przykładach z literatury.    
3.        Przedstaw różnorodne ujęcia motywu władzy w utworach literackich wybranych epok. Posłuż się odpowiednimi przykładami.    
4.        Małżeństwa w literaturze. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach różnorodność kreacji.    
5.        Powstania narodowe jako źródło dramatów życiowych bohaterów literackich. Rozważ problem na wybranych przykładach.    
6.        Dramat emigranta polskiego w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady literackie.    
7.        Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów.    
8.        Obłąkani i szaleni w dramatach Williama Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów na podstawie wybranych przykładów.     
9.        Sposób przedstawiania natury w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.    
10.        Systemy totalitarne i ich wpływ na osobowość człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literatury XX wieku.    
11.        Konflikt rodzice – dzieci w literaturze. Rozważ jego przyczyny i konsekwencje, posłuż się odpowiednimi przykładami.    
12.        Utopia i antyutopia jako model państwa i społeczeństwa. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury różnych epok.    
13.        Omów różnorodną funkcję kreacji kobiecych w literaturze wybranych epok.    
14.        Przedstaw różne ujęcia literackiego wizerunku Sarmaty. Omów ich genezę i funkcję.    
15.        Funkcja motywu snu i konwencji onirycznej w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.     
16.        Miłość jako żywioł budujący i niszczący w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów rolę miłości na wybranych przykładach z literatury.      
17.        Przedstaw literacki wizerunek bohatera zbuntowanego. Porównaj wybrane przez siebie postaci.    
18.        Sens cierpienia w życiu człowieka. Omów zagadnienie, przywołując wybranych bohaterów literackich.    
19.        Relacja człowiek – Bóg. Przedstaw różne sposoby literackich ujęć tego zagadnienia.    
20.        Przedstaw różnorodność kreacji bohaterów żydowskich w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.      
21.        Człowiek – kreator własnego losu czy marionetka w teatrze życia? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich oraz ich kontekstu filozoficznego.    
22.        Zaprezentuj bohatera tragicznego na przykładzie literatury antycznej, romantycznej i współczesnej.    
23.        Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu w wybranych tekstach literackich różnych epok.    
24.        Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj i przedstaw złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich.    
25.        Bóg, świat i człowiek. Określ wzajemne relacje w wybranych tekstach literackich (i filozoficznych) różnych epok.    
26.        Literackie modele rodziny. Porównaj ujęcie tradycyjne ze sposobem kreowania tego motywu w twórczości W. Gombrowicza, S.I. Witkiewicza i S. Mrożka.    
27.        Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu szatana w dziełach różnych epok literackich.    
28.        Przedstaw literackie obrazy zaświatów w wybranych utworach z różnych epok. Określ ich genezę i funkcję.    
29.        Literackie portrety matek. Określ funkcję i sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.    
30.        Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze wybranych epok.    
31.        Zanalizuj literacki obraz pokolenia Kolumbów, odwołując się do wybranych tekstów różnych twórców.    
32.        Motyw tańca w literaturze. Omów jego znaczenie i funkcję na wybranych przykładach z różnych epok.    
33.        Omów różnorodne funkcjonowanie motywu winy i kary, odwołując się do wybranych przykładów literackich.     
34.        Paraboliczność jako sposób prezentowania rzeczywistości. Omów przyczyny i funkcje takiego przedstawienia świata, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.    
35.        Dialog twórców literatury z tekstami wcześniejszych epok. Przedstaw na wybranych przykładach funkcję aluzji literackiej w interpretacji tekstu.    
36.        Przedstaw różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze i określ ich znaczenie.    
37.        Omów funkcję literackich wizji miejsc szczęśliwych, odwołując się do wybranych dzieł twórców różnych epok.    
38.        Przedstaw różne ujęcia motywu samotności w wybranych dziełach literackich.    
39.        Przedstaw różnorodne koncepcje poety. Odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok.    
40.        Etos rycerza średniowiecznego i jego funkcjonowanie w dziełach literackich późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.    
41.        Na wybranych przykładach literackich z różnych epok objaśnij funkcję postaci fantastycznych.    
42.        Człowiek wobec śmierci. Zaprezentuj różne sposoby literackich i filozoficznych ujęć tego zagadnienia.    
43.        Rozważ na wybranych przykładach różnorodność literackich ujęć motywu ojczyzny. Odwołaj się do kontekstu historycznego.    
44.        Przedstaw różnorodne ujęcia motywu rewolucji w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.    
45.        Obraz natury i jej funkcje w utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.    
46.        Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej.    
47.        Bunt jako postawa wobec rzeczywistości. Określ źródła i różne jego formy w oparciu o wybrane utwory literackie.    
48.        Człowiek w konfrontacji z historią. Zaprezentuj różnorodność literackich ujęć tego problemu.    
49.        Zanalizuj różnorodne ujęcia totalitaryzmu w wybranych utworach literatury współczesnej.    
50.        Komiczna deformacja świata w literaturze. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw genezę i funkcję komizmu jako kategorii estetycznej.    
51.        Bajka jako gatunek wypowiedzi o charakterze dydaktycznym. Na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw ewolucję tego gatunku.

52.        Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby portretowania i ich funkcje.    
53.        Na podstawie wybranych tekstów polskich i obcych omów literackie przykłady legendy „poetów przeklętych”.    
54.        Ocena współczesnego świata w poezji. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw różne ujęcia tego problemu.    
55.        Konflikt pokoleń jako motyw powtarzający się w literaturze. Omów jego funkcje i różnorodne ujęcia.     
56.        Motyw kłamstwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do  tekstów literackich różnych epok.    
57.        Motyw Arkadii w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.    
58.        Ewolucja bohatera literackiego. Omów problem na przykładzie wybranych lektur.    
JĘZYK
1    Od sztuki pisania listów do SMS-ów oraz internetowych czatów. Analizując język powyższych form wypowiedzi, przedstaw ewolucję funkcji komunikatu językowego.     
2    Sposoby i funkcje archaizacji w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy językowej wybranych tekstów.    
3    Dokonaj analizy nazw miejscowych wybranego regionu. Wskaż na ich związek z historią.    
4    Scharakteryzuj język i styl utworów wybranej epoki literackiej. Omów zjawisko na przykładach.    
5    Analizując, celowo dobrane przykłady wypowiedzi bohaterów współczesnych polskich seriali telewizyjnych, omów zagadnienie poprawności języka.    
6    Polisemia i frazeologia jako źródła dowcipu językowego
w tekstach skeczy i piosenek kabaretowych. Przedstaw
w oparciu o zebrany materiał.     
7    Cytaty z literatury w języku potocznym. Dokonaj analizy wybranych przykładów, uwzględniając kontekst użycia.    
8    Zbadaj, jakie są przyczyny zapożyczeń językowych i oceń ich przydatność w języku współczesnym.    
9    Impresywna funkcja języka w reklamie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.    
10    Język bohaterów literackich jako jeden ze sposobów  ich charakteryzowania. Przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady.    
11    Na wybranych przykładach omów zagadnienie poprawności języka współczesnej prasy.    
12    Na podstawie zebranego materiału językowego dokonaj analizy frazeologii dziennikarzy sportowych.     
13    Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Dokonaj analizy tego zjawiska na wybranych przykładach.    
14    Scharakteryzuj język poezji wybranej epoki literackiej i określ jego funkcję.    
15    Analizując język wybranych tekstów literackich, omów funkcje stylizacji biblijnej.    
16    Scharakteryzuj zjawisko stylizacji językowej na przykładzie twórczości wybranego pisarza np. H. Sienkiewicza,
Wł. St. Reymonta, K. Przerwy - Tetmajera.    
17    Zbadaj i określ funkcję neologizmów jako sposobu tworzenia odrębnego języka poetyckiego (na przykładzie twórczości wybranego poety).    
18    Na podstawie analizy wybranych przykładów reportażu literackiego, omów charakterystyczne cechy stylu omawianych utworów.    
20    Analizując język wybranych tekstów literackich, omów funkcje stylizacji modlitewnych.    
21    Dokonaj analizy języka różnych reklam. Przedstaw obraz świata, jaki one kreują.    
22    Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zebranego materiału.    

ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI    
1.        Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw podobieństwa i różnice w sposobie ujmowania tego tematu
w wybranych lekturach i dziełach plastycznych.    
2.        Renesansowy ideał piękna w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na przykładzie wybranych dzieł.    
3.        Przedstaw podobieństwa i różnice w impresjonistycznych wizjach przyrody w literaturze i malarstwie na przełomie XIX i XX wieku.    
4.        Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne sposoby filmowej adaptacji dzieła literackiego. Odwołaj się do literackich pierwowzorów i ich ekranizacji.    

5.        Motyw miasta jako „asfaltowej dżungli” we współczesnej  literaturze i filmie. Zaprezentuj odpowiednie przykłady.    
6.        Portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Porównaj różnorodność kreacji na podstawie wybranych dzieł.    
7.        Różnorodność kreacji motywu czarownicy w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł.    
8.        Losy Śląska i Ślązaków jako temat literatury i filmu. Przedstaw i porównaj różne ujęcia artystyczne.    
9.        Różnorodne formy artystyczne przekazu literackiego
i scenicznego. Omów na przykładzie wybranego dramatu.    
10.        Przedstaw różny sposób podejmowania tematyki narodowej. Omów zagadnienie, przywołując dzieła literackie i malarskie.     
11.        Sposób przedstawiania historii Polski w literaturze i filmie. Porównaj adaptacje z literackimi pierwowzorami.    
12.        Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Omów temat, przywołując odpowiednie przykłady.    
13.        Przedstaw talent artystyczny St. Wyspiańskiego. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.    
14.        Literackie i malarskie wizje wsi. Analiza porównawcza wybranych dzieł.    
15.        Różnorodność ujęć motywu tańca śmierci oraz jego funkcja
w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw w oparciu
o wybrane dzieła.    
16.        Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywu Madonny
w literaturze i sztukach plastycznych.     
17.        Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywu Ikara w literaturze i sztukach plastycznych.    
18.        Fascynacja pięknem Tatr w sztuce. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji na wybranych przykładach z literatury
i malarstwa.    
19.        Impresjonistyczne obrazy natury. Omów i porównaj na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.    
20.        Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł.    
21.        Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł.     
22.        Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.    
23.        Przedstaw i porównaj wizje Sądu Ostatecznego. Odwołaj się do przykładów z literatury i malarstwa.    
24.        Inspiracje biblijne w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Dokonaj analizy porównawczej.    
25.        Inspiracje mitologiczne w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Dokonaj analizy porównawczej.    
26.        Literackie i filmowe wizje przyszłości. Dokonaj analizy porównawczej.    
27.        Różnorodne ujęcie motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.    
28.        Tragedia narodu żydowskiego w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej.    
29.        Sposób funkcjonowania motywu Boga w literaturze i malarstwie wybranych epok. Porównaj różnorodność ujęć.    
30.        Portret dziecka w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj analizy porównawczej.    
31.        Prześledź zmiany konwencji w portretowaniu kobiety
w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.     
32.        Literatura i film wobec systemów totalitarnych. Porównaj na podstawie wybranych przykładów.    
33.        Porównaj wizerunek Śląska jako „małej ojczyzny”
w wybranych dziełach literackich, plastycznych i filmowych.     
34.        Powstania narodowe w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza wybranych tekstów kultury.    
35.        Porównaj wybrane dzieła W. Szekspira i ich filmowe adaptacje.    
36.        Porównaj różne sposoby realizacji motywu Stabat Mater
w literaturze, malarstwie i rzeźbie.    
37.        Porównaj poetyckie i malarskie obrazy natury, odwołując się do wybranych dzieł I połowy XIX wieku.    
38.        Różne modele rodziny w literaturze, filmie i serialu telewizyjnym. Porównaj w oparciu o wybrane przykłady.    
39.        Motyw rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza wybranych tekstów kultury.    
40.        Karykatura jako sposób prezentacji człowieka. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.    


1. Porównaj róŜne wizje młodości ukazane w literaturze wybranych epok i
oceń je z punktu widzenia współczesnego młodego człowieka.
2. Scharakteryzuj i oceń, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczali inteligencji
twórcy wybranych utworów z róŜnych epok
3. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw róŜne sposoby ujęcia tematu,
odwołując się do wybranych utworów literackich.
4. Motyw ojca i jego artystyczne ukształtowanie. Przedstaw kreację motywu,
odwołując się do wybranych tekstów literackich.
5. Motyw labiryntu, jego róŜnorodne realizacje i funkcje w literaturze.
6. Opozycja miasto - wieś w literaturze. Przedstaw na podstawie analizy
wybranych przykładów.
7. Mistyczne widzenie świata, człowieka i Boga. Omów problem, odwołując
się do przykładów literackich z róŜnych epok.
8. RóŜne sposoby kreacji postaci outsidera w literaturze polskiej. Omów na
przykładach z literatury polskiej.
9. Romantyczny rodowód bohaterów literatury współczesnej. Omów,
wykorzystując dowolne teksty literackie.
10. RóŜne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.
Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.
11. Motyw miłości i jego artystyczne ukształtowanie w twórczości wybranego
poety. Omów na dowolnych przykładach.
12. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca… Do jakich refleksji na
ten temat skłaniają Cię poznane dzieła literackie? Odwołaj się do
wybranych utworów.
13. Fascynacja psychoanalizą. Odwołując się do wybranych utworów, omów
formy, jakie to zjawisko przybrało w literaturze polskiej.
14. Motyw matki i jego artystyczne ukształtowanie w literaturze. Przedstaw
kreację tego motywu, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
15. Niepokoje ludzi przełomu wieków. Zaprezentuj na przykładzie twórczości
wybranych autorów.
16. Analizując wybrane przykłady literackie, omów specyfikę romantycznych
i pozytywistycznych ujęć motywu miłości.
17. Fascynacja górami w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując
się do utworów pochodzących z róŜnych epok.
18. Archetyp uczuć rodzicielskich w literaturze róŜnych epok. Omów,
odwołując się do wybranych przykładów.
19. Na wybranych przykładach dokonaj analizy przeobraŜeń powieści jako
gatunku literackiego w XIX i XX wieku.
2
20. Motyw zagłady i jego artystyczna kreacja w literaturze współczesnej.
Omów na wybranych przykładach.
21. Ewolucja postaw patriotycznych ukazanych w literaturze polskiej XIX
wieku. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.
22. Konflikt pokoleń w utworach literackich. Przedstaw róŜne ujęcia tematu na
wybranych przykładach.
23. Rewolucja i rewolucjoniści w literaturze polskiej. Omów i oceń idee i
postawy, zaprezentowane w utworach literackich dwóch epok.
24. Motyw winy i kary, jego funkcje w literaturze róŜnych epok. Omów
na wybranych przykładach.
25. Motywy szekspirowskie w literaturze i ich funkcje. Przedstaw na
wybranych przykładach
26. Obraz mieszczan w literaturze. Omów jego ewolucję na wybranych
przykładach.
27. Motyw samotności i jego funkcje. Omów, odwołując się do róŜnych
utworów literackich.
28. śycie literackie regionu. Wykorzystaj dowolne teksty literackie twórców
regionu częstochowskiego.
29. RóŜne sposoby funkcjonowania tradycji romantycznej w literaturze
następnych epok. Odwołaj się do tekstów literackich.
30. Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów na podstawie
wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku.
31. Modlitwa jako temat i motyw w poezji polskiej róŜnych epok.
Wykorzystaj dowolnie wybrane teksty poetyckie.
32. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów
na wybranych przykładach.
33. RóŜne ujęcia motywu dzieciństwa w literaturze. Analiza porównawcza na
przykładzie wybranych tekstów literackich.
34. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów róŜne funkcje zwierząt w
wybranych utworach.
35. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem,
odwołując się do wybranych tekstów XIX lub XX wieku.
36. Wieś – kraina szczęścia czy miejsce konfliktów? RozwaŜ problem na
dowolnie wybranych przykładach literackich.
37. Poeta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
38. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Przedstaw je i omów
ich funkcje.
39. Norwid wobec romantycznych poprzedników. RozwaŜ, w jakim stopniu
jego twórczość jest zaprzeczeniem romantyzmu, a w jakim nawiązaniem
do tej epoki. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.
40. Tematyka Ŝydowska w literaturze polskiej. Omów zagadnienie,
charakteryzując zachowania i przeŜycia wybranych bohaterów literackich.
41. Rola sztuki i artysty w świetle publicystycznych i poetyckich manifestów
róŜnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
42. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
43. Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych
utworach literackich.
44. Motywy antyczne i ich funkcje w twórczości poetów współczesnych.
3
Omów na wybranych przykładach.
45. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu trwałych wartości. Zinterpretuj
temat, odwołując się do wybranych przykładów literatury XX wieku.
46. Duchowni jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych
przykładach z róŜnych epok.
47. Polskie wady i zalety w literaturze dwu dowolnie wybranych epok
literackich. Omów na dowolnych przykładach.
48. Motywy metafizyczne w poezji wybranych twórców współczesnych.
Wykorzystaj dowolne teksty poetyckie.
49. Obraz domu i ojczyzny. Scharakteryzuj problem, interpretując teksty
staropolskie i współczesne.
50. Córki – bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat, odwołując się do
wybranych przykładów literackich.
51. Dawne i współczesne pamiętniki. Przedstaw podobieństwa i róŜnice,
wykorzystując dowolnie wybrane teksty.
52. Motyw buntu na przykładach biografii literackich bohaterów wybranej
epoki. Wykorzystaj dowolne teksty literackie.
53. RóŜne obrazy prowincji w wybranych utworach XIX i XX wieku.
Przedstaw je i porównaj ich funkcje.
54. Bohaterowie narodowi i sposób ich kreacji w twórczości wybranych
pisarzy. Odwołaj się do utworów z róŜnych epok.
55. Autobiografia jako tworzywo literackie w prozie XX wieku. Omów
zjawisko na wybranych przykładach.
56. Motyw ogrodu i jego artystyczne ukształtowanie. Omów na wybranych
przykładach.
57. Demaskacja mitów narodowych w twórczości wybranych pisarzy. Omów
na przykładach dowolnych utworów.
58. Metamorfoza bohatera i jej sens. Przedstaw na przykładzie wybranych
utworów literackich.
59. Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Przedstaw róŜne
rodzaje narracji i narratora w prozie, opowiadającej o wojnie i okupacji.
60. Paraboliczność jako sposób prezentacji świata. Omów na przykładach
prozy współczesnej.
61. Kicz i arcydzieło. Wyjaśnij na wybranych przykładach sposób
funkcjonowania w kulturze literackiej utworów o róŜnej wartości
artystycznej.
62. Miłość, śmierć w poezji wybranego twórcy. Omów te zagadnienia,
interpretując teksty poetyckie.
63. Tradycja poezji tyrtejskiej i jej funkcjonowanie w utworach. Omów
na wybranych przykładach.
64. Omów problem kształtowania się i obalania stereotypów innych
narodowości w literaturze polskiej róŜnych epok.
65. Motyw szaleństwa. Omów sposoby kreowania i jego funkcje w literaturze.
Odwołaj się do dowolnych przykładów literackich.
66. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem
na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.
67. PodróŜ jako metafora dojrzewania. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów.
4
68. Wielkie monologi romantyczne – forma, bohater, tematyka. Rozwiń temat,
wykorzystując wybrane teksty literackie.
69. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego jako kontynuacja i polemika
z romantyzmem. Omów na wybranych przykładach.
70. Sposoby ujmowania motywu tęsknoty w literaturze. Omów zagadnienie na
dowolnych przykładach.
71. Omów funkcje nawiązań biblijnych w literaturze róŜnych epok.
72. Motywy mitologiczne oraz ich artystyczne ukształtowanie
w twórczości dowolnego poety. Omów na wybranych przykładach.
73. RóŜnorodne ujęcia motywu utopii. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
74. Rola motta w interpretacji utworu. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów z róŜnych epok.
75. Obrazowanie ekspresjonistyczne w twórczości wybranego pisarza. Omów
na dowolnych przykładach
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Motyw smoka i jego artystyczne ukształtowanie. Omów zagadnienie
odwołując się do literatury i malarstwa.
2. RóŜne funkcje opisu dzieła sztuki (ekfrazy). Omów, odwołując się do
wybranych wierszy polskich poetów współczesnych.
3. Oblicza rewolucji. Zanalizuj sposób funkcjonowania motywu w
literaturze i innych dziedzinach sztuki.
4. Motywy apokaliptyczne i ich artystyczna kreacja w literaturze i innych
dziedzinach sztuki XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
5. Motyw poŜegnania w literaturze XX wieku, malarstwie i filmie.
Porównaj sposoby kreacji. Wykorzystaj teksty kultury i zinterpretuj je.
6. Obrazy Ŝywiołów i ich funkcje. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów literackich i malarskich romantyzmu.
7. RóŜne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem,
odwołując się do literatury i malarstwa.
8. Motyw chleba w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje, odwołując
się do wybranych tekstów kultury.
9. RóŜnorodne formy artystyczne przekazu literackiego i scenicznego.
Omów na przykładzie wybranego dramatu.
10. Literatura i muzyka. ZaleŜności między tymi dziedzinami sztuki omów
na wybranych przykładach.
11. Motywy wampiryczne i ich artystyczne ukształtowanie. Omów temat
odwołując się do wybranych tekstów literackich i filmowych.
12. Wędrowcy w filmie i literaturze. Omów wybranych bohaterów,
zwracając uwagę na funkcje motywu.
13. Filozoficzne inspiracje współczesnego dramatu europejskiego
i polskiego. Analiza wybranych zjawisk artystycznych na dowolnych
przykładach.
14. Literatura i malarstwo – wzajemne wpływy i paralele. Przedstaw
na wybranych przykładach.
15. Na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych
dziedzin sztuki omów róŜnice w sposobie krytykowania i uświęcania
codzienności w sztuce XIX wieku.
5
16. Mitologizacja Tatr i jej funkcja w literaturze, sztukach plastycznych
i muzyce. Omów na wybranych przykładach.
17. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i malarstwie
polskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z dowolnej
epoki literackiej.
18. Impresjonistyczna wizja świata w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat
na wybranych przykładach.
19. Realizm w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując
się do przykładów z wybranej epoki.
20. Symbolizm w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów z jednej epoki.
21. Motywy kultury mniejszości narodowych. Przedstaw ich
funkcjonowanie, interpretując teksty literackie i inne z wybranej epoki.
22. Zjawiska: kiczu i arcydzieła w sztuce współczesnej. Omów, odwołując
się do wybranych przykładów.
23. Świat wartości człowieka w literaturze, malarstwie, filozofii
i/lub muzyce wybranej epoki literackiej. Przedstaw zagadnienie
na przykładach.
24. Motywy mitologiczne, ich róŜnorodne realizacje i funkcje w literaturze
i malarstwie.
25. Motyw biesiady w literaturze i filmie. Porównaj sposoby
funkcjonowania.
26. Motyw tańca i jego artystyczne ukształtowanie. Omów, odwołując się do
utworów literackich i filmowych.
27. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową
adaptację.
28. Artysta jako prowokator – omów problem, przywołując wybrane
przykłady literackie i malarskie.
29. Obrzędy ludowe jako źródło róŜnorodnych inspiracji artystycznych.
Omów problem na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
30. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
31. Eros i Tanatos – motyw miłości i śmierci. Omów zagadnienie, odwołując
się do dowolnych dzieł literackich, malarskich i/lub filmowych.
32. Rodzaje i funkcje komizmu. Omów zagadnienie, odwołując się do
wybranych tekstów literackich i filmowych.
33. Kobieta w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby
kreowania motywu w dziełach literackich i plastycznych
34. Mityzacja rzeczywistości w literaturze i malarstwie. Przedstaw
funkcjonowanie mitu na wybranych przykładach tekstów kultury.
35. Obraz miasta jako przestrzeni Ŝyciowej. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych dzieł literackich i filmowych.
36. Omów na wybranych przykładach związki literatury z surrealizmem.
Wykorzystaj teksty kultury: malarstwo, literatura.
37. Omów na wybranych przykładach związki literatury z kubizmem.
Wykorzystaj teksty kultury: malarstwo, literatura.
38. Motywy maryjne i ich artystyczne ukształtowanie na przykładzie tekstów
literackich, ikonografii i muzyki wybranej epoki literackiej.
39. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie
6
wybranych dziel literackich i plastycznych.
40. Symbolika pionu w literaturze i architekturze średniowiecza. Zinterpretuj
wybrane teksty kultury.
41. Realizm jako metoda twórcza w literaturze i malarstwie drugiej połowy
XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
42. Teoria „czystej formy” w malarstwie i dramaturgii Witkacego. Omów
zagadnienie, interpretując wybrane dzieła Witkacego.
43. Motywy przyrodnicze w literaturze, malarstwie. Porównaj róŜne sposoby
ujęcia tematu.
JĘZYK
1. Opisz trzy-cztery postaci literackie, których język wskazuje na ich
przynaleŜność środowiskową. Omów środki językowe, jakie
wykorzystuje autor dla podkreślenia związku postaci ze środowiskiem.
2. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.
Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.
3. Dokonaj analizy językowej tekstów piosenek wybranego autora.
4. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie,
porównując róŜne przekłady tych samych tekstów.
5. Stylizacja biblijna i jej funkcje w wybranych utworach z róŜnych epok.
Odwołaj się do wybranych przykładów.
6. Humor z zeszytów szkolnych. Omów rodzaje błędów językowych,
występujących w wybranych przykładach.
7. Język mediów wobec zasad poprawności językowej. Przeprowadź
analizę wybranych zjawisk.
8. Język mówiony jako tworzywo literackie. Omów na wybranych
przykładach.
9. Ekspresja i impresja – właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy
i odbiorcy. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
10. Język i styl epoki średniowiecza. Omów na wybranych przykładach.
11. Język i styl epoki renesansu. Omów na wybranych przykładach.
12. Język i styk epoki baroku. Omów na wybranych przykładach.
13. Język i styl epoki oświecenia. Omów na wybranych przykładach.
14. Język i styl epoki romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
15. Język i styl epoki pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.
16. Język i styl epoki modernizmu. Omów na wybranych przykładach.
17. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Zanalizuj
wybrane przykłady, zwracając uwagę na grę nadawcy z odbiorcą.
18. Jak mówią uczniowie? Omów „gwarę” uczniowską ze szczególnym
uwzględnieniem cech języka, wskazujących na przynaleŜność
środowiskową jego uŜytkowników.
19. W kręgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat. Omów
źródła popularności i znaczenie imion.
20. Język jako narzędzie kłamstwa i manipulacji. Omów to zagadnienie
na wybranych przykładach.
7
21. Język klasyczny – język romantyczny. Przeprowadź analizę
porównawczą na wybranych przykładach.
22. Funkcje stylistyczne i światopoglądowe neologizmów w poezji
Bolesława Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.
23. Nazwiska znaczące bohaterów literackich z róŜnych epok. Dokonaj ich
analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją
bohatera lub ideą utworu.
24. śarty językowe w komedii i/lub innych gatunkach literackich. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
25. Krasicki i Skarga – dwa sposoby perswazji. Omów, na wybranych
przykładach, językowe mechanizmy tzw. „konstrukcji perswazyjnej”.
26. Stylistyczne funkcje dialektyzacji. Przedstaw zagadnienie na wybranych
przykładach.
27. Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
28. Cechy języka i stylu wybranego twórcy. Omów problem na dowolnych
przykładach.
29. Przekształcenia frazeologii we współczesnej prasie. Omów problem,
odwołując się do przykładów z prasy codziennej.
30. Źródła błędów językowych w prasie lokalnej. Omów na wybranych
przykładach.
31. Przyczyny i następstwa mody językowej. Omów problem, odwołując się
do wybranych przykładów z zakresu fonetyki, leksyki i składni.
32. Istota sloganu reklamowego. Omów zagadnienie, odwołując się
do tekstów reklam radiowych, prasowych i telewizyjnych.
33. Funkcja języka środowiskowego. Omów na wybranych przykładach.
34. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego,
potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych
przykładach.
Wybrany temat naleŜy zgłosić do 28.09.2012r. do:
1. prof. Marty Wręgi – tematy literackie, (sala 2B),
2. prof. Izabeli Skabek – związki literatury z innymi dziedzinami
sztuki, (1C),
3. prof. Karoliny Mizery – tematy językowe, (sala 19).


1. Analizując wybrane utwory, przedstaw niezwykłość świata prozy wybranego polskiego pisarza XX lub XXI w.
2. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów problem, interpretując wybrane utwory literatury różnych epok.
3. Miłość romantyczna i współczesna. Porównaj sposób mówienia o niej w XIX wieku i dziś.
4. Franciszkanizm jako nurt w literaturze XX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
5. Nurt klasyczny w poezji XX wieku. Analizując wybrane teksty, przedstaw cechy poetyki i postawę podmiotu lirycznego,
6. Rola tradycji w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
7. Herosi i zwykli „zjadacze chleba” jako bohaterowie utworów literackich. Porównaj ich postawy, analizując dzieła z różnych epok.
8. Kat i ofiara w literaturze. Omów funkcje tego motywu na podstawie analizowanych tekstów.
9. „Sen o Polsce” i „sąd nad Polską”. Przedstaw zagadnienie, interpretując przykłady z różnych epok.
10. Biblijny motyw pokory. Omów jego funkcje, interpretując utwory literackie różnych epok.
11. Antyk odrodzony. Omów sposoby wykorzystania tradycji antycznej w twórczości wybranych autorów.
12. Poezja religijna – wczoraj i dziś. Przedstaw charakterystyczne gatunki i sposoby wyrażania uczuć.
13. Motyw śmierci i jego funkcje w literaturze staropolskiej i poezji współczesnej. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
14. Eros i Tanatos. Omów współistnienie motywów miłości i śmierci, analizując przykłady tekstów z różnych epok.
15. Porównaj różne spojrzenia na sarmatyzm w literaturze polskiej, analizując wybrane utwory.
16. Arkadia, Eldorado, „wyspy szczęśliwe”. Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią krainy szczęścia w utworach literackich różnych epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
3
17. Czy utwory napisane przez kobiety mają cechy wspólne? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady poezji lub prozy.
18. Totalitarne zagrożenia XX wieku. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady dzieł literackich.
19. Wizje, sny i zjawy… Określ ich funkcje w literaturze różnych epok.
20. Poeta jako twórca własnego świata i języka. Omów problem, odwołując się do tekstów Twoich ulubionych autorów.
21. Bohater literacki z książką w ręku. Omów funkcje przywołania lektur w wybranych utworach z różnych epok.
22. Literackie portrety ludzi szczęśliwych. Omów problem, interpretując wybrane utwory z różnych epok.
23. Młodość jako problem w literaturze XIX wieku i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
24. Literackie zainteresowania ludowością. Przedstawiając zagadnienie, wskaż różne funkcje i sposoby nawiązań do folkloru.
25. Drogi wygnańców. Literatura o losach Polaków bez ojczyzny. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
26. Rewolucja - konieczność, ocalenie czy zagłada? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do trzech utworów literackich prezentujących ten motyw.
27. Historia Polski jako inspiracja dla twórców romantyzmu, pozytywizmu lub Młodej Polski. Porównaj nawiązania, wykorzystując wybrane utwory z dwóch epok.
28. Czy biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza? Uzasadnij swoje stanowisko na podstawie wybranych przykładów.
29. „Swój” i „obcy” w prozie polskiej XIX wieku i współczesnej. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady.
30. Sensacyjna fabuła w literaturze „wysokiej” i popularnej. Omów jej funkcję, analizując wybrane utwory.
31. Prawda historyczna a fikcja literacka. Porównaj zależności na przykładzie wybranych utworów.
32. Rola i funkcja tajemnicy w utworze literackim. Omów ten problem, analizując wybrane dzieła.
33. Interpretując wybrane teksty, przedstaw, na czym polega oryginalność twórczości C.K. Norwida na tle polskiej poezji romantycznej.
34. Pejzaż romantyczny i pejzaż modernistyczny. Porównaj sposoby przedstawienia przyrody w wybranych utworach.
35. Porównaj różne koncepcje roli poety i poezji w wybranych utworach dwóch epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
4
36. Utwory awangardowe wobec tradycji. Omów zagadnienie, interpretując przykłady powieści lub dramatów.
37. Romans w literaturze „wysokiej” i popularnej. Omów sposoby funkcjonowania tego schematu fabularnego na podstawie wybranych utworów.
38. Przedstaw literackie portrety artystów i ich związek z ideologią czasów, analizując teksty z dwóch różnych epok.
39. Rola tytułu lub motta jako znaku literackiego służącego interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok.
40. Motywy chrześcijańskie i biblijne w twórczości J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa. Porównaj realizację motywu w wybranych utworach.
41. Przedstaw dwa lub trzy dzieła polskiej literatury współczesnej, które nominowałbyś do literackiej nagrody Nike.
42. Wykorzystanie tradycji literackiej w kreacji świata przedstawionego w literaturze fantasy. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
43. Porównaj funkcje różnego przedstawienia szkoły w literaturze XIX i XX wieku.
44. Literatura faktu jako współczesne zjawisko kulturowe. Omów problem, interpretując wybrane utwory.
45. Scharakteryzuj wartości etyczne bohaterów współczesnej prozy i poezji.
46. Od Sofoklesa do Mrożka. Przedstaw ewolucję dramatu, odwołując się do czterech reprezentatywnych przykładów.
47. Bohater zdeterminowany przez swoje otoczenie. Zanalizuj wpływ różnorodnych czynników na postawy bohaterów literackich różnych epok .
48. Świat jako teatr. Omów sposoby funkcjonowania toposu, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.
49. Język miłosny w poezji. Przedstaw zagadnienie, interpretując utwory wybranego autora.
50. Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów.
51. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. Omów jego funkcje, analizując wybrane przykłady.
52. Utopie i antyutopie w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych dziełach.
53. Doświadczenie nicości i absurdu w literaturze Młodej Polski i współczesnej. Porównaj wybrane przykłady..
54. Święty i świętość w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, porównując utwory z różnych epok.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
5
55. Okiem poety i reportera. Konflikty i cierpienia współczesnego świata w literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
56. Strategie narracyjne i sposoby opisu rzeczywistości w literaturze obozowej. Porównaj te zabiegi, analizując wybrane utwory literackie...
57. Światowa sława utworów Stanisława Lema. Analizując wybrane dzieła, omów przyczyny niezwyklej popularności jego powieści science-fiction.
58. Obrazy zaświatów w literaturze. Porównaj realizacje motywu w wybranych utworach różnych epok.
59. Reportaż jako gatunek z pogranicza literatury i publicystyki. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
60. Każda epoka ma swoją „Odę do młodości”. Porównaj utwory programowe różnych epok, interpretując wybrane teksty.
61. Satyra, kpina, żart… Omów różne funkcje komizmu, analizując wybrane utwory.
62. Sposoby opisywania i postrzegania natury. Zaprezentuj zagadnienie, interpretując utwory literackie z dwóch – trzech epok.
63. Obraz rodziny w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj funkcje i sposób portretowania, analizując wybrane utwory.
64. Literackie historie niedopowiedziane do końca. Omów funkcje takiego zabiegu w wybranych dziełach.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
6
ZWIĄZKI LITERATURY
Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
65. „Inni’ w literaturze i filmie. Omów problem, interpretując wybrane utwory.
66. Wielcy ludzie jako bohaterowie literatury, sztuki i filmu. Przedstaw różne sposoby prezentacji sylwetek wybitnych jednostek.
67. „Życie po życiu...” . Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze, sztuce i filmie.
68. Sztuka gotycka jako inspiracja dla literatury i kultury wieków późniejszych. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty kultury.
69. Estetyka brzydoty w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.
70. Baśniowe światy i ich bohaterowie w literaturze, filmie i sztuce różnych epok. Przedstaw funkcje wykorzystania elementów baśniowości w wybranych tekstach kultury.
71. Twórcy współczesnej literatury wobec kultury baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackich odniesienia i ich funkcje.
72. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów problem, odwołując się do przykładów literackich i filmowych.
73. Nawiązania do antyku w literaturze i kulturze epok późniejszych. Omów zagadnienie na podstawie analizowanych dzieł.
74. Obraz miasta jako odbicie świadomości człowieka. Prezentując zagadnienie, odwołaj się do utworów literackich, plastycznych i filmowych.
75. Motywy biblijne w literaturze, sztuce i filmie. Pokaż sposób ich wykorzystania na podstawie wybranych dzieł.
76. Film i literatura fantasy jako reinterpretacja tradycji kulturowej. Omów zjawisko, analizując wybrane dzieła.
77. Góry w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj wybrane przykłady, zwracając uwagę na sposób prezentacji motywu.
78. Mistrz i uczeń, pan i sługa… Porównaj literackie i filmowe kreacje pary bohaterów.
79. Melancholia jako temat inspirujący plastyków i literatów. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
80. Dramaty Szekspira i adaptacje filmowe lub teatralne jego dzieł jako studium różnych stron psychiki człowieka. Omów problem, interpretując wybrane utwory .
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
7
81. Czytanie listu. Przedstaw różne ujęcia i funkcje tego motywu w literaturze i malarstwie.
82. Wojna w literaturze i filmie. Porównaj wybrane obrazy literackie i filmowe, zwracając uwagę na sposób ich prezentacji.
83. Różne ujęcia motywu vanitas w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury.
84. Malarstwo holenderskie i flamandzkie źródłem inspiracji dla współczesnych twórców literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane przykłady.
85. Wskaż i porównaj różnorodne sposoby interpretacji historii w literaturze i malarstwie.
86. Obraz pielgrzyma i tułacza w literaturze i sztuce XIX wieku. Porównaj wybrane dzieła.
87. Fotografia w literaturze i filmie. Przedstaw realizacje i funkcje motywu, interpretując wybrane utwory.
88. Świat metafizyczny, tajemniczość i groza jako inspiracje literatury, sztuki i filmu. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane przykłady.
89. Artyści jako bohaterowie dzieł literackich i filmowych. Porównaj różne środki wyrazu służące kreowaniu bohaterów.
90. Realizm i naturalizm w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej różnych tekstów kultury.
91. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
92. Ekspresjonizm w literaturze , sztukach plastycznych lub filmie. Porównaj środki wyrazu w różnych tekstach kultury.
93. Symbolizm w sztukach plastycznych, literaturze i filmie . Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
94. Surrealizm w sztukach plastycznych i literaturze. Porównaj środki wyrazu w różnych tekstach kultury.
95. Symbolika wody – jej miejsce i funkcja w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw problem, interpretując wybrane przykłady .
96. Wędrówka w literaturze i kino drogi . Porównaj sposoby wykorzystania tego toposu przez różne dziedziny sztuki.
97. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj funkcje motywu w wybranych dziełach.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
8
98. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Omów, analizując różnorodne teksty.
99. Rola i funkcja prowokacji w dziele literackim, plastycznym lub filmowym.. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory.
100. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka współczesnego. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
101. Droga do wolności ze świata łagrów. Przedstaw problem na podstawie analizowanych przykładów literackich i filmowych.
102. Pacyfizm w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
103. Przedstaw wykorzystanie motywu labiryntu w literaturze, sztuce i filmie, interpretując odpowiednie przykłady.
104. Czy śmiech może być manifestacją wolności? Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe .
105. Jak żyć w mrocznym świecie pozornej równości? Omów sposoby ukazania tego problemu w literaturze i filmie.
106. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji ,,ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury. Uwzględnij kontekst historyczny i biograficzny.
107. Kulinaria w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj wybrane przykłady.
108. Na czym polega oryginalność twórczości Jacka Kaczmarskiego w polskiej kulturze współczesnej? Zanalizuj wybrane utwory.
109. Inspiracje malarstwem w literaturze. Omów wybrane przykłady.
110. Omów motywy pasyjne i ich funkcje w literaturze i sztuce wybranych epok.
111. Motyw samobójstwa w literaturze i filmie. Porównaj funkcje i sposób jego prezentacji, analizując wybrane dzieła.
112. Motywy maryjne w literaturze i sztuce różnych epok. Omów ich funkcje, interpretując wybrane teksty kultury.
113. Współczesność – epoka nadziei czy zwątpienia?. Odpowiedz na pytanie na podstawie analizowanych utworów literackich i innych tekstów kultury.
114. Literackie i malarskie obrazy powstania styczniowego. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.
115. Portrety kobiet w różnym wieku. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w literaturze i wybranych tekstach kultury.
116. Dokonaj analizy porównawczej twórczości Nikifora i Mirona Białoszewskiego, interpretując wybrane utwory obu artystów.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
9
117. Marc Chagall i Bruno Schulz – podobni czy różni? Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.
118. Różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze i filmie. Porównaj wybrane przykłady.
119. PRL w groteskowym ujęciu. Porównaj przykłady literackie i inne teksty kultury.
120. Motyw pór roku w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw jego różne realizacje, zwracając uwagę na specyfikę środków wyrazu.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
10
NAUKA O JĘZYKU
121. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do fraszek, aforyzmów lub tekstów kabaretowych.
122. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesów komunikacji. Zaprezentuj zagadnienie na wybranym materiale językowym.
123. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
124. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów jego funkcję na podstawie analizowanych tekstów.
125. Przedstaw odmiany komizmu słownego w tekstach piosenek lub w tekstach kabaretowych wybranych autorów.
126. Analizując środki stylistyczne, omów ich rolę w budowaniu nastroju tekstu literackiego.
127. Teksty grup hiphopowych jako językowy znak kultury pokolenia (np. odniesienie do Boga, świata, systemu wartości…). Zanalizuj dobór środków językowych i określ ich funkcje.
128. Oceń poprawność języka prasy współczesnej. Dokonaj klasyfikacji błędów pojawiających się w wybranych przez Ciebie czasopismach.
129. Od makaronizmów do e-maila. Zapożyczenia językowe - konieczność czy plaga? Zaprezentuj swoje stanowisko.
130. Przysłowia i aforyzmy (sentencje) w utworach literackich. Omów ich funkcje w tekście.
131. Eksperymenty językowe w polskiej poezji współczesnej. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
132. Eksperymenty językowe we współczesnym dramacie i prozie polskiej. Omów problem na podstawie analizowanych tekstów.
133. Omów funkcje kolokwializmów i wulgaryzmów we współczesnych tekstach literackich.
134. Jak mówili i pisali nasi przodkowie? Omów charakterystyczne cechy języka i stylu tekstów wybranej epoki.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
11
135. Stylizacja środowiskowa i jej funkcje w twórczości różnych autorów. Przedstaw, analizując wybrane utwory .
136. Stylizacja archaiczna i jej funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na podstawie analizowanych tekstów.
137. Gwara jako tworzywo różnych tekstów kultury (np. utworów literackich, tekstów piosenek itp.). Zanalizuj wybrane przykłady.
138. Oryginalność czy maniera stylistyczna? Scharakteryzuj i oceń styl twórców literatury barokowej na podstawie wybranych przykładów.
139. Język reklamy wczoraj i dziś. Porównaj wybrane przykłady z tekstów prasowych czasów PRL i współczesnych.
140. Nowomowa, czyli język władzy. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady (np. literatura, teksty prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne, programy kabaretowe...).
141. Pisma użytkowe (np. życiorys, kwestionariusz, testament) jako konteksty utworów poetyckich. Omów sposoby ich wykorzystania w wybranych wierszach.
142. Omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie fonetyki, słowotwórstwa i składni .
143. Nazwiska i nazwy znaczące w wybranych utworach literackich. Zanalizuj je słowotwórczo i znaczeniowo.
144. Określ funkcje zastosowania mowy niezależnej, zależnej i pozornie zależnej w wybranych utworach literackich.
145. Zanalizuj, jaką funkcję pełnią neologizmy i wyrazy nacechowane emocjonalnie w języku współczesnej młodzieży. W prezentacji wykorzystaj różnorodny materiał (np. przykłady z języka potocznego, teksty piosenek, artykuły z prasy młodzieżowej...).
146. Rola frazeologizmów w poezji współczesnej. Omów problem, analizując wybrane utwory.
147. Omów rolę środków językowych w kreowaniu groteskowych wizji świata w tekstach wybranego autora.
148. Scharakteryzuj i oceń pod względem poprawności formę językową kilkunastu nowych nazw sklepów, firm i instytucji w Twoim otoczeniu. Jakie tendencje przejawiają się obecnie w tej dziedzinie nazewnictwa?
149. Język instrukcji. Dokonaj analizy wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności.
150. Przedstaw język internautów i omów jego praktyczne zastosowanie.
TEMATY NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013
12
151. Omów sposoby realizowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, liryka apelu). Porównaj środki językowe służące oddziaływaniu na odbiorcę.
152. Scharakteryzuj poetykę aforyzmu na podstawie analizy „Myśli nieuczesanych” Stanisława Jerzego Leca lub epigramatów innych autorów.
153. Naśladowanie literatury przez literaturę, czyli parodia i pastisz. Omów cechy języka, analizując wybrane utwory.


Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
MATURA 2012/2013
LITERATURA
1. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych
przykładach literackich.
2. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka wpływająca na jego egzystencję. Omów na
przykładzie literatury XIX i XX wieku.
3. Odwieczna walka dobra ze złem. Zaprezentuj problem na podstawie wybranych utworów
literackich.
4. Bunt jako wyraz odwiecznego pragnienia wolności. Omów różne oblicza zbuntowanego
bohatera literackiego na wybranych przykładach.
5. Od realizmu do karykatury Polaka portret własny. Omów sposoby kreowania wizerunku
bohatera literackiego na przestrzeni epok.
6. Wpływ rodziny na kształtowanie jednostki. Zanalizuj celowo dobrane teksty literackie z
różnych epok.
7. Obraz powrotu w literaturze, omów różne jego wersje w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej. Uwzględnij właściwe konteksty.
8. Pieniądze - siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo?
Wpływ pieniądza na człowieka i jego życie ukazany przez pisarzy różnych epok.
Omów na wybranych przykładach.
9. Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie
różnych epok.
10. Obraz samotności w literaturze. Analizując celowo wybrane teksty, omów sposoby jego
prezentowania.
11. Obraz pracy w literaturze, Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do
pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.
12. Ucieczki bohaterów literackich - przed karą, przed sobą, przed rzeczywistością...
Omów obraz ucieczki w wybranych przez siebie utworach.
13. Literackie portrety matek różnych epok. Omów sposoby portretowania i pisania o nich.
Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
14. Obraz ojca w literaturze różnych epok literackich. Omów sposoby portretowania i pisania o
nim. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
15. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
16. Być poetą - nie tylko w rozumieniu romantyków. Omów temat na przykładzie utworów
romantycznych i współczesnych.
17. Człowiek i świat w wierszach polskich poetów noblistów. Omów problem, przywołując
wybrane przez siebie teksty.
18. Literackie świadectwa wadzenia się człowieka w Bogiem. Przedstaw problem na podstawie
utworów z różnych epok literackich.
19. Różne sposoby funkcjonowania motywu wsi w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych
przykładach.
20. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Zaprezentuj problem w
literaturze różnych epok.
21. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Oceń wybrane przez
siebie postacie literackie z punktu widzenia człowieka początku XXI wieku.
22. Literackie portrety" ludzi ze skazą". Na wybranych przykładach przedstaw swoje refleksje na
temat ułomności ludzkiej natury.
23. Codzienność jako źródło refleksji literackiej. Analizując celowo dobrane teksty, przedstaw
sposoby jej funkcjonowania w literaturze polskiej (i obcej).
24. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych
przykładach.
25. Zaprezentuj i oceń z perspektywy człowieka XXI wieku propozycje postaw moralnych w
twórczości dwóch wybranych autorów z różnych epok.
26. Przedstaw i zanalizuj tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze
związanej z wojną i okupacją.
27. "Docere ludens" w literaturze oświecenia. Omów na wybranych (co najmniej dwóch) tekstach
literatury powszechnej.
28. Przedstaw odwieczne zmagania dobra ze złem w oparciu o wybrane przykłady literatury
fantastycznej.
29. Spotkanie z Innym. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
30. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Określ jego charakter na podstawie
wybranych przykładów z literatury.
31. "Ja" w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej.
Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
32. Kobieta w podróży. Relacje XIX i XX wieczne. Przedstaw temat na podstawie wybranych
przykładów z literatury.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Autoportret - klucz do odczytanie twórczości pisarza i malarza. Omów, analizując po dwa
przykłady w wybranych przez siebie tekstach kultury.
2. "Biblia" w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
3. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach istotne
elementy różnicujące.
4. Historia źródłem natchnienie w literaturze i malarstwie. Dokonując analizy porównawczej obu
dzieł, omów artystyczne interpretacje w dziełach wybranych twórców (np. Orzeszkowej i
Grottgera; Sienkiewicza i Matejki; pisarzy II wojny światowej i Wróblewskiego; Hemingwaya
i Picasso lub innych).
5. Jak twórcy literatury i sztuki patrzą na przyrodę? Omów sposoby spojrzenia na przyrodę w
oparciu o wybrane przez siebie przykłady.
6. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje, odwołując
się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.
7. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych dzieł literackich i plastycznych.
8. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski.
Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
9. Analizując wybrane dzieło literackie i film, przedstaw funkcje motywu drogi w duchu
artystycznym.
10. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych
dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
11. Wojna i okupacja w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła XX wieku , omów sposoby
mówienia o nich.
12. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie ( na
wybranych przykładach).
13. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
14. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przez siebie teksty kultury, omów
wpływ kobiety na życie twórcy (poety, malarza, kompozytora).
15. Wieś w literaturze i jej malarskie wcielenia. Omów na wybranych przykładach.
16. Malarstwo, architektura i literatura - odbicie obowiązującego w danej epoce kanonu piękna.
Omów na wybranych przykładach.
17. Sceniczne interpretacje dramatów antycznych. Omów na wybranych przykładach.
18. Macierzyństwo - jego obraz i funkcje w literaturze, filmie, sztukach plastycznych. Omów na
wybranych przykładach.
19. Kreacja matki w literaturze i sztuce filmowej. Omów na wybranych przykładach.
20. Portret Madonny w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
21. Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i dzieł malarskich.
22. Socrealizm w języku, literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
23. Awangarda w teatrze polskim XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych
przykładów.
JĘZYK
1. Nazwiska i nazwy znaczące w literaturze. Określ ich funkcję i rolę.
2. Liryka barokowa. Dokonaj analizy ulubionych środków językowych poetów baroku na
wybranych przykładach.
3. Jaki obraz świata kreują współczesne reklamy? Wyjaśnij, dokonując analizy wybranych
tekstów różnych reklam.
4. Reklama jako wytwór współczesnej kultury. Omów cechy strukturalne i wartości artystyczne
reklam, w których wykorzystano materiał literacki (bohaterowie, język, stylizacja).
5. Wpływ literatury i filmu na współczesną frazeologię polską. Zanalizuj zgromadzony materiał i
scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
6. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej
tematyce).
7. Zapożyczenia językowe. Oceń ich przydatność we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
zgromadzonego materiału językowego).
8. Dokonaj analizy języka młodzieżowych zespołów muzycznych i tekstów ich piosenek.
Wyjaśnij zasadność doboru środków stylistycznych.
9. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w poezji współczesnej. Zaprezentuj problem w
oparciu o wybrane przykłady.
10. Określ właściwości języka i stylu wybranej epoki literackiej (na przykładzie dwóch
reprezentatywnych dla niej pisarzy).
11. Neologizmy, język nauki i techniki w wybranych tekstach fantastyczno-naukowych. Dokonaj
analizy przykładów i określ ich funkcję w utworze.
12. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).
13. Cechy języka wybranej grupy społecznej lub zawodowej. Przedstaw zagadnienia w oparciu o
zebrany przez siebie materiał językowy.
14. Istota i funkcja stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów
literackich.
15. Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych przedstaw
zjawisko i dokonaj oceny.
16. Funkcja stylizacji biblijnej w wybranych utworach literackich. Omów problem, odwołując się
do tekstów z różnych epok.
17. Język mieszkańców Twojej miejscowości. Omów zagadnienie, badając język różnych grup
pokoleniowych.
18. Rola frazeologizmów w poezji, np. Stanisława Barańczaka lub Wisławy Szymborskiej. Omów
problem, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Cechy języka przemówień sejmowych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i wypowiedzi polityków współczesnych.
8

1. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych
przykładach literackich.
2. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka wpływająca na jego egzystencję. Omów na
przykładzie literatury XIX i XX wieku.
3. Odwieczna walka dobra ze złem. Zaprezentuj problem na podstawie wybranych utworów
literackich.
4. Bunt jako wyraz odwiecznego pragnienia wolności. Omów różne oblicza zbuntowanego
bohatera literackiego na wybranych przykładach.
5. Od realizmu do karykatury Polaka portret własny. Omów sposoby kreowania wizerunku
bohatera literackiego na przestrzeni epok.
6. Wpływ rodziny na kształtowanie jednostki. Zanalizuj celowo dobrane teksty literackie z
różnych epok.
7. Obraz powrotu w literaturze, omów różne jego wersje w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej. Uwzględnij właściwe konteksty.
8. Pieniądze - siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo?
Wpływ pieniądza na człowieka i jego życie ukazany przez pisarzy różnych epok.
Omów na wybranych przykładach.
9. Nadzieja - towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie
różnych epok.
10. Obraz samotności w literaturze. Analizując celowo wybrane teksty, omów sposoby jego
prezentowania.
11. Obraz pracy w literaturze, Analizując wybrane przez siebie przykłady, omów stosunek do
pracy i wykonywanych obowiązków względem siebie i innych.
12. Ucieczki bohaterów literackich - przed karą, przed sobą, przed rzeczywistością...
Omów obraz ucieczki w wybranych przez siebie utworach.
13. Literackie portrety matek różnych epok. Omów sposoby portretowania i pisania o nich.
Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
14. Obraz ojca w literaturze różnych epok literackich. Omów sposoby portretowania i pisania o
nim. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
15. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
16. Być poetą - nie tylko w rozumieniu romantyków. Omów temat na przykładzie utworów
romantycznych i współczesnych.
17. Człowiek i świat w wierszach polskich poetów noblistów. Omów problem, przywołując
wybrane przez siebie teksty.
18. Literackie świadectwa wadzenia się człowieka w Bogiem. Przedstaw problem na podstawie
utworów z różnych epok literackich.
19. Różne sposoby funkcjonowania motywu wsi w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych
przykładach.
20. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Zaprezentuj problem w
literaturze różnych epok.
21. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Oceń wybrane przez
siebie postacie literackie z punktu widzenia człowieka początku XXI wieku.
22. Literackie portrety" ludzi ze skazą". Na wybranych przykładach przedstaw swoje refleksje na
temat ułomności ludzkiej natury.
23. Codzienność jako źródło refleksji literackiej. Analizując celowo dobrane teksty, przedstaw
sposoby jej funkcjonowania w literaturze polskiej (i obcej).
24. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych
przykładach.
25. Zaprezentuj i oceń z perspektywy człowieka XXI wieku propozycje postaw moralnych w
twórczości dwóch wybranych autorów z różnych epok.
26. Przedstaw i zanalizuj tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze
związanej z wojną i okupacją.
27. "Docere ludens" w literaturze oświecenia. Omów na wybranych (co najmniej dwóch) tekstach
literatury powszechnej.
28. Przedstaw odwieczne zmagania dobra ze złem w oparciu o wybrane przykłady literatury
fantastycznej.
29. Spotkanie z Innym. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
30. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Określ jego charakter na podstawie
wybranych przykładów z literatury.
31. "Ja" w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej.
Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
32. Kobieta w podróży. Relacje XIX i XX wieczne. Przedstaw temat na podstawie wybranych
przykładów z literatury.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Autoportret - klucz do odczytanie twórczości pisarza i malarza. Omów, analizując po dwa
przykłady w wybranych przez siebie tekstach kultury.
2. "Biblia" w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
3. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach istotne
elementy różnicujące.
4. Historia źródłem natchnienie w literaturze i malarstwie. Dokonując analizy porównawczej obu
dzieł, omów artystyczne interpretacje w dziełach wybranych twórców (np. Orzeszkowej i
Grottgera; Sienkiewicza i Matejki; pisarzy II wojny światowej i Wróblewskiego; Hemingwaya
i Picasso lub innych).
5. Jak twórcy literatury i sztuki patrzą na przyrodę? Omów sposoby spojrzenia na przyrodę w
oparciu o wybrane przez siebie przykłady.
6. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje, odwołując
się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.
7. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych dzieł literackich i plastycznych.
8. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski.
Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
9. Analizując wybrane dzieło literackie i film, przedstaw funkcje motywu drogi w duchu
artystycznym.
10. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych
dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
11. Wojna i okupacja w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła XX wieku , omów sposoby
mówienia o nich.
12. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie ( na
wybranych przykładach).
13. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
14. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane przez siebie teksty kultury, omów
wpływ kobiety na życie twórcy (poety, malarza, kompozytora).
15. Wieś w literaturze i jej malarskie wcielenia. Omów na wybranych przykładach.
16. Malarstwo, architektura i literatura - odbicie obowiązującego w danej epoce kanonu piękna.
Omów na wybranych przykładach.
17. Sceniczne interpretacje dramatów antycznych. Omów na wybranych przykładach.
18. Macierzyństwo - jego obraz i funkcje w literaturze, filmie, sztukach plastycznych. Omów na
wybranych przykładach.
19. Kreacja matki w literaturze i sztuce filmowej. Omów na wybranych przykładach.
20. Portret Madonny w literaturze i sztukach plastycznych. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
21. Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i dzieł malarskich.
22. Socrealizm w języku, literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
23. Awangarda w teatrze polskim XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych
przykładów.
JĘZYK
1. Nazwiska i nazwy znaczące w literaturze. Określ ich funkcję i rolę.
2. Liryka barokowa. Dokonaj analizy ulubionych środków językowych poetów baroku na
wybranych przykładach.
3. Jaki obraz świata kreują współczesne reklamy? Wyjaśnij, dokonując analizy wybranych
tekstów różnych reklam.
4. Reklama jako wytwór współczesnej kultury. Omów cechy strukturalne i wartości artystyczne
reklam, w których wykorzystano materiał literacki (bohaterowie, język, stylizacja).
5. Wpływ literatury i filmu na współczesną frazeologię polską. Zanalizuj zgromadzony materiał i
scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
6. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej
tematyce).
7. Zapożyczenia językowe. Oceń ich przydatność we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
zgromadzonego materiału językowego).
8. Dokonaj analizy języka młodzieżowych zespołów muzycznych i tekstów ich piosenek.
Wyjaśnij zasadność doboru środków stylistycznych.
9. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w poezji współczesnej. Zaprezentuj problem w
oparciu o wybrane przykłady.
10. Określ właściwości języka i stylu wybranej epoki literackiej (na przykładzie dwóch
reprezentatywnych dla niej pisarzy).
11. Neologizmy, język nauki i techniki w wybranych tekstach fantastyczno-naukowych. Dokonaj
analizy przykładów i określ ich funkcję w utworze.
12. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).
13. Cechy języka wybranej grupy społecznej lub zawodowej. Przedstaw zagadnienia w oparciu o
zebrany przez siebie materiał językowy.
14. Istota i funkcja stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów
literackich.
15. Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych przedstaw
zjawisko i dokonaj oceny.
16. Funkcja stylizacji biblijnej w wybranych utworach literackich. Omów problem, odwołując się
do tekstów z różnych epok.
17. Język mieszkańców Twojej miejscowości. Omów zagadnienie, badając język różnych grup
pokoleniowych.
18. Rola frazeologizmów w poezji, np. Stanisława Barańczaka lub Wisławy Szymborskiej. Omów
problem, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Cechy języka przemówień sejmowych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych
tekstów literackich i wypowiedzi polityków współczesnych.

 
Prezentacja maturalne
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Prezentacja maturalne - Jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia sukcesu. Mamy opracowaną całą koncepcję naszej pracy. Nadszedł czas, aby nasze myśli zapisać poprawną i piękną polszczyzną. Jeśli sprawnie posługujemy się językiem polskim, możemy otrzymać 20 punktów: za styl - 5, język - 12, za ortografię - 3. Wypracowanie powinno mieć minimum 250 słów, czyli około dwóch kartek papieru formatu A4. Tylko wtedy możemy otrzymać punkty za język, styl, ortografię i kompozycję.

 
Przykładowe prezentacje maturalne
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Przykładowe prezentacje maturalne - Nie ma co się oszukiwać, podstawą świetnej prezentacji maturalnej jest merytoryczne przygotowanie do tematu. Gdy materiał jest już opanowany należy spróbować odpowiedzieć sobie na 3 ważne pytania: CO, KTO I JAK?. Musisz określić najistotniejsze punkty Twojego wystąpienia, wokół których zbudujesz całą prezentację. Nie przesadzaj z ilością wątków, bo żaden z nich nie zostanie zapamiętany i należycie omówiony. Lepiej dokładnie omówić 3-5 zagadnień niż pobieżnie 10

 
Prace maturalne 2013
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Prace maturalne 2013 - przy ocenie uczniowskich prac pisemnych nauczyciel nie powinien kierować się sztywnym kryterium ilościowym ani jakościowym. Odstępstwa w zakresie pisowni ó-u, rz-ż, ch-h należy uznać za błąd ortograficzny pierwszego stopnia, ale mniej rygorystycznie (jako błędy ortograficzne drugorzędne) trzeba potraktować błędy w zapisie wyrazów rzadko stosowanych, o niskiej frekwencji w języku potocznym (np.: wataha, Boh – nazwa rzeki, bachmat, kurhan). Za jeden błąd ortograficzny postanowiono przyjąć kilkukrotne popełnianie przez ucznia błędu w tym samym wyrazie, a także powtarzanie tego samego błędu w zapisie wyrazów należących do tej samej rodziny (np. !kturzy, !niekturzy). Błędy w zakresie poprawnej pisowni popełnione przez ucznia w cytatach należy traktować jako błędy ortograficzne, a nie jako błędy rzeczowe. Popełnianie przez ucznia błędu ortograficznego w wyrazie, który we wcześniejszych lub późniejszych fragmentach tekstu został przez niego zapisany poprawnie, uznać należy za błąd graficzny, a nie ortograficzny.

 

 
Praca maturalna 2013
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Praca maturalna 2013 – w swojej pracy maturalnej zwróć szczególną uwagę na Styl tekstu (mówionego lub pisanego) to jego językowy kształt, sposób, w jaki został on utworzony (wypowiedziany lub napisany) za pomocą środków językowych, wybranych spośród wszystkich elementów występujących w języku. Wybór środków językowych wyrazów, związków frazeologicznych, konstrukcji składniowych, a w pewnej mierze także form fleksyjnych.

 
Prezentacje maturalne 2013
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Prezentacje maturalne 2013 – Wystąpienie, tak jak dobry film, powinno mieć przykuwający uwagę początek, harmonijny środek oraz zapadające w pamięć zakończenie. Zacznij prowokującym zdaniem, anegdotą lub ciekawostką audiowizualną, która przebudzi komisję i zachęci do słuchania. Główną część wystąpienia podziel na 3-5 bloków tematycznych. Powiedz o czym będziesz po kolei mówił. Podsumowuj każdą część jednym zdaniem. Przechodź płynnie od jednej części do drugiej jakbyś prowadził program śniadaniowy w TV. Staraj się łączyć wiedzę i fakty z własnymi odczuciami. Wzbogacaj prezentację o ciekawe cytaty, zestawienia podobieństw i kontrastów lub odwołania do kultury masowej (znany film, spektakl, itp.). Na koniec odnieś się wizualnie lub słownie do początku wystąpienia lub zakończ dowcipną puentą.

 
Prezentacja maturalna 2013
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Prezentacja maturalna 2013 – Przed rozpoczęciem pisania pracy musimy zgromadzić informacje, które będą stanowiły treść wypracowania. Gdzie je znaleźć? Po pierwsze, w dołączonych tekstach, to oczywiste. Po drugie, w zasobach naszej wiedzy. Wiele informacji potrzebnych do napisania wypracowania uzyskasz, jeśli będzie szukał w tekście odpowiedzi na następujące pytania: KTO? CO? JAK? DLACZEGO? KIEDY? GDZIE?

 
Darmowe prace maturalna
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Darmowe prace maturalna - W niektórych tematach pracy maturalnej pojawia się wskazówka interpretacyjna, która informuje nas, na czym powinniśmy skupić naszą uwagę i jaką drogą podążać, aby przedstawić główne zagadnienie, zwróć na to szczególną uwagę przy darmowej pracy maturalnej

 
Darmowa prezentacja maturalna
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Darmowa prezentacja maturalna - ZAGADNIENIE informuje nas o zasadniczym problemie, którym mamy się zajmować. Wszystkie nasze wysiłki muszą prowadzić do przedstawienia tego właśnie zagadnienia. Zawsze, ale to zawsze, w zakończeniu swojej pracy musisz przedstawić wnioski dotyczące zagadnienia. Tylko takie podsumowanie będzie punktowane!

 
Gotowa praca maturalna
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Gotowa praca maturalna – Temat pracy maturalnej wymaga pełnego zrozumienia, gdyż w nim jest zawarta najważniejsza wskazówka (idea), według której należy budować swoją wypowiedź. Poprawne odczytanie tematu decyduje o tym, czy nasza matura pisemna zakończy się sukcesem. W temacie znajduje się klucz odpowiedzi. Jeśli dobrze odczytasz temat, odgadniesz, jak wygląda model odpowiedzi. Aby zdać maturę ustną musisz dokładnie zrozumieć temat wybranej pracy maturalnej.

 
Gotowe prezentacje maturalne
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Gotowe prezentacje maturalne – Nie masz czasu na przygotowanie własnej prezentacji? Lub nie jesteś orłem? Napisz do nas a pomożemy, posiadamy mnóstwo gotowych prac maturalnych z polskiego, każda unikalna i wyjątkowa. Skorzystaj z gotowego wzoru.

 
Zjawisko kultury masowej
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Zjawisko kultury masowej - Kultura masowa jest pojęciem o niezwykle szerokim, podlegającym stałym przemianom obszarze znaczeniowym. Jako komponent nadrzędnej kategorii kultury wyodrębniła się i kształtowała swoje dzisiejsze oblicze w toku XIX i XX wieku, pod wpływem dziejowych procesów związanych z demokratyzacją ustrojów politycznych, rozwojem kapitalistycznych form i pojęć w gospodarce oraz ekspansją tzw. środków masowego przekazu.

 
Utwory muzyczne
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Utwory muzyczne - Korzystając z innych form przekazu i wielu możliwości interpretacji dzieła literackiego, twórcy, wykonawcy i kompozytorzy muzyczni oddają zupełnie inną głębię, ubierając słowa w nuty nadają nowy charakter, stwarzają wyjątkowy klimat podkreślając doskonałość pierwotnego utworu. Fascynacja twórczością wielkich poetów, pięknem języka ich tekstów, stawała się powodem rozwoju poezji śpiewanej, utworów muzycznych inspirowanych literaturą. Utwory te przyodziane w niebanalną, przykuwającą uwagę, oddającą nastrój prezentowanej treści, muzykę, wykonywane przeważnie w kameralnych warunkach, sprzyjającym wsłuchaniu się i kontemplacji utworu, znalazły swych wielu przedstawicieli.

 
Świat
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Świat - Ludzie od zarania dziejów wierzyli, że ich pobyt na ziemi nie jest jedyną i ostateczną formą egzystencji. Ufali, że jest gdzieś furtka prowadząca w nikomu nieznane, tajemnicze miejsca – inne światy. Poszukiwanie innych światów często bywa zwykłą podróżą, czyli przemieszczaniem się bohatera w określonym celu. Tym celem może być zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych miejsc, ludzi, rzeczy. Nie zawsze jednak celem było przedstawienie zwykłej przygody, ale ukazanie głębszego znaczenia, znaczenia symbolicznego, metaforycznego.

 
Sport
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Sport - Sport jest inspiracją dla wielu twórców. Temat sportu jest ponadczasowy i odwieczny. Sport, jak podaje definicja encyklopedyczna to forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych.

 

 
Mroczna strona
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Mroczna strona - Człowiek jest istotą złożoną, pełną tajemnic i zaskakującą. Człowiek jest także istotą niedoskonałą, ułomną i pełną słabości. Poza dobrem, potrafi wyrządzić zło, a mianowicie ranić, powodować cierpienie, mordować. Jest również zmienny i skryty, bywa, że na zewnątrz jest uśmiechnięty i radosny, a w myślach cierpi bądź planuje skrzywdzenie lub zabicie kogoś. Dlatego poznanie złożoności psychiki człowieka jest niezwykle trudne. Wszyscy, niezależnie od profesji i celu swoich badań nad człowiekiem, odnajdywali w nim dwie podstawowe natury. Jedna z nich była dobra, postępowała szlachetnie i dążyła do zaprowadzenia na świecie ładu i pokoju. Druga natomiast przerażała swoim okrucieństwem i umiłowaniem zła i niegodziwości.

 
Motyw Żyda
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Żyda - Żydzi w wieku XIX stanowili kilkanaście procent ogółu polskiego społeczeństwa. Szowinistyczny mit głosi, że sprytnie skupili w swoich rękach handel i bankowość, a także rozpijali polskich chłopów. W rzeczywistości obowiązywał ich Polsce odwieczny, oficjalny zakaz posiadania i uprawiania ziemi. Żydzi, do wieków zakorzenieni w polskiej kulturze, stali się stałym elementem jednak jak widać nigdy nie mieli takich samych praw. Dziedzinami, w których mogli się realizować, były kupiectwo i rzemiosło. Odrębności kulturowe skonsolidowały Żydów, czego konsekwencja stało się niezwykłe zorganizowanie tej mniejszości.

 
Motyw żołnierza
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw żołnierza - Żołnierz jako obywatel stojący na straży ojczyzny, broniący jej granic, czuwający nad bezpieczeństwem, spełnia zaszczytną funkcję. Staje się narodowym stróżem porządku, wzorem godnym naśladowania. Motyw żołnierza pojawia się w literaturze bardzo często. Podejmują go ci twórcy, którzy za główny cel obierają dbanie o dobro własnego kraju

 
Motyw zwierząt
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zwierząt - Zwierzęta jako element ludzkiego życia wielokrotnie stawały się także bohaterami literatury; koty, psy, konie i wiele innych często towarzyszyły ludzkim postaciom i stanowiły nieodłączną część fabuły. Bogata twórczość literacka przez wieki kreowała różne typy bohaterów: kobiety, mężczyzn, dzieci, elementy świata przyrody, w tym również zwierzęta wysuwały się na plan pierwszy.

 
Motyw zemsty
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zemsty - Zemsta jest bowiem własnoręcznym wymierzeniem sprawiedliwości w imię honoru– często czynem moralnie złym. Temat zemsty jest szczególnie emocjonujący, zmusza do moralnej oceny czynów i postaw, wprowadza dylemat - czy człowiek ma prawo do odpłacania złem za zło. Motyw ten pojawia się także w kontekście sprawiedliwości wymierzanej ręką boską – kary Boga (czy bogów w mitologiach) za występki i sprzeciwianie się woli boskiej

 
Motyw zdrady
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zdrady - Zdrada towarzyszy człowiekowi od zawsze. Można wręcz powiedzieć, że jest jednym z naszych niezbywalnych doświadczeń życiowych. Trudno byłoby, chyba, znaleźć człowieka, który przynajmniej w pewnym stopniu nie doświadczyłby jej na własnej skórze - nielojalny kolega, niewierny chłopak, bądź dziewczyna, współpracownik, który za naszymi plecami knuł intrygi wymierzone przeciw nam. Zdrada jest czynem haniebnym, który powoduje utratę zaufania drugiej osoby, cierpienie...

 
Motyw zbrodni i kary
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zbrodni i kary - Zbrodnia i kara ma archetypiczny wymiar i pojawia się w kulturze każdej epoki. Od początku istnienia ludzkości człowiek dopuszczał się złych czynów. Różne były tego przyczyny np. żądza władzy, pieniądza, miłości i związku, sławy. Ludzie planowali w ten sposób drogę kariery, ale też często popełniali błędy w afekcie. Warto skupić się więc nad motywacją.

 
Motyw zbrodni
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zbrodni - Zbrodnia jest wyjątkowym aktem przemocy wobec drugiego człowieka. Przestępcy często kierują się własnymi ambicjami, które zazwyczaj okazują się chore. Łączą się jednak z wyborem własnej drogi życiowej. Bohaterowie literaccy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie doświadczą ich zaraz po dokonaniu zbrodni. Są to wyrzuty sumienia, wizje, utrata sensu własnego życia, a przede wszystkim kara, jako nieodzowny element zadość uczynienia, zgodnie z mottem Arystotelesa: ,,Zbrodnia to świadectwo wystawione sobie”.

 
Motyw zaświatów
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw zaświatów - Zaświaty mają charakter wieczny niezniszczalny (Raj) i zniszczalny ( boskie lata w mitologii indyjskiej). Krainy zaświatów mają swoje granice przestrzenne i można je opisać i nadać konkretne cechy. Ich opis często jest symboliczny jednakże bogaty w szczegóły topograficzne lub w opisy funkcjonalności krainy. Zaświaty o cechach wzorowanych na realnych obszarach geograficznych określane są jako krainy mityczne (np. miasta, ogrody osady). Zaświaty, gdzie w opisie kładzie się nacisk na funkcjonalność krainy, są pojmowane jako stan a nie jako miejsce.

 
Motyw władcy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw władcy - Władca to zawsze najważniejsza figura danego kraju, jest ponadto symbolem potęgi, siły, władzy, doskonałości. Władca to człowiek który sprawuje władzę polityczną, monarcha, panujący. Władzę zwykliśmy kojarzyć z potęgą, możliwością podejmowania własnych decyzji, bogactwem, możliwością wpływania na losy narodów, na losy świata. Władca to ktoś potężny, ten kto ma władzę może uczynić wiele dobrego, ale może też działać w imię zła. Władca to częsty motyw literacki, a pragnienie władzy napędza mechanizm zbrodni jest jednym z ważniejszych bodźców działania.

 
Motyw wsi
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw wsi - Pisząc o wsi w centrum uwagi stawiano życie ziemiaństwa lub położenie chłopów – naturze tych ostatnich, ich mentalności i emocjom, stosunkowi do ziemi i obyczajom. Dlatego motyw ten jest inspiracją i natchnieniem dla wielu twórców. Obrazy wsi poddawano rozlicznym arkadyjskim stylizacjom, widziano w niej nieraz wręcz magiczną krainę odwiecznego ładu, spokoju i szczęśliwości, życia zgodnego z rytmem natury, kontrastowo zestawianego z życiem w mieście.

 
Motyw wojny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw wojny - Wojna - to słowo brzmiące złowieszczo, niesie ze sobą same negatywne myśli. Kojarzy się ze złem, cierpieniem, śmiercią tysięcy niewinnych ofiar, a także chaosem, zniszczeniem, katastrofą. Literatura od zawsze reagowała na wojnę i przynosiła bardzo różne jej obrazy. Czasem pisano o wspaniałych bitwach, walecznym zgiełku, bohaterskich czynach całych wojsk, niekiedy o heroicznych dokonaniach jednego wojownika. Czasem utwory były wielką gloryfikacją czynu wojennego, jednak znacznie częściej brzmiały głosy sprzeciwu wobec wojny i skargi na jej okrucieństwo. Wojna jest jedną z największych tragedii, jaka może dotknąć każdego z nas. Zawsze niesie za sobą wielkie cierpienie, głód i śmierć. Powoduje nieodwracalne zmiany w psychice człowieka. Wojny prowadzone są od zawsze: ludzie walczyli o swoje terytorium, wodę czy jedzenie. W literaturze ukazywane są przyczyny, przebieg i skutki wojen.

 
Motyw winy i kary
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw winy i kary - Istnieją różne nazwy pojęć winy i kary. Według słownika winą nazywamy: „Wykroczenie, występek, grzech, przyczynienie się do czegoś złego. Jednocześnie możemy pojmować, jako odpowiedzialność za dany czyn. Karą natomiast jest to: ”środek represyjny lub wychowawczy stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub naruszyły normalny moralne bądź obyczajowe”. W naszych głowach, bowiem powstaje owe pytanie:, co namawia nas do popełnienia zbrodni? Dlaczego dokonując negatywnych wyborów lub postępków nie radzimy sobie z ich skutkami? W duszy każdego człeka od staczał się problem walki dobra i zła. Grzech i jej konsekwencja są rezultatem posiadania przez człowieka wolnej woli.

 
Motyw wierności
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw wierności - Mówiąc o wierności, mamy na myśli oddanie i przywiązanie. Bohaterowie są wierni Bogu, władcy, miłości czy też głoszonym przez siebie ideą. Dla tych czynników gotowi są poświęcić wszystko, zarówno swoje marzenia i pragnienia, jak i swoje życie. Potrafią oni zrezygnować ze wszystkiego co posiadają i pokonać wszystkie przeciwności losu ,jakie staną im na drodze. Wszystko po to, by osiągnąć zamierzony cel.

 
Motyw wędrówki, motyw podróży
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw wędrówki, motyw podróży - Odwieczne istnienie motywu wędrówki w ludzkich opowieściach łączy kultury wielu narodów. Temat drogi i wędrowania fascynował pisarzy pod każdą szerokością geograficzną – utwory wszystkich epok zawierają motywy przemiany, towarzyszącej wędrówce. Człowiek postrzegany jest jako przybysz, to znaczy jako ktoś na zawsze nietutejszy, ktoś zasadniczo nie na swoim miejscu, poszukujący swego celu w życiu. Wędrówka to inaczej przemieszczenie się pod względem fizycznym oraz duchowym, przeważnie mające długi okres trwania. Udając się w podróż do innych krajów poznajemy nowe zwyczaje i poglądy, ogólnie poznajmy świat i nabywamy nowe doświadczenia, które na pewno nam się w przyszłości przydadzą.

 
Motyw wampira
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw wampira - możemy mówić, że wampir to krwiopijca, np. polityk, chlebodawca. Po drugie wampir to kobieta o fascynującej urodzie, tajemnicza i niebezpieczna, zwana często femme-fatale. Wampiry to również strupieszałe prawa i przeżyte poglądy. Wampir niesie w sobie wiele znaczeń.

 
Motyw używek
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw używek – to produkty spożywcze działające pobudzająco na organizm ludzki. Najbardziej znanymi i szkodliwymi używkami są narkotyki. Znalezienie odpowiedniej nazwy dla zjawiska narkomanii, które jak pokazuje życie, potrafi rozprzestrzeniać się z niewiarygodną wprost szybkością, nie jest sprawą prostą. Do dnia dzisiejszego nie ma zgodności w tym względzie, chociaż próby znalezienia określenia, w miarę uniwersalnego, mają już dość odległą historię

 
Motyw utopii
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw utopii - Poprzez utopię najczęściej rozumiemy idealne państwo ze wzorowymi stosunkami społecznymi, politycznymi, rozkwitającą gospodarką, ładem religijnym, doskonałą oświatą, systemem prawa, powszechną kulturą. Podobne państwa to krainy, których w rzeczywistości nie ma, ale pisarze zawsze umieli je gdzieś umieścić - jeśli nie na mapie, to na nieodkrytym jeszcze lądzie, wyspie lub po prostu w nieokreślonej przestrzeni.

 
Motyw teatru
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw teatru - To, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy zależy od innych ludzi, okoliczności, naszych celów. Dla jednych udawanie nigdy się nie kończy, życie traktują jak grę, dla innych potrzeba autentyczności jest tak ważna, że aż przesadzają w trosce, by nie zachowywać się sztucznie. Nie ma jednak wątpliwości, że teatr to coś, z czym stykamy się na co dzień. Teatr także często gości w dziełach literackich, a aktorzy, środowisko teatralne to bardzo ciekawi i atrakcyjni bohaterowie literaccy.

 
Motyw Tatr, Tatry
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Tatr - Tatry – maleńki skrawek Polski – nikomu w kraju nie są obojętne. Każdy albo tu był, albo chciałby być. Mało jest takich miejsc, które do tego stopnia co Tatry rozpalałyby namiętności, wywoływały dyskusje i spory, budziły kontrowersje. Piękne, majestatyczne – a jednocześnie groźne i nieokiełznane. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że nie istnieje na świecie pasmo górskie (czy inny twór przyrody), które było inspiracją tylu dzieł sztuki (muzycznych, literackich, plastycznych) oraz odegrało tak poważną rolę polityczną i społeczną.

 
Motyw tańca
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw tańca - taniec oznacza m.in. układ ruchu ciała, oraz gestów wykonywane w takt grającej muzyki. I choć brzmi to dość banalnie, to wizualnie niejednokrotnie jest pięknym widowiskiem. Taniec zajmuje niezwykle ważne miejsce we wszystkich kręgach kulturowych i można zaryzykować stwierdzenie, że towarzyszy człowiekowi od zawsze. Przybiera różne formy, a każda z nich olśniewa widzów na swój sposób. Pełni on wielorakie funkcje w środowisku od propagowania tradycji za pomocą tańców ludowych, po spędzanie czasu na wykonywaniu tańca nowoczesnego w hali.

 
Motyw śmierci
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw śmierci - Człowiek od dawna zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę jest śmierć? Nigdy, jednak, nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pisanie o śmierci jest trudne i przerażające. Być może spowodowane jest to tym, że śmierć czeka każdego bez względu na pochodzenie i stan posiadania. Jest po prostu nieuchronna.

Faktem jest, że należy ją traktować jako jednorazowe doświadczenie podobnie jak narodziny. I jedno i drugie przeżywamy tylko raz.

Sam temat śmierci rozważany jest na płaszczyźnie różnych dziedzin nauki, także w kategoriach moralnych i każda z tych dziedzin tworzy własną teorię. Jest ona w przeróżny sposób ukazywana i ilustrowana w literaturze i sztuce. Pojawia się w odmiennych kontekstach, jest często subiektywnie odbierana i oceniana. Może ona być wybawieniem a może być i katastrofą.

 
Motyw szlachty
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw szlachty - Szlachta to wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.

 
Motyw szkoły
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw szkoły - Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Szkoła z reguły stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących obraz świata i charakter człowieka, powraca zatem w obrazach dzieciństwa, wczesnej młodości.

 
Motyw szczęścia
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw szczęścia - Człowiek od zarania dziejów zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę sprawia mu radość. Szczęście jest pojęciem względnym, bowiem to co jednemu daje radość i spełnienie w życiu, drugiemu wydaje się bezcelowe, nijakie i odwrotnie. Dla jednych szczęściem może być miłość, dla innych dostatek rozrywek i zbytków, a dla innych jeszcze szczęściem jest to, aby nie musieć martwić się o kolejny dzień, dach nad głową czy o wyżywienie rodziny. Jak różne są pojęcia szczęścia, tak różne są sposoby jego realizacji.

 
Motyw szatana
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw szatana - motyw diabła, zwany także szatanem, belzebubem, antychrystem... Postać ta, przedstawiona w Piśmie Świętym dość tajemniczo, skłaniała twórców do poszukiwania o niej własnej prawdy. Kim rzeczywiście jest ów zły duch i jaka jest jego natura? W potocznym rozumieniu szatan postrzegany jest jako sprawca wszelkiego zła, kusiciel ludzi, ojciec grzeszników. Siedzibą jego jest piekło. Wielki Pan piekieł znalazł swe miejsce w literaturze i sztuce światowej. Wokół niego narosło wiele mitów i legend.

 
Motyw szaleńców
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw szaleńców - szaleństwo to zespół urojeń, niepokoje myśli, spostrzegania, uczuć, omamy, widzenia, wizje, Szaleństwo powoduje trudności kontaktów międzyludzkich (opętani zostają wyalienowani, opuszczeni, samotni), często szaleńcami zostają osoby pozbawione wolności, uczuć. W szaleńcu zachodzą diametralne zmiany to co dla jednych zdawało się anormalne, wykraczające poza granice zdrowego rozsądku, dla innych było zgodne z kulturą, obyczajami, czy okoliczności, w których się znaleźli.

 
Motyw stroju
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw stroju - Zacznę od słowa szata, jest to innymi słowy ubiór, to w cym jesteśmy, na co dzień ubrani na przykład w taki dzień jak dziś. Natomiast Nagość to przeciwieństwo wcześniej omawianego słowa. To zdecydowany brak owej szaty. Słownikowo nagość oznacza to stan człowieka pozbawionego odzieży. Nagość i szaty fascynowały wielu twórców. Jednak jej znaczenie zmieniało się w zależności od wartości dominujących w danej epoce.

 

 
Motyw starości
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw starości - Przemijanie to nieodłączna część ludzkiego losu. Rodzimy się, dorastamy, korzystamy w kwiecie wieku z pełni sił witalnych i umysłowych, a następnie zaczynamy się starzeć. Mimo iż lost taki może się wydawać niesprawiedliwy – jest nieuchronny. Wielu ludzi obawia się tego okresu – samotności, zniedołężnienia, braku oparcia w innych, niektórzy wierzą, że dopiero w późnym wieku uda im się odpocząć po przepracowanym życiu, spełnić w końcu swoje marzenia. Motyw starości jako element człowieczej egzystencji, niejednokrotnie ukazywany jest w literaturze

 
Motyw snu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw snu – Sen to po prostu codzienną czynność fizjologiczną człowieka, odnowieniem sił podczas nocnego wypoczynku. O wiele bardziej fascynująca jest jednak inna sfera snu – śnienie. Marzenie senne, które rozwija się z udziałem śpiącego, bywa często tak przekonujące, że nie potrafimy oddzielić jawy od snu.

 
Motyw sarmatyzmu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw sarmatyzmu - Sarmatyzm - polska kultura szlachecka, która rozpoczęła się pod koniec XVI w. zaznaczając się w sferze światopoglądu, kultury, sztuki i obyczaju. Szlachta Rzeczypo­spolitej Obojga Narodów wywodziła swe pochodzenie od starożytnego plemienia Sarmatów, zamieszkującego tereny wschodniej Europy. Sarmatyzm ukształtował się w pełni w XVII wieku.

Główne jego składniki to: przekonanie o szczególnej roli szlachty w historii, duma ze swobód szlacheckich, konser­watyzm stanowy, kult antyku i łaciny, religijność, wzorzec Polaka-katolika, ideał ryce­rza chrześcijanina, niechęć do obcych np. obcych narodowo, czy chęć wskrzeszenia w narodzie minionych cnót.

 
Motyw samotności
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw samotności - Samotność – zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Zjawisko mające oddźwięk negatywny. Pisarze, poeci często w swych utworach podejmują temat samotności. Samotność to nie tylko odizolowanie od ludzi, czasem można być samotnym wśród ludzi, ten, kto jest samotny jest czasami dla ludzi obcy, inny, nie jest im potrzebny, zostaje przez nich odtrącony.

 

 
Motyw samobójstwa
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw samobójstwa - Samobójstwo to jeden z najtragiczniejszych rodzajów śmierci człowieka. To śmierć zadana samemu sobie. Śmierć samobójcza może mieć różne przyczyny: ekonomiczne, społeczne, obyczajowe, polityczne, egzystencjalne, osobiste itp.

 

 
Motyw sądu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw sądu - Człowiek jest odpowiedzialny za swe czyny, które nie zawsze pozostają w zgodzie z powszechnie akceptowanymi systemami wartości, zasadami współżycia międzyludzkiego, mogą mieć negatywne następstwa. Rzeczą sądu jest owe czyny ocenić, niezależna władza sądownicza pozostaje podstawą każdego demokratycznego ustroju, ładu społecznego.

 

 

 
Motyw rycerza
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw rycerza - Rycerz jako obywatel stojący na straży ojczyzny, broniący jej granic, czuwający nad bezpieczeństwem, spełnia zaszczytną funkcję. Staje się narodowym stróżem porządku, wzorem godnym naśladowania. Motyw rycerza pojawia się w literaturze bardzo często. Podejmują go ci twórcy, którzy za główny cel obierają dbanie o dobro własnego kraju .

 

 
Motyw rozstania
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw rozstania - Rozstanie towarzyszy życiu człowieka od zarania dziejów. Jest nieodłącznym towarzyszem miłości. Literatura prezentuje wiele ujęć rozstań i pożegnań. Są one mniej lub bardziej dramatyczne, jednak każde pożegnanie w życiu człowieka jest niezwykle przykrym wydarzeniem. Prowadzi do wielu wylanych łez. Utrata miłości bliskiej osoby wiąże się
z cierpieniem. Gdy kochamy, chcemy, by obiekt naszej miłości przebywał obok. Jednak czasami jest to zupełnie niemożliwe.

 

 
Motyw Rosji, motyw Rosjan
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Rosji, motyw Rosjan – Z literatury i historii można łatwo zauważyć, że najczęściej osoby narodowości rosyjskiej są przedstawiane jako pozbawione uczuć, brutalne i bezwzględne osoby. Z czego się taki, a nie inny obraz bierze? Oczywiście z historii naszego narodu. Prawie od zawsze mieliśmy spięcia polityczno-militarne z naszymi wschodnimi sąsiadami. Rosja była jednym z zaborców podczas wszystkich rozbiorów Polski. Wojny polsko-bolszewickie, czy też polsko-rosyjskie musiały odbić się echem w utworach literackich.


 
Motyw rodziny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw rodziny - Gdy myślimy o terminie rodzina, przed oczami pojawiają się nam sielankowe obrazki ojca, matki i dzieci, którzy żyją w swoim domu, spędzają razem czas, kochają się i wspierają. Wydaje się, że taki obraz utrwalony przez wieki, a zwłaszcza przez Świętą rodzinę, czyli przez Chrystusa, jego matkę Maryję i jego opiekuna Józefa. Jest to arcypozytywny model rodziny, która zawsze stara się razem przetrwać trudne chwile. Jednak nie każda rodzina może pretendować do miana świętej, jesteśmy przecież tylko ludźmi i nie zawsze kontrolujemy swoje emocje

 
Motyw rewolucji
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw rewolucji - Rewolucja, inaczej przewrót, jest to zmiana zachodząca w stosunkowo krótkim czasie. Motyw rewolucji służy najczęściej w celu ukazania skutków rewolucji i jej niszczycielskiej siły. Z dawniej ukazywanej krwawej rewolucji, literaci, muzycy i malarze dążą do ukazania coraz nowszych jej aspektów. Rewolucja jest gwałtowną, nagłą zmianą w określonej dziadzinie życia społecznego, kulturalnego lub intelektualnego.

 
Motyw przyrody, Motyw ogrodu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw przyrody, Motyw ogrodu - Jednym z najpiękniejszych dzieł stworzonych przez człowieka są ogrody. To stały element naszej codzienności. To one wpływają na naszą wrażliwość i odbiór piękna. Patrząc na te miejsca, które powstały ludzkimi rękoma człowiek cieszy nie tylko oczy, ale i serce. Ogrody kojarzą się z subtelnością, wonią i paletą barw.

 
Motyw przyjaźni
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw przyjaźni - Temat przyjaźni od dawna interesował twórców literatury. Ukazywali oni przyjaźń, jaka może łączyć ludzi, dawali recepty na szczęśliwą, długotrwałą przyjaźń, przestrzegali również przed fałszywą przyjaźnią. Przyjaciel to nieodłączny towarzysz, powiernik sekretów serca, człowiek skłonny do najwyższych poświęceń.

 
Motyw przemijania, motyw przemiany
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw przemijania, motyw przemiany - Przemijanie to „to” wciąż jest wokoło nas, to czas, który z każda sekunda staje się historią. Motyw przemijania przejawia się w akcentowaniu nieuchronnego upływu czasu i zmian, jakie ze sobą pociąga. Szary obywatel nigdy nie godził się na przemijanie, zapomnienia, dlatego od najdawniejszych czasów próbował mu zapobiec czy to mumifikując zwłoki, czy pozostawiając po sobie wybitne dzieła. Motyw ten jest nieodłącznym i niezwykle fascynującym motywem poruszanym przez literatów w naszej literaturze

 
Motyw prometejski
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw prometejski - Człowiekiem, który poświęca się dla innych nazywamy kogoś, kto poprzez swoje działanie sprzeciwia się pewnym normom i naraża na cierpienie, aby w ten sposób przyczynić się do poprawy sytuacji społeczności. Tak krótko można scharakteryzować postawę prometejską. Prometeizm wiążę się także z rezygnacją z wygód oraz innych korzyści na rzecz dobra ludzkości, czy też pojedynczego człowieka. Często celem takich aktów było ratowanie ojczyzny, honoru, życia i własnej rodziny.

 
Motyw PRLu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw PRLu - PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa to oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989. Uprzednio w latach 1945-1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Zwana propagandowo Polską Ludową - był to kolokwialny eufemizm na okres monopartyjnych rządów PPR, a od 1948 PZPR w Polsce. Czasy PRL-u to dla wielu młodych ludzi czasy odległe, zapomniane, a nawet nie warte pamiętania. My, jako pokolenie młodzieży wychowanej już w demokratycznej i wolnej Polsce nie doświadczyliśmy komunizmu na własnej skórze , nie wiemy, czym dla przeciętnego „Kowalskiego” były czasy PRL-u. Nie rozumiemy tragedii wielu milionów polskich obywateli uwikłanych w te trudne czasy


 
Motyw pracy, Motyw kariery
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw pracy, Motyw kariery - Praca jest formą działania odgrywającą szczególnie ważną rolę. Rozumiana jest jako celowa działalność człowieka polegająca na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Człowiek jako jedyny przetwarza dobra przyrody dla swoich potrzeb. Pojawia się uczucie sprawstwa. Jest też formą pozostawienia po sobie czegoś dla świata. Praca jest sposobem wyrażania siebie. Praca jest środkiem, który zapewnia nam egzystencję, osiągnięcie prestiżu; szacunek, poważanie. Dzięki pracy realizujemy swoje dalsze plany najczęściej objawiające się karierą.

 
Motyw powstania
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw powstania - Powstanie narodowe jest bardzo ważnym momentem każdego kraju. Niejedno państwo ma „na swoim koncie” kilka zrywów niepodległościowych. Polska jest jednym z państw, gdzie powstania były bardzo liczne. Cała nasza literatura obfituje w ten motyw. Nawoływała ona do walki zbrojnej, zastanawiała się nad przyczynami klęski, opowiadała o wielkich zrywach narodowych, uczyła pracy na rzecz kraju i przypominała o tradycjach i kulturze aż do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Jednak powstanie nie musi ograniczać się tylko do powstania całego kraju, narodu

 
Motyw pory roku
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw pory roku - to z punktu widzenia geograficznego okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. A dla zwykłego człowieka rozumiane są, jako zmieniające się warunki pogodowe, atmosferyczne są naturalne i obecne w przyrodzie. Towarzyszą ludzkości od zarania jej dziejów. Rozróżniamy aż 4 pory, które przeplątają się miedzy sobą wzajemnie, są to wiosna, lato, jesień, zima

 
Motyw Polaków
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Polaków - Już literatura renesansowa zawiera szereg obserwacji, które nie nastrajają optymistycznie, mimo iż przeżywaliśmy wówczas jako państwo okres rozkwitu. Twórcy tego okresu dostrzegają szczególnie takie wady szlacheckie, jak prywata, egoizm, samowola i nadmierne przywiązanie do spraw materialnych.

 
Motyw pieniądza
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw pieniądza - Od zarania dziejów, człowiek marzy o bogactwie, a pieniądze jako środek płatniczy utożsamiane są z mocą jaką daje bogactwo. Mając na myśli bogactwo, przeciętny człowiek wyobraża sobie wielki majątek – fortunę, posiadłość lub inne dobra materialne. I właśnie marzenie o posiadaniu tego, co cenne, przysłania prawdziwe wartości i poniekąd zmusza do niemoralnych zachowań. Już Judasz dopuścił się takiego czynu – wydał Jezusa za 30 srebrników.

 
Motyw piękna
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw piękna - Piękno, szczególnie rozpatrywane w stosunku do ciała ludzkiego, nie jest pojęciem łatwym do zdefiniowania. Jednak zachwyca w pełni, nasza dusze i przez wszystkim oczy. W literaturze już od zarania wieków motyw ten był częstym wątkiem na kartach książek, a co ciekawsze cieszy swym pięknem po czasy teraźniejsze

 
Motyw państwa
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw państwa - Państwo - definiowane jest jako organizacja polityczna, w skład której wchodzi ogół społeczeństwa zamieszkującego dane, określone terytorium, posiada organ rządzący i wewnętrzną organizację. Np. państwo konstytucyjne posiada rządy oparte na ustalonej konstytucji. Państwo mieści się w granicach administracyjnych, ma swoją odrębność i własną nazwę.

 
Motyw patriotyzmu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw patriotyzmu - Patriotyzm przejawia się w szacunku, w miłości i oddaniu ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar. Cechą charakterystyczną tej postawy jest także przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

 

 
Motyw orientalny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw orientalny - Orientalizm to przejawiająca się między innymi w literaturze fascynacja życiem, tradycją i kulturą krajów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu. Egzotyzm to przejawiające się w dziełach sztuki różnych epok zainteresowanie cywilizacją, kulturą, twórczością, życiem społecznym odległych, mało znanych narodów. W literaturze ta fascynacja może uzewnętrzniać się poprzez ukazanie samego egzotycznego świata, jego realiów lub poprzez odwołania do tamtejszych systemów filozoficznych, religijnych, inspiracje sztuką egzotyczną itd.

 
Motyw ojczyzny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw ojczyzny - Ojczyzna od zawsze była tematem wielu literackich rozpraw i dzieł. Szczególnie w literaturze polskiej miało to miejsce we wszystkich epokach, zmieniał się tylko nieco sposób myślenia i problematyka. Wpływ miała na to niewątpliwie burzliwa historia naszego kraju, od wieków pełna wojen i niepokojów, rozbiorów i zdrad sojuszników, dawała duże pole do popisu jeśli chodzi o umieszczane w dziełach literackich motywu ojczyźnianego

 

 
Motyw ojca
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw ojca - Motyw ojca, to jeden z bardziej lubianych przez twórców literatury zarówno tej polskiej jak i zagranicznej. Nie od dziś ojciec jest natchnieniem poetów. Jego wizerunek odnajdujemy w każdej epoce literackiej. Spotykamy ojców miłościwych, sprawiedliwych, surowych, opiekuńczych, wrażliwych ale i obojętnych, chłodnych i tchórzliwych. Mianem ojca nazywamy mężczyznę posiadającego potomstwo, ale również Boga Stwórcę wszelkiego człowieczeństwa.

 

 
Motyw obrzędów i Motyw tradycji
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw obrzędów i Motyw tradycji - Mianem tradycji określamy powszechnie przyjęty, umowny, najczęściej utwierdzony tradycją sposób postępowania w danych okolicznościach, właściwy dla danej grupy ludzi, terenu, czasu. Na przykład: tradycje ludowe, słowiańskie, wiejskie, wschodnie. Z kolei obrzęd to zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności. Obrzędy i tradycje dzielimy na religijne i świeckie. Istnieje kilka rodzajów obrzędów: inicjacyjne - np. obrzezanie, chrzciny, afirmacyjne - np. jubileusz pracy, pożycia małżeńskiego, współżycia - np. świąt rodzinnych, izolacji - np. pożegnanie, pogrzeb, przejścia - np. ślub.

 
Motyw nocy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw nocy - Noc w rozumieniu geograficznym jest wtedy, gdy słońce zachodzi, a wszystko spowija coraz większy mrok. Specyfika nocy polega na tym, że na dworze robi się zimno, a ludzi zaczyna morzyć sen. Jest to więc czas odpoczynku

 
Motyw narcyzmu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw narcyzmu - Narcyzm to bezkrytyczne umiłowanie siebie, zachwycanie się własną urodą Narcyz to człowiek zakochany w sobie. Motyw ten miał początku już w czasach starożytnych, potem przewijał się w literaturze poprzez Barok i Romantyzm, aż po czasy współczesne. Obecnie narcyzm, porównywany jest do egoizmu, zupełnego zapatrzenia w siebie i nie dostrzegania innych potrzebujących. Literatura powszechna i polska przedstawia całą galerię osób, które posiadają cechy narcystyczne zdecydowanie są to postacie negatywne, których, próżność, kapryśność, wielkie mniemanie o sobie przysłaniają świat, nie pozwalają być obiektywnym. Charakteryzują się bezkrytycznym stosunkiem do swojej osoby.

 
Motyw młodzieży
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw młodzieży - Młodość to okres pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w którym kształtuje się charakter, postawy społeczne i stosunek wobec świata. To często okres buntu przeciwko rodzicom, zastanemu światu i zasadom nim rządzącym. To również czas poszukiwania autorytetów oraz zderzenia ideałów z rzeczywistością, a także okres bardzo emocjonalnego odbierania świata, pierwszych, gwałtownych miłości i tragedii. Młodości zwykle przypisuje się określone cechy: odwagę, wrażliwość, zapał, ale i brak rozwagi, doświadczenia, skłonność do brawury. Jest to wiek, w którym po pierwszych doświadczeniach dojrzewania rozwija się i dobiega kresu proces poznawania życia

 
Motyw miłości
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw miłości - Miłość to bardzo szerokie pojęcie, wielorako rozumiane. W literaturze występuje właściwie od zawsze. Uczucie, jakim jest miłość bywa zarówno wychwalane, jak i przeklinane, często bywa wartością przeciwstawną złu i śmierci, stanowi odwrócenie pojęcia „nienawiść”, lecz ma z nią wiele wspólnych cech.

W ciągu tych 2-3 tysięcy lat istnienia literatury wytworzyło się wiele rodzajów miłości – do kobiety, do mężczyzny, spełniona i niespełniona, destrukcyjna, tragiczna, duchowa i fizyczna, zmysłowa, ślepa, a także miłość silniejsza niż śmierć oraz przede wszystkim miłość szczęśliwa. Występuje również miłość do Boga, przyjaciół, miłość rodzicielska, macierzyńska, lecz najczęściej spotykaną miłością w utworach literackich jest miłość kochanków.

 
Motyw miasta, miejscowości
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw miasta, miejscowości - miasto, jako miejsce magiczne, utopijne, cywilizacyjny chaos, czy jako przestrzeń destrukcji oraz miejsce rozpusty. Miasto w popularnej internetowej wolnej encyklopedii, czyli w Wikipedii odnajdziemy definicję, że miasto dosłownie znaczy „miejsce”. Jest historycznie ukształtowana jednostka osadnicza. Do cech charakterystycznych należy zwarta, intensywna zabudowa, mała ilość obszarów rolniczych, praca jego mieszkańców poza rolnictwem, głównie w przemyśle i usługach oraz tzw. miejski styl życia będący całkowicie opozycyjny względem wsi.

 
Motyw mężczyzny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw mężczyzny - W dziełach literackich różnych epok znajdziemy niezliczone wizerunki: mężów, rycerzy, nieszczęśliwych kochanków, szaleńców, tyranów, mężczyzn ulegających kobietom i tak i tak dalej. Motyw mężczyzny jest nierozerwalnie związany z takimi tematami literatury jak: miłość, ojcostwo, ojczyzna, walka, dom, zdrada

 

 
Motyw metamorfozy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw metamorfozy – Metamorfoza to przemiana, przeobrażenie, jakie dokonuje się w wewnętrznym, duchowym życiu człowieka. Przyczyny metamorfozy mogą być różne. Nie zawsze ma ona w sobie element dodatni, jej kierunki mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne. Proces przemiany zazwyczaj jest długotrwały i złożony.

 

 
Motyw małżeństwa
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw małżeństwa - Małżeństwo to związek dwojga ludzi - kobiety i mężczyzny. Jedną z najważniejszych funkcji małżeństwa jest stanowienie rodziny, zapewnienie ciągłości pokolenia i oczywiście wychowywanie dzieci. Dzieci są radością, troską, lecz przede wszystkim wielkim szczęściem rodziców - małżeństwo bezdzietne to często wielki dramat

 

 
Motyw matki
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw matki – to kobieta, rodzic. Wychowuje i najczęściej urodziła dziecko. Motyw matki był bardzo popularny w literaturze i sztuce. Cierpiące i kochające matki pojawiały się już w literaturze starożytnej. Matka niejednokrotnie staje się duchową towarzyszką życia każdej z postaci, radzi, wychowuje, chwali lub gani. Wnosi w życie młodego człowieka najistotniejsze wartości, które pozwalają mu żyć i funkcjonować w społeczeństwie, zmagać się z trudami życia, dokonywać ważnych wyborów.

 
Motyw maski
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw maski - Maska w znaczeniu czysto merytorycznym oznacza ozdobę przysłaniająca twarz. Jednak jak ukazuje nam dorobek literacki maska cechuje się inną osobowością, imieniem, zachowaniem przybierających przez bohaterów literackich. Tacy właśnie ludzie próbuje ukryć swoja tożsamość wielu powodów, które chciałabym ukazać na podstawie wybranych przez mnie lektur, zatem przejdźmy do omawiania.


 
Motyw marzeń, Motyw marzyciela
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw marzeń, Motyw marzyciela – Marzyciele to osoby, myślące mniej „programowo” niż idealiści, ale pragnący osiągnąć rzeczy równie nierealne i niesamowite. To indywidualności, którzy idą pod prąd, przeciwstawiając się światu. Są zdolni do poświęceń, do realizacji własnych aspiracji. Ich poświęcenie, misja, odsunięcie na plan dalszy spraw prywatnych, sprawiają, że postrzegamy marzycieli jako postaci pozytywne.


 
Motyw lekarza
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw lekarza - Lekarz zobowiązany jest działać tylko dla dobra chorego, nie szkodzić mu; nie wolno zadawać śmierci i ujawniać tajemnicy pacjentów. Hipokratesowi, najsłynniejszemu lekarzowi greckiemu, wywodzącemu swój ród od mitycznego Asklepiosa, zawdzięczamy sformułowanie podstawowych zasad etyki lekarskiej.

 

 
Motyw kryminalny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw kryminalny - Powieść kryminalna to odmiana powieści charakteryzująca się fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia oraz ujawnienia osoby sprawcy. Bohater kryminalny to zbrodniarz, czyli osoba, która popełniła morderstwo poprzedzone przygotowaniami, jak również osoba, która w wyniku samoobrony pozbawiła nieumyślnie życia drugiego człowieka.

 
Motyw konfliktu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw konfliktu – Konflikt to zjawisko nieuniknione dla wszystkich możliwych warstwach społecznych. Wyrasta on z powodu nagromadzonych sprzecznych emocji, zaś objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw. W grupach o silnych więziach wewnątrzgrupowych negatywne emocje jej członków są postrzegane jako zagrożenie dla struktury grupy i tłumione, co w chwili konfliktu objawia się jego niezwykłą gwałtownością, a w konsekwencji może prowadzić do zniszczenia struktury grupy.

 
Motyw kobiety
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw kobiety - W literaturze wizerunek kobiet był jednym z głównych wątków poruszanych przez pisarzy. Czego świadectwem są liczne publikacje na owy temat. Stanowią źródło natchnienia zarówno dla malarzy jak i poetów, niczym anioł i diabeł, dobro a zarazem zło. Kobieta to symbol tajemniczości, piękna i doskonałości. Ukazywane były przede wszystkim, jako żony, matki i kochanki.. Były pożądane i uwielbiana a z drugiej strony były również powodem wielu przekleństwem. Kobieta była przedmiotem uwielbienia, miłości, westchnień oraz przyczyną cierpień. Każda epoka wykształciła nawet swój własny kanon urody kobiecej.

 

 
Motyw kata i ofiary
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw kata i ofiary - Motyw kata i ofiary interesował wielu twórców literackich i filmowych. Tematyka ta jest bardzo obszerna. Najważniejszym problem są mechanizmy, które prowadzą do popełnienia zbrodni, a w konsekwencji do kary za nią. Kat to, w pierwotnym znaczeniu tego słowa, człowiek wykonujący zgodnie z prawem wyroki śmierci, dawniej zaś też wykonawca kar cielesnych i tortur. Od czasów średniowiecza wyróżniał się zazwyczaj swym strojem, zwłaszcza zaś charakterystycznym kapturem. Pod pojęciem kata w literaturze rozumiemy osobę, która jest tyranem, obchodzi się z drugim człowiekiem -ofiarą nieludzko

 

 

 
Motyw inteligencji
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw inteligencji – to określenie warstwy społecznej żyjącej z pracy umysłowej, najczęściej pochodzi z zubożałej szlachty, lub stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatszego chłopstwa. Literatura jako inteligencję uważała lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, pisarzy.

 

 
Motyw holocaustu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw holocaustu - "Holocaust" Pierwotnie oznaczało całopalenie i w tym znaczeniu może być stosowane również dziś, jednak przedmiotem rozważań jest nowe znaczenie tego słowa – Holocaust jako prześladowanie i zagłada Żydów przez władzę III Rzeszy oraz jej sojuszników. Holocaust uważany jest za największą zbrodnię przeciw ludzkości. Przyjmował różne oblicza. Dla więźniów był on cierpieniem i „poczekalnią” na śmierć, dla katów natomiast była to realizacja programu Hitlera mającego na celu masowe unicestwienie Żydów, którzy byli uważani za tzw. podludzi.

 

 

 
Motyw fantasy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw fantasy - Fantastyka i realizm to dwie metody opisywania świata. Realizm od łacińskiego realis znaczy prawdziwy. Jest to wieloznaczny termin literaturoznawczy, oznaczający (w sensie szerokim) tendencję, charakteryzującą się dążeniem do maksymalnego zbliżenia dzieła literackiego do rzeczywistości i jej jak najlepszego, zgodnego z prawdą odwzorowania (mimesis) oraz obiektywnego przedstawienia świata rzeczywistego w utworze literackim.

Fantastyka to dziedzina literatury (a także filmu i innych dziedzin sztuki i kultury). Polega ona na kreowaniu istot, które są wytworem wyobraźni, części świata lub całej rzeczywistości zupełnie odmiennej od tej, którą znamy z życia, z rzeczywistości.

 
Motyw erotyzmu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw erotyzmu - erotyka pomimo iż występuje powszechnie w literaturze zarówno polskiej, jak i światowej jest często traktowana, jako temat tabu, czyli zakazany temat, o którym nienależny mówić, a jak już się mówi to dyskretnie. Jednakże były w historii okresy, w których poeci i pisarze otwarcie sięgali w swych utworach po erotykę.

 
Motyw emigracji
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw emigracji - mianem tym określamy: osobę emigrującą, opuszczającą kraj, miejscowość, najczęściej w celu zapewnienia sobie lepszych warunków życia. Rozróżnia się emigrantów: stałych, sezonowych, okresowych, zarobkowych i politycznych. Literackie wizerunki emigrantów są różnorodne i niejednoznaczne

 
Motyw dziecka
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw dziecka - Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem w życiu człowieka. Często szczęśliwe lub przykre chwile z lat wczesnej młodości zostają zapamiętane na całe życie. Niekiedy mają one nawet wpływ na dalsze losy człowieka, a także jego późniejszej rodziny. Bardzo często zdarzają się więc powroty osób dorosłych do dziecięcych lat. Są to podróże w rodzinne strony lub też zwykłe przywoływanie wspomnień – powracanie myślami do dawnych przeżyć.

 
Motyw dworu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw dworu - Dwór kojarzony jest zwykle z kulturą szlachecką. To wręcz symbol tej kultury, utożsamianej z wartościami narodowymi. Dwór szlachecki, ziemiański w literaturze różnych epok literackich jest częstym motywem, ale sposób jego prezentacji jest zróżnicowany i zależy od celu, w jakim powstaje dany utwór.

 

 
Motyw duchowny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw duchowny - Duchowni, moim zdaniem, są jedną z najmocniej wpływających na nasze zachowanie grupą. Postaram się ukazać, dlaczego tak sadze. Polska od zawsze związana była z Kościołem katolickim. Początki naszej państwowości związane są z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Od tej pory nasi rodacy nie odstąpili ani na moment od wiary chrześcijańskiej, nawet renesansowa reformacja opanowała Polskę tylko na krótki czas i z niewielką intensywnością

 
Motyw ducha
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw ducha - Ludzi od dawna fascynowało i pociągało to, co niepojęte, nienamacalne i nadprzyrodzone. Zjawiska, których istnienia nie potrafimy zrozumieć, które dzięki swej irracjonalnej naturze napawają nas lękiem i grozą, ale też niesłychanie intrygują, znalazły swe odzwierciedlenie w literaturze. Twórcy niektórych dzieł stworzyli niesamowity świat, pełen przeróżnych gości z zaświatów.

 

 
Motyw domu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw domu – Dom budzi jednoznaczne skojarzenia z własnym miejscem na ziemi, ciepłem, bezpieczeństwem, rodziną, miłością. Każdy z nas wie, co to jest dom, każdy z nas ma jakiś dom. Ludzie bezdomni to ludzie okaleczeni, pozbawieni jednej z najważniejszych wartości w życiu, budujemy nasze domy nie tylko w sensie materialnym, ale przede wszystkim w sensie emocjonalnym, uczuciowym

 

 
Motyw dobra i zła
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw dobra i zła - motyw dobra i zła to odwieczny motyw w literaturze i sztuce. Odkąd w egzystencji ludzi pojawiła się religia, pojawiły się też dylematy natury moralnej: czy być dobrym, czy złym. Różnie wyglądały definicje dobroci i zła, ale z reguły za dobre

 

 

 
Motyw człowieka
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw człowieka – Człowiek nadal pozostaje istotą nieznaną do końca i podczas, gdy różni naukowcy potrafią wyjaśnić wiele zjawisk istota psychiki ludzkiej wciąż jest nieznana, wciąż zaskakuje nas czymś nowym. W literaturze polskiej i światowej można odnaleźć wiele przykładów bohaterów zmagających się z przeciwnościami losu.

 

 
Motyw córki
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw córki - Motyw córki gości bardzo często na kartach literatury. Artyści przedstawiają wiele ciekawych portretów córek. Oczywiste jest, że każda epoka inaczej postrzegała córkę, przypisując jej inną rolę i zwracając uwagę na inne cechy charakteru czy osobowości.

 
Motyw codzienności
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw codzienności – Sztuka odzwierciedlająca życie człowieka w różnych przejawach ukazuje bardzo często codzienność bohaterów, jak i całych środowisk. Prezentowanie zwykłych, banalnych czynności jest może mało efektownym ale istotnym składnikiem literackich i malarskich ujęć różnych środowisk społecznych.

 
Motyw cierpienia
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw cierpienia - Cierpienie jest wpisane w los człowieka od najodleglejszych czasów. I jest jednym z dominujących doznań budujących nasze życie. Niewątpliwie każdy z nas doświadcza na co dzień cierpień. Są sytuacje, w których ta gehenna jest drogą do poddania się a dla innych motorem napędowym do starań o lepszy byt. Cierpienie dotyczy wielu płaszczyzn życia ludzkiego począwszy od tego na płaszczyźnie fizycznej, ale także ma wymiar psychiczny i duchowy

 
Motyw chłopa
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw chłopa- chłop to warstwa społeczna zamieszkujące tereny wiejskie. Najczęściej zajmująca się produkcją rolną. Chłopi różnili się od obyczajów i tradycji wyższych warstw społecznych . Wynikało to z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym…

 
Motyw buntu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw buntu – stanowi podstawową część ludzkiej istoty. Bunt ma najczęściej formę sprzeciwu, rewolucji, odseparowania się. W związku z tym że to normalna ludzka cecha, to nic dziwnego że bunt stał się motywem literackim i często był wykorzystywany przez autorów literackich. W każdej epoce można wyróżnić po kilka postaci buntowniczych, począwszy od Adama i Ewy…

 
Motyw bohatera
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw bohatera – najczęściej osoba, która odznaczyła się niezwykłym czynem, męstwem, odwagą lub ofiarnością dla innych. Bohaterem nazywano często postacie w utworze literackim, filmie czy w sztuce. O bohaterach najczęściej kreowane są mity, legendy czy epopeje. W wielu przypadkach bohater to wymyślona postać

 
Motyw Boga
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Boga – istota nadprzyrodzona, która posiada większość religii, jest uważane za zagadnienie metafizyczno – egzystencjalne. Jest to istota będąca przedmiotem kultu religijnego.

 
Motyw biesiady, motyw balu, motyw wesela
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw biesiady, motyw balu, motyw wesela – biesiady, bale, wesela, to najczęściej zabawy taneczne zakrapiane dużą ilością wina. Zarezerwowane dla grup szlacheckich. Najczęściej zaczyna się wieczorem i kończy wczesnym ranem. Najczęściej występuje obecność wodzireja czyli organizatora zabawy, który nadaje rytm biesiadzie.

 
Motyw biblijny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw biblijny – Pismo święte, to motyw opisujący zbiór ksiąg uznanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Niestety biblia ma wiele znaczeń religijnych, zależne jest to od tłumaczenia, interpretacji autora i różnych wyznań. Składa się z Starego testamentu i Nowego testamentu

 

 
Motyw bezdomności
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw bezdomności – zjawisko społeczne, charakteryzujące się brakiem miejsca zamieszkania, czyli brakiem domu. Bezdomność to pojęcie bardzo szerokie. Można je rozumieć dosłownie -jako brak domu, własnego miejsca do mieszkania, spowodowane właśnie ubóstwem i ciężką sytuacją materialną lub przenośnie- tu można dostrzec wielość znaczeń. Wyróżnia się bezdomność religijną, społeczną, tożsamościową, ideową itd. Najczęściej łączy się ona z biedą, samotnością, wyobcowaniem, brakiem zrozumienia, pewności co do dalszej przyszłości. Rzadko jest świadomym wyborem, sposobem na przeprowadzenie zmian w życiu, przygodą. To literatura przedstawia postać artysty-włóczęgi, widoczne jest to w poezji Wojaczka, Stachury, Ginsberga. Najczęściej bezdomność i bieda są spowodowane okrutnym zrządzeniem losu czy też brakiem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 
Motyw autobiograficzny
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw autobiograficzny – to rodzaj biografii, w której poeta opisuje swoje zycie. Także autor jest tematem wypowiedzi. Najczęściej pisana w pierwszej osobie, Autobiografie najczęściej piszą osoby publiczne.


 
Motyw Arkadii
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Arkadii – W niektórych religiach kraina wiecznej szczęśliwości, miejsce pobytu bogów i ich wybrańców, a także miejsce pobytu dusz zbawionych po śmierci. Jest to motyw szczęśliwych krain przybiera tyle form, że nietrudno zagubić się w tym gąszczu ludzkiej wyobraźni, przez wieki wciąż na nowo kreującej ich różnorodne modele.

 

 
Motyw apokalipsy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw apokalipsy – to opis proroctwa, które przestawia co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych przekazane przez Boga wybranemu prorokowi. Do najbardziej znanych apokalips należy Apokalipsa świętego Jana, stanowiąca część Nowego testamentu

 
Motyw anioła, Motyw diabła
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw anioła, Motyw diabła – Motyw anioła to motyw przedstawiający postać anioła kojarzone z dobrocią, pokorą wobec Boga. Stoi na przeciwnym biegunie systemu moralnością w stosunku do diabła, który określa demonów, szatanów, złych sił w biblii. Diabeł najczęściej sprzeciwia się bogu.

 

 

 
Motyw ambicji
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw ambicji – motyw ambicji przedstawia człowieka, jego cechę charakteru polegającą na poczuciu dużej godności i stawianiu sobie trudnych celów, oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji. Rozwój ambicji u człowieka następuje w dzieciństwie.

 
Motyw Afryki
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Motyw Afryki - to częsty i powszechny motyw wykorzystywany w literaturze i sztuce. Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Zamieszkuje go 14% procent populacji Ziemi.

 

 
Mit
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Mit, Mity – to wyraz ludzkiej świadomości zawierający odzwierciedlenie w stosunku człowieka do przyrody, do innych ludzi, lub samego siebie. W mitach kształtowano wiedzę o świecie, nauczenia przodków, informacje o bytach ludzi starożytnych. Mity były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako wiedza, teraz jest często nazywany prawdą natchnioną gdyż dużo w nim natchnienia poety.

 

 
Literatura
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Literatura – to największy zbiór prac, które nie trafiły do swoich kategorii. Literatura należy do łatwiejszych prac maturalnych, ponieważ w szkole średniej dużo uwagi przykłada się do nauki literatury. Znajdziemy tutaj Nową księgę przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich, wiele motywów szekspirowskich i wiele wiele innych

 
Kultura ziemiańska
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Kultura ziemiańska - zjawisko europejskie, a w Polsce przypiera typ kultury preferowanej przez średnią szlachtę, spędzającą większą część życia na wsi, we własnym majątku. Była to kultura swojska, rodzinna przywiązana do tradycji, ojczystych pamiątek i narodowego obyczaju, co znajdowało swój wyraz w sarmatyzmie, nawiązująca do renesansowej wizji wsi spokojnej i Rejowego człowieka poczciwego.

 
Koniec i początek
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Koniec i początek – motyw końca świata, katastroficzne wizje i obrazy zagłady to motywy przypisane do tej kategorii. Najczęściej do przygotowania pracy wykorzystano piosenkę o końcu świata, Sąd ostateczny, triumf śmierci, Dies irae,

 
Kicz językowy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Kicz językowy – są to głownie słownictwa wykorzystywane z piosenkach disco – polo, Kicz językowy czyli słownictwo nieznanego pochodzenia, najczęściej potoczne. Przez większość społeczeństwa są określane mianem „kiczu”.

 
Język zapożyczeń
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język zapożyczeń – tutaj znajdziesz prace, które zapożyczają z języków obcych słownictwo. Nazywa się to potocznie przechodzeniem pewnych cech z jednego języka do drugiego. Są to wszystkie zwroty, wyrazy zaczerpnięte ze słownictwa angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego.

 

 
Język sportowców
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język sportowców – Prace w tej kategorii opisują słownictwo telewizyjnego komentarza sportowego, słownictwo sportowe, język sportowców, ich błędy językowe. A również język dziennikarzy sportowych, wpadki komentatorów, ich język i sprawozdania sportowe. Jest to kategoria idealna dla miłośników sportu, którzy nie przepadają za czytaniem lektur, za to piłka nożna jest dla nich jak Biblia.

 
Język reklamy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język reklamy – Zawiera prace językowe które opisują reklamę, język reklamy, obraz reklamy, oraz cechy języka reklamy. W przygotowaniu prac wykorzystano m.in. reklamę: wiskas, Renault, Tesco, Jacobs, Citroen, Media Markt, Red bull, Coca – cola, Fa, biedronka, Heyah, lech, LEE, Atlas

Język reklamy, języku reklamy, cechy języka, stylu reklamy, radiowej, telewizyjnej, obraz reklamy, poprawność językowa reklam, frazeologia tekstów reklamowych, film reklamowy.

 
Język polityków, język polityki
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu
Język polityków, język polityki – Dana kategoria przedstawia prezentacje, z języka które dotyczą polityki. Najczęściej są one cytatami języka polityków np. Lepper, Stalin, Tusk, oraz życia politycznego.
 
Język piosenek
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język piosenek – w danej kategorii zostały umieszczone prezentacje maturalne z języka piosenek, znajdziesz tutaj m.in. piosenki współczesnych wykonawców, ich teksty piosenek. A także muzykę miłosną, Hip-hop rap, rock.

 
Język nowomowy
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język nowomowy – sztuczny język obowiązujący w fikcyjnym świecie opisanym przez George’a Orwella w powieści Rok 1984. Charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby niekorzystnych wyrazów.

 
Język Internetu
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język Internetu – zawarto wiele prac maturalnych z kategorii języka opisujące Internet, grupy dyskusyjne. A także poprawność wypowiedzi użytkowników w Internecie ich słownictwo, język

 
Język gwary
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język gwary - zawarto tu zbiór prac przedstawiający gwary. Gwara to odmiana języka, mowa ludności danego regionu.

 
Język
Intersujace kategorie - Ogólne motywy portalu

Język- Zawarto tu wszystkie prezentacje maturalne, które należą do kategorii językowej, polskiego polszczyzny, nowomowy itp. Jest to jeden z trudniejszych kategorii dla maturzystów ze względu na fakt iż w szkole średniej mało czasu poświęca się językowi, głownie to literatura.

 


pornobolota sexoperrito pornotouro pornoatum pornopoleiro pornocorvo